پروفسور محمدعلی حاج عباسی

پروفسور محمدعلی حاج عباسی

پروفسور محمدعلی حاج عباسی

Prof. Mohammad Ali Hajabbasi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر کاربری زمین های مرتعی به دیم کاری بر تولید رواناب، هدر رفت و کیفیت خاک در منطقه دوراهان، چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
2 اثر تغییر کاربری زمین های مرتعی به دیم کاری بر تولید رواناب، هدر رفت و کیفیت خاک در منطقه دوراهان، چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
3 آثار باقی مانده آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در یک مرتع در زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
4 اثر آلودگی مواد نفتی در خاک بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) برای استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 11
5 اثر آلودگی نفتی بر آب گریزی و پایداری ساختمان خاک در منطقه بختیاردشت اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
6 اثر آلودگی نفتی خاک و نانولولههای کربنی بر ویژگیهای رشدی گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
7 اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنوب و جنوب غربی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
8 اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های جنوب و جنوب غربی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
9 اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
10 اثر رطوبت خاک و کود دامی بر تراکم پذیری خاک مزرعه لورک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
11 اثر رطوبت خاک و کود دامی بر تراکم پذیری خاک مزرعه لورک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 10
12 اثر روشهای خاک ورزی بر بعضی ویژگیهای فیزیکی خاک و عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی لورک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
13 اثر روشهای خاک ورزی بر بعضی ویژگیهای فیزیکی خاک و عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی لورک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 9
14 اثر سیستم های خاک ورزی و انواع ماشین های کشاورزی بر جرم مخصوص ظاهری، شاخص مخروطی و پایداری ساختمان یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
15 اثر سیستم های خاک ورزی و انواع ماشین های کشاورزی بر جرم مخصوص ظاهری، شاخص مخروطی و پایداری ساختمان یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
16 اثر قارچ اندوفایت Piriformospora indica بر افزایش مقاومت گیاه جوبه فلز سرب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
17 اثر کشت و کار مداوم زعفران بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
18 اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
19 اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
20 ارائه یک روش جدید مدلسازی و شبیه سازی اجزای محدود برای بازوهای روباتیک انعطاف پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 4، شماره: 3
21 اصلاح خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش ترکیبی زمین پالایی-گیاه پالایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
22 اندازه گیری برخی از ذخایر کربن آلی در دسترس به عنوان شاخص کیفیت خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
23 اندازه گیری برخی از ذخایر کربن آلی در دسترس به عنوان شاخص کیفیت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
24 بررسی تغییرات مکانی فلورید محلول خاک در مناطق کشاورزی، غیر کشاورزی، شهری و صنعتی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
25 بررسی حذف نیترات و آمونیم از آبهای زیرزمینی با استفاده از فیلترهای کانساری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
26 بررسی روش هاو عصاره گیرهای مختلف کربوهیدرات های خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
27 بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف ذرت به سیستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 15
28 بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف ذرت به سیستم شخم متداول و بدون شخم در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
29 تاثیر افزودن ذرات لاستیک فرسوده بر برخی ویژگی های شیمیایی یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
30 تاثیر بقایای گیاه فسکیوی بلند در حضور قارچ اندوفیت Epichloë coenophaila بر آب گریزی و پایداری ساختمان خاکهای با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
31 تاثیر بیوچارهای اسیدی بر برخی ویژگی های شیمیایی و قابلیت جذب عناصر غذایی خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
32 تاثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 3
33 تاثیر جاذب های معدنی بر تحرک آرسنیک و فسفر در یک خاک آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
34 تاثیر زغال زیستی اسیدی و خنثی بر ویژگی های رطوبتی خاک های آهکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
35 تاثیر زیولیت و بنتونیت بر دسترسی زیستی روی، کادمیم و سرب در یک خاک آلوده تحت کشت آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
36 تاثیر سطوح هیدروکربن های نفتی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم برموداگرس (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 2
37 تاثیر سیستم های خاک ورزی و کود آلی بر مقاومت فروروی خاک تحت کشت ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 51
38 تاثیر کود گاوی بر برخی خصوصیات فیزیکی و ضرایب هیدرولیکی و انتقال برماید در یک خاک لوم شنی در کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
39 تاثیر کود گاوی بر برخی خصوصیات فیزیکی و ضرایب هیدرولیکی و انتقال برماید در یک خاک لوم شنی در کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
40 تحلیل پارامتری تونل های هیدرولیکی با مقطع نعل اسبی نسبت به عوامل موثر درطراحی لاینینگ بتنی با استفاده از توابع پتانسیل مختلط (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 6، شماره: 1
41 تعیین میدان تنش در اطراف مغارهای ذخیره سازی گاز با استفاده از توابع پتانسیل مختلط و نگاشت همدیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 2
42 تغییر شاخص های کیفیت خاک در اثر احیای زمین های شور دشت ابرکوه در ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
43 تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاکی با ساختمان ناپایدار پس از آبیاری غرقابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
44 تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاکی با ساختمان ناپایدار پس از آبیاری غرقابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
45 توزیع کربن آلی، نیتروژن و کربوهیدرات ها در خاک دانه های اراضی بیابانی و کشاورزی مرکز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
46 جذب فلوراید توسط اسفناج و یونجه در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
47 جذب و واجذب فلورید و پسماند هم دما در یک خاک آهکی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
48 حل سینماتیک وارون روبات های فرافزونه ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 40، شماره: 1
49 شبیه سازی حرکت فلوراید در یک خاک آهکی با استفاده از مدل HYDRUS-۱D (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
50 گیاه پالایی هیدروکربن های نفتی لجن فاضلاب پالایشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
51 مدل سