دکتر علی حسن نیا

دکتر علی حسن نیا عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

دکتر علی حسن نیا

Dr. Ali Hassan Nia

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Martyr Muṭahharī’s View to the Course of History (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 5، شماره: 2
2 ارزیابی دیدگاه رونالد باکلی در مشابهت‌سنجی ریخت‌شناسی قصه‌های پریان و احادیث امامیه (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 7، شماره: 1
3 Ḥadīth, the Shī‘a Cultural Memory: An Investigation of the Orientalists' Opinions on the Status of Ḥadīth and the Later Shī‘a Collections of Ḥadīth with an Emphasis on Rainer Brunner's Views (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 1، شماره: 1
4 Socio-Political Rights of Iranian Women before and After the Islamic Revolution; a Comparative Study (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 1
5 The “Autonomy Principle” in Islamic Medical Ethics, with an Emphasis on the Qur’ānic Views (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی و نظر: نگاهی به کتاب معنویت اسلام شیعی: عقاید و اعمال از محمدعلی امیرمعزی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 29، شماره: 170
7 تحلیل انتقادی رویکرد ماهر جرار در برخورد با منابع سیره نزد شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 1
8 تحلیل انتقادی رویکرد موتسکی در برخورد با منابع اسلامی مطالعه موردی: روایات سریه قتل ابن ابی الحقیق (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 14، شماره: 2
9 تحلیل انتقادی نظریه «فمینیسم قرآنی» مارگوت بدران در دائره المعارف قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 16، شماره: 64
10 تحلیل انتقادی نظریه عزیزه هبری پیرامون عدالت توحیدی در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 81
11 تحلیل و ارزیابی آرای خاورشناسان درباره «غلو» و «تقیه» در میراث حدیثی امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 5، شماره: 9
12 خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه بندی و تحلیل پژوهش ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 20، شماره: 78
13 خدایی که هرگز نبود (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 1، شماره: 2
14 عبدالعزیز ساچدینا؛ زندگی و پژوهش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 2، شماره: 2
15 کاربست نظریۀ «وحدت موضوعی سوره‌ها» در کتاب التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 31، شماره: 183
16 مطالعه تحلیلی روش شناسی پژوهش های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 2
17 مطالعه تحلیلی سیر پژوهش های غربی در حدیث امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 10، شماره: 1
18 مفهوم یابی عصبیت جاهلی و بازنمود آن در سقیفه بنی ساعده (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 20، شماره: 79
19 نشانه یونس چه بود؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 3، شماره: 1
20 نقد دیدگاه مارگوت بدران درباره تعدد زوجات (دریافت مقاله) نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان دوره: 17، شماره: 32
21 نقد نظریه «الهیات فمینیستی در قرآن» از دیدگاه قرآن و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 4
22 نقدی بر تمدن پژوهی غرب با نگاهی به کتاب «سهم اسلام در تمدن بشری» (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 32، شماره: 190
23 واکاوی معنای «رجل مطلوب» در حدیث عنوان بصری (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 4، شماره: 1