سیدمحمدکاظم آقامیر

 سیدمحمدکاظم آقامیر

سیدمحمدکاظم آقامیر

Seyed Mohammad Kazem Aghamir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Case Report of Electric Wire as Foreign Body in Urinary Bladder (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 2، شماره: 1
2 A Comparison of Minimally Invasive Surgery Ureterolithotomy and Transurethral Lithotripsy in Combination with Retrograde Intrarenal Surgery: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 2، شماره: 4
3 A Systematic Review of Circulating Tumor Cells in Renal Cell Carcinoma (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 3، شماره: 1
4 Arsenic Trioxide; a Novel Therapeutic Agent for Prostate and Bladder Cancers (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 1، شماره: 1
5 Biomarkers for Prostate Cancer Diagnosis from Genetic Perspectives (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 2، شماره: 2
6 Combined Direct Visual and Imaging Guided Percutaneous Nephrolithotomy: A Novel Technique (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 3، شماره: 1
7 Comparison of Mini-perc and Retrograde Intrarenal Surgery in Residual Stone Fragments with Hounsfield Unit after Percutaneous Nephrolithotomy (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 3، شماره: 2
8 Comparison of Stone-Free Rates after Ureteroscopic Pneumatic Lithotripsy in Impacted vs. Non-Impacted upper Ureteral Stones (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 1، شماره: 2
9 Comparison on Diagnostic Accuracy of Prostate Cancer Detection Tools: A Systematic Review and Meta-Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 1، شماره: 1
10 Equivalency of First-Void Urine Culture with Prostatic Secretion Fluids (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 1، شماره: 1
11 Homeostatic Efficacy of Microporous Polysaccharide Hemosphere in Post-Operative Complications Reduction of Tubeless Percutaneous Nephrolithotomy (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 2، شماره: 3
12 Laparoscopic Injection of Methylene Blue to Discriminate Cyst from Calyceal Diverticulum (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 1، شماره: 1
13 Second-look Percutaneous Nephrolithotomy: Access to the Tract with Direct Vision and Fluoroscopic Guidance (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 2، شماره: 4
14 The Hypothesis of the COVID-19 Role in Acute kidney Injury: A Literatures Review (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 2، شماره: 3
15 The Relationship between Graft Function and Liver Function after Kidney Transplantation: A Retrospective Cohort Study (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 1، شماره: 2
16 The Two-Point Technique of Fluoroscopy during the Urological Procedure: Is Really Necessary? (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 2، شماره: 4