دکتر محمد آزادی

دکتر محمد آزادی دانشیار

دکتر محمد آزادی

Dr. Mohammad Azadi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب های خستگی، اکسیداسیون و خزش در آلیاژ آلومینیوم A۳۵۶.۰ تحت بارهای چرخه ای همدما و ناهمدما (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
2 Health Monitoring for Composite under Low-Cycle Cyclic Loading, Considering Effects of Acoustic Emission Sensor Type (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 6، شماره: 1
3 Ultrasonic Assisted Drilling of Carbon Fiber Reinforced Plastic Composites with Non-Rotating Vibratory Tool (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 9، شماره: 1
4 بررسی اثر افزودن ذرات نانورس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 36، شماره: 2
5 بررسی اثرات دما و افزودن نانو ذرات اکسید سیلیسیم بر خواص مکانیکی دما بالا برای آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم پیستون (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 8، شماره: 3
6 بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل ۷۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 19، شماره: 2
7 بررسی رفتار خستگی پربسامد همبسته منیزیم با هدف کاربرد آن در بستار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 24، شماره: 24
8 بررسی رفتار رشد ترک در همبسته آلومینیوم مورد استفاده در قطعات موتور، با استفاده ازروش انتشار صوت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 48، شماره: 48
9 بهینهسازی دما و زمان انحلال در ابرهمبسته پایه نیکل پرخوران موتور براساس سختی به روش طراحی آزمایشها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 43، شماره: 43
10 تاثیر عملیات حرارتی بر ریز ساختار، خواص مکانیکی، رفتار شکست در همبسته آلومینیوم-سیلیسیوم- مس بستار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 50، شماره: 50
11 تحلیل اجزای محدود آسیب خستگی در بستار موتور دیزل سواری تحت بارگذاریهای نوسانی مکانیکی- حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 52، شماره: 52
12 تحلیل اجزای محدود آسیب خستگی در بستار موتور دیزل سواری تحت بارگذاریهای نوسانی مکانیکی- حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 51، شماره: 51
13 تحلیل اجزای محدود تنش های حرارتی- مکانیکی در بستار موتور دیزل با استفاده از الگوی ارتجاعی- مومسان لزج دولایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 28، شماره: 28
14 تحلیل حساسیت اثر وابستگی خواص ترمودینامیکی سیال عامل به دما بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 54، شماره: 54
15 تحلیل حساسیت زمان انحلال، دمای پیرسازی و افزودن نانوذرات خاک رس بر سختی آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم پیستون به روش آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 33، شماره: 4
16 تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیمAZ۹۱ به روش رگرسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 33، شماره: 1
17 تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم سرسیلندر بهروش رگرسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 32، شماره: 1
18 تحلیل خستگی کم بسامد بستار منیزیمی با استفاده از روش انرژی کرنش مومسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 27، شماره: 27
19 تحلیل عددی انتقال حرارت در نانوسیال هیبریدی اکسید سیلیسیوم- اکسید تیتانیوم بر پایه آب و اتیلن گلیکول برای خنک کاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تبدیل انرژی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
20 تحلیل کامل مواد، سازوکار، ارتعاش، تنش و خستگی در فنر دریچه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 33، شماره: 33
21 تشخیص عیوب مختلف در کامپوزیت لایه ای پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن تحت کشش با تحلیل ارتعاش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 3
22 ساز و کار های خرابی در کامپوزیت های چندلایه سوراخ دار تحت بارگذاری کششی با استفاده از انتشار صوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 5، شماره: 1
23 مدلسازی رفتار خزشی در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم- مس- نیکل- منیزیم در دماها و سطوح تنشی مختلف (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 2
24 مدلسازی کریستال پلاستیسیته رچتینگ در ریزساختار آلیاژ منیزیم تحت بارگذاری تنش- کنترل سیکلیک کششی با تنش میانگین غیرصفر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 68، شماره: 68
25 مروری بر تایرهای غیرپنوماتیک ساخته شده از فرامواد با پرینتر سه بعدی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 4
26 مروری بر مواد خودترمیم شونده پلیمری و کاربردهای آنها در صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران دوره: 6، شماره: 2
27 مروری برفرایند تولید افزایشی با چاپگرهای پنج بعدی و کاربرد آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران دوره: 6، شماره: 1
28 مروری برکاربردها، فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگرهای سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران دوره: 6، شماره: 2
29 مطالعه اثر نرخ بارگذاری بر خواص کششی آلیاژ آلومینیوم و نانو کامپوزیت پایه آلومینیومی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 1
30 مطالعه تجربی ضریب انبساط گرمایی در آلیاژهای سبک آلومینیوم و منیزیم با مقایسه نتایج دیلاتومتری و آزمون نیرو- صفر (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 1
31 مطالعه رفتار سیکلیک، عمر و خرابی خستگی کم چرخه جابجایی- کنترل در کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن سوراخ دار تحت نرخ ها و دامنه های بارگذاری مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 8، شماره: 1
32 مطالعه عملکردی موتور استرلینگ هیبریدی هلیم- هوا تحت تاثیر پارامترهای دما، فشار، سرعت دورانی و ترکیب سیال عامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تبدیل انرژی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
33 معرفی مواد هوشمند حافظه دار ساخته شده با نانوفناوری و چاپگرهای چهاربعدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران دوره: 7، شماره: 1
34 مقایسه خواص خستگی خمشی و خستگی سایشی آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم تحت شرایط کاری سامانه رینگ- پیستون موتور (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پیوسته در آلیاژ منیزیم AZ61A تحت بارگذاری خستگی کم چرخه پیچشی و کشش- فشار (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 اثر پارامترهای ریختهگری بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ91 منیزیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
3 اثر جنس سرسیلندر روی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
4 اثر سیستم راهگاهی بر میزان عیوب و خواص کششی آلیاژ منیزیم AZ91+1%RE (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
5 ارائه تحلیل کاملی برای مواد، مکانیزم، ارتعاش، تنش و خستگی در فنر دریچه (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
6 ارائه مدل تخمین عمر خستگی به روش انرژی کرنش پلاستیک اصلاح شده در آلیاژ آلومینیوم پیستون تحت بارهای سیکلیک ترمومکانیکی همفاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
7 ارایه مدل تخمین عمر خزش برای سوپرآلیاژ مورد استفاده در پره توربین قطعه توربوشارژ (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
8 ارزیابی عملکرد ماتریس احتمال سرعت- شتاب، K-MEANS ، ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی برای استخراج چرخه های رانندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
9 انتخاب مسیر داده برداری به روش تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج چرخه رانندگی در شهر شیراز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
10 ایجاد توانمندی در شبیه سازی های اجزای محدود تنش/خستگی طی فرایند توسعه پیستون برای ارتقای یک موتور احتراقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
11 Low cycle fatigue life analysis of magnesium alloy diesel engine cylinder head (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 Parameters calibration of nonlinear isotropic/kinematic hardening model for magnesium alloy under cyclic loadings (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
13 Preparation of various aluminium matrix composites reinforcing by nano-particleswithdifferent dispersion methods (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران
14 Sensitivity Analysis for Effects of Tensile Loading Rate on Mechanical Properties in Carbon Fibers, Epoxy Resin and Laminated Composites (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 structural optimization of an off-road vehicle based on NVH analysis using DOE method (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 Thermal barrier coating effect on stress distribution of a diesel engine cylinder head (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
17 Thermo-mechanical Stresses Analysis of the Exhaust Manifold to evaluate the Fatigue Life for different used materials (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
18 بررسی اثر افزودن نانورس بر ریزساختار، سختی و فرآیند ماشین کاری در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم پیستون موتور خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
19 بررسی اثر تخلخل، نوع و ضخامت پوشش سد حرارتی بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما با روش آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
20 بررسی اثر جهت لایه چینی بر عمر خستگی خمشی و سطوح شکست در پلی لاکتیک اسید ساخته شده به روش تولید افزایشی با دستگاه پرینتر سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
21 بررسی اثر درصد ترکیب سیال عامل هوا/هلیم بر عملکرد موتور استرلینگ نوع بتا با مدل ترمودینامیکی سرعت محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
22 بررسی اثر عملیات حرارتی و زبری سطح بر رفتار خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر موتور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
23 بررسی اثر وابستگی خواص ترمودینامیکی سیال عامل به دما بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما با تحلیل حساسیت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
24 بررسی اثرات تغییرات ماده و هندسه بر تنش و خستگی در کپه یاتاقانی اصلی موتور (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
25 بررسی اثرات ذرات نانو، فرایند عملیات حرارتی و غلظت اسید بر نرخ خوردگی در آلیاژ آلومینیوم پیستون با استفاده از آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
26 بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی روی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی و روش همبستگی تصویر دیجیتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
27 بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
28 بررسی افت فشار و ضریب اصطکاک در سیال خنک کننده موتور با نانوذرات اکسیدهای سیلیسیوم، مس و تیتانیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
29 بررسی تاثیر نوع حسگر انتشار صوت در پایش سلامت کامپوزیت لایه ای پایه پلیمری تحت بارگذاری خستگی کم چرخه (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
30 بررسی تجربی و مدلسازی ریاضی پارامترهای موثر بر حرارت ایجاد شده در فرآیند سوراخکاری استخوان فمور (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران
31 بررسی تجربی و مدلسازی ریاضی پارامترهای موثر بر نیروی محوری فرآیند سوراخکاری استخوان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران
32 بررسی جهت لایه چینی روش مدل سازی رسوب ذوبی بر خواص خستگی خمشی پرچرخه در پلیمر PLA (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
33 بررسی سهم آلایندگی از تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل ونقل به تفکیک استان های کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
34 بررسی علل خرابی و ترک خوردگی یک بستار موتور و شبیه سازی اجزاء محدود آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
35 بررسی علل رفتگی و سایش قالب و ابزار اکستروژن برای قطعات لاستیکی در صنعت خودرو (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران
36 بررسی موادی و مغایرت های ابعادی در یک بستار موتور ترک خورده (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
37 بهبود رفتار تنشی در چرخ طیار با بکارگیری مواد هدفمند بر اساس روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
38 بهینه سازی پارامترهای پوشش حایل حرارتی با کاربرد در موتورهای دیزل تحت بارهای خستگی و خمشی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
39 بهینه سازی توپولوژی و شکل پیستون موتور XU۷ با توابع هدف وزن و انرژی کرنش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
40 بهینه سازی چندمنظوره درب عقب یک خودرو تحت قیود صدا، ارتعاشات ، ناهنجاری و وزن با استفاده از روش رویه پاسخ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
41 بهینه سازی چندهدفه پیستون موتور با همپوشانی روش المان محدود و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
42 بهینه سازی خواص خزش مواد در رابطه توانی نرخ کرنش کمینه به روش لونبرگ - مارکوارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
43 بهینه سازی خواص خزشی مواد با استفاده از روش لونبرگ مارکوارت براساس مکانیک آسیب پیوسته (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
44 تاثیر جنس بازیاب و دمای کارکردی بر توان ترمزی موتور استرلینگ نوع گاما (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
45 تاثیر سوخت بر پارامترهای عملکردی موتور احتراق جرقه ای تک سیلندر (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
46 تبیین مسیر و الگوی مطلوب شراکت دانش و صنعت با محوریت قطعه ساز پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
47 تحلیل آسیب خستگی ترمومکانیکی و کمچرخه دما بالا در آلیاژ آلومینیوم بر اساس مدل سیتقلو (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 تحلیل اجزاء محدود غیر خطی تنشهای ترموالاستیک گذرای استوانه توخالی FGM برای حالتهخای انتقال حرارت متفاوت، با در نظر گرفتن وابستگی ویژگیهای مواد به دما (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
49 تحلیل ارتعاشات آزاد تیر FGM به روش اجزاء محدود با درنظر گرفتن وابستگی خواص مواد به دما (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
50 تحلیل ارتعاشی و تنشی به منظور طراحی دستگاه سایش رفت و برگشتی در دمای زیاد و محیط سیال (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
51 تحلیل ارتعاشی و تنشی سازه دستگاه آزمون سایش اسکاف پیستون موتور در دمای زیاد و محیط سیال (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
52 تحلیل ارتعاشی وتنشی به منظورطراحی دستگاه سایش پین روی دیسک باقابلیت کارکرددردمای زیادومحیط سیال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
53 تحلیل اسکترباند برای آزمون های خستگی کم چرخه و پرچرخه مواد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
54 تحلیل تنش های دیسک دوار FGM به روش اجزاء محدود با در نظر گرفتن وابستگی خواص مواد به دما (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
55 تحلیل حساسیت پارامترهای ریخته گری بر کیفیت فرایند تولید در پیستون موتور خودرو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
56 تحلیل حساسیت پارامترهای فرایند پاشش پلاسما بر عمر خستگی شوک حرارتی آلیاژ آلومینیوم با پوشش حایل حرارتی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
57 تحلیل حساسیت پارامترهای مختلف بر عمر آلیاژ آلومینیوم با و بدون پوشش سرامیکی تحت بارهای خستگی همدما و ترمومکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
58 تحلیل حساسیت خواص خزشی به اثرات پارامترهای دما و تقویت کننده در آلیاژ آلومینیوم و نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
59 تحلیل حساسیت نرخ جابجایی و فرایند استحکام بخشی بر خواص مکانیکی کششی در آلیاژ آلومینیومی سرسیلندر موتور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
60 تحلیل خرابی نشتی در خنک کن روغن موتور دیزل دریایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
61 تحلیل داده های انتشار صوت به منظور بررسی رفتار رشد ترک در آلیاژ آلومینیوم تحت بارگذاری خستگی کمچرخه (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
62 تحلیل داده های سرعت خودرو، فشار هیدرولیکی فرمان و زاویه چرخ در خودروی تیبا (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
63 تحلیل عمر خستگی مدل اجزاء محدود گژن پین موتور ملی و مقایسه تئوریهای مختلف (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
