دکتر جلیل فتحی

دکتر جلیل فتحی Department of English Language Teaching, University  of Kurdistan, Iran

دکتر جلیل فتحی

Dr. Jalil Fathi

Department of English Language Teaching, University of Kurdistan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing Language Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): EFL Students’ Perspectives (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل برعملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 44
3 اثربخشی تدریس مهارت نوشتار براساس روش وارونه بر عملکرد مهارت نوشتاری و خودتنظیمی زبان آموزان ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
4 Collective teacher efficacy, teacher self-efficacy, and job satisfaction among Iranian EFL Teachers: The mediating role of teaching commitment (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 37، شماره: 2
5 Enhancing Vocabulary Learning and Self-regulation via a Mobile Application: An Investigation of the Memrise App (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
6 Examining the Effects of Writing Instruction through Blogging on Second Language Writing Performance and Anxiety (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
7 Grit and Foreign Language Anxiety as Predictors of Willingness to Communicate in the Context of Foreign Language Learning: A Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
8 Investigating a Structural Model of Self-Efficacy, Collective Efficacy, and Psychological Well-Being among Iranian EFL Teachers (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 12، شماره: 1
9 Iranian EFL teachers' willingness to implement postmethod pedagogy: A mixed methods study (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
10 Literature as a Medium to Foster Critical Thinking: A Case Study of an Iranian EFL Classroom (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 1، شماره: 1
11 Second Language Writing Through Blogs: An Investigation of Learner Autonomy (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 11، شماره: 2
12 Self-assessment and Peer-assessment in EFL Context: An Investigation of Writing Performance and Writing Self-efficacy (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 3، شماره: 5
13 Self-efficacy, Reflection, and Burnout among Iranian EFL Teachers: The Mediating Role of Emotion Regulation (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 9، شماره: 2
14 Teacher Individual Self-Efficacy and Collective Efficacy as Predictors of Teacher Work Engagement: The Case of Iranian English Teachers (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 5، شماره: 2
15 Teacher Self-Efficacy and Reflection as Predictors of Teacher Burnout: An Investigation of Iranian English Language Teachers (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
16 The Effect of Collaborative Writing Using Google Docs on EFL Learners’ Writing Performance and Writing Self-regulation (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 5
17 The Effect of Flipping a Foreign Language Writing Course on Writing Performance and Writing Motivation (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 39، شماره: 3
18 The Effect of Reading Strategy Instruction on Reading Self-efficacy and Reading Attitudes: A Case of Young Female Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 3
19 The Effect of Use of Native-accent and Non-native Accent Materials on the Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension: An EIL Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 4، شماره: 3
20 The Investigation of the Perspectives of Iranian EFL Domain Experts on Postmethod Pedagogy: A Delphi Technique (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 3
21 بررسی تاثیر کلاس درس معکوس بر پیشرفت خواندن و خودکارآمدی زبان آموزان (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 11، شماره: 3
22 بررسی رابطه بین خودکارآمدی،خودانگاره و فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی ایرانی: رویکرد مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 13، شماره: 39
23 تاثیر آموزش استراتژی محور بر عملکرد نگارش و یادگیری خود سامان در زبان دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 33
24 تاثیر آموزش راهبردهای خواندن زبان دوم بر عملکرد درک مطلب و اضطراب خواندن زبان آموزان ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
25 تأثیر آموزش راهبردمحور بر خودکارآمدی و اضطراب مهارت نگارش در بین زبان‌آموزان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 4
26 تقویت یادگیری خودتنظیمی زبان‌آموزان ایرانی: بررسی تاثیر خودسنجی و همسال‌سنجی در مهارت نگارش در زبان دوم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 1
27 خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Teacher self-efficacy and resilience as predictors of burnout among Iranian EFL teachers: A structural equation modelling analysis (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 Teacher self-efficacy and resilience as predictors of burnout among Iranian EFL teachers: A structural equation modelling analysis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات