دکتر احمد پاکتچی

دکتر احمد پاکتچی سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری

دکتر احمد پاکتچی

Dr. Ahmad Pakatchi

سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 3
2 الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم (بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 19
3 الزامات زبان شناختی مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
4 اهلال به مثابه شاخص در مطالعه پیوستار فرهنگی جاهلی - قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 3
5 بازخوانی اعتباریات علامه طباطبایی در پرتو نظریه اومولت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 45
6 بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان شناسی اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 22
7 بازخوانی مفهوم سدره المنتهی با رویکرد گفتمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 21، شماره: 58
8 پی جویی مولفه های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 18
9 تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره«قارعه» با تکیه بر نشانه شناسی تنشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
10 تحلیلی زبان شناختی- بین الادیانی از انگاره نذر در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 20
11 تنوع معنایی عزم نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیابی گونه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 20
12 ریشه شناسی واژه قرآنی قیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 9
13 شعری در قرآن کریم: رویکردی گفتمانی به مفهوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 21، شماره: 57
14 فرایند معناسازی مشرق و مغرب:گونه های صورت بندی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 3
15 مطالعه معنا در سنت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 3
16 معنا شناسی قسم در قرآن کریم: رویکردی تاریخی و فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 22، شماره: 60
17 معناشناسی تاریخی و فرهنگی سبیل در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 25، شماره: 65
18 معناشناسی قسم درقرآن کریم . رویکردی تاریخی و فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 24، شماره: 63
19 نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
20 نقش ترجمه فرهنگی در مطالعات میان رشته ای با تاکید بر الگوهای نشانه شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
21 واکاوی ابعاد فرهنگی مراکز آموزش نخبگان مبتنی بر دینامیسم خود و دیگر (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش معنایی سازنده در مفهوم صلح در زبان های گوناگون با رویکرد گونه شناسی ساخت معنا (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»