64 تخمین آسیب پیوسته در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور تحت بارهای خستگی کم چرخه همدما (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
65 تخمین آسیب پیوسته طی بارگذاری خستگی پرچرخه روی آلیاژ منیزیم با کاربرد در ساخت قطعات موتوری (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
66 تخمین سختی در فرایندهای مختلف عملیات حرارتی برای آلیاژ آلومینیوم با کمک شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
67 تخمین عمر خستگی کم چرخه آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور در دماهای مختلف با استفاده از انرژی کرنش پلاستیک اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
68 تخمین عمر خستگی کمچرخه آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیوم- منیزیم سرسیلندر موتور براساس آثار موجی شکل در سطح شکست و رابطه رشد ترک پاریس (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
69 تخمین نرخ رشد ترک خستگی با فاصله موج ها در سطح شکست آلیاژ آلومینیم 2024 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
70 تدوین رویه آب بندی سریع موتور براساس سایش و با استفاده از نتایج آنالیز روغن (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
71 تعیین فاکتور شدت تنش مود اول در آلیاژ آلومینیوم با روش اجزاء محدود و پردازش تصویر دیجیتالی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
72 توسعه روش تجربی صحه گذاری نتایج شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ در قالب بسته سوپر آلیاژ Inconel 713 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
73 توسعه سیکل رانندگی مسیر تهران- سمنان بر اساس ملاحظات آلایندگی رانندگی واقعی با یک خودروی هیبرید (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
74 شناسایی هندسه های مختلف در ساختارهای فراماده اکوستیکی و بررسی امکان سنجی چاپ سه بعدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
75 طراحی بستار و بلوک سیلندر در موتورهای احتراق داخلی براساس استحکام خستگی مواد (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
76 کاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های حایل حرارتی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
77 کاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های مقاوم به سایش (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
78 کاربرد روش های تولید افزایشی در ساخت قطعات موتور بهینه سازی شده: مطالعه موردی پیستون و سوپاپ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
79 کاربرد مدل غیرخطی سخت شوندگی آلیاژ آلومینیوم تحت بارهای خستگی کم چرخه و ترمومکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
80 کمینه کردن وزن و انرژی کرنشی در شاتون موتور XU+ با بهینه سازی توپولوژی و شکل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
81 محاسبه اسیب الیاژ های سبک تحت بارگذاری سیکلی کمچرخه در دمای محیط به روش مکانیک آسیب پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
82 محاسبه عمر با انرژی کرنش پلاستیک و مکانیک آسیب پیوسته در خستگی کم چرخه آلیاژ آلومینیوم (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
83 محاسبه قابلیت اطمینان برای آلیاژهای سبک آلومینیم و منیزیم تحت بارگذاری خستگی کمچرخه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
84 مدلسازی ریزساختار آلیاژ منیزیم تحت بارگذاری رچتینگ با تئوری کریستال پلاستیسیته با کاربرد استفاده در قطعات موتوری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
85 مروری بر مطالعات موتورهای استرلینگ: دستاوردهای جدید به منظور بهبود توان و بازده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
86 مطالعه اثر زبری سطح بر عمر خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
87 مطالعه پارامترهای چاپ سه بعدی بر رفتار خزشی پلیمر PLA تولید شده با روش ساخت افزایشی مدل سازی رسوب ذوبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا
88 مطالعه تجربی اثر استفاده از امواج اولتراسونیک روی صافی سطح و عیوب ایجاد شده در سوراخکاری قطعات کامپوزیتی تقویت شده با فیبر کربن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
89 مطالعه تجربی سوراخکاری کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) با استفاده از ارتعاشات اولتراسونیک (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
90 مطالعه تجربی گرمای اتلافی، توان اصطکاکی و تولیدی موتور استرلینگ گاما با منابع حرارتی مختلف (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
91 مطالعه تغییرات ساختاری، فازی و سختی سوپرآلیاژ اینکونل 713 با تغییر دما و زمان عملیات حرارتی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
92 مطالعه مکانیزم خرابی در آلیاژ آلومینیوم پوشش دار تحت بارهای خستگی هم دما ترمومکانیکی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
93 معرفی آنتروپی انتشار صوت برای شناسایی ترک در چدن شکل پذیر تحت بارگذاری خمش سه نقطه به عنوان یک روش آزمون غیرمخرب (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران
94 مقایسه پارامترهای مشخصه چرخه رانندگی با استفاده از داده های واقعی جمع آوری شده در ایران و چرخه های استاندارد جهانی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
95 مقایسه خواص فیزیکی نانو روغن هیبریدی با روغن پایه موتور خودرو (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
96 مقایسه عمر خستگی تنش- کنترل در استخوان ران و ساق در فرکانس بارگذاری کم (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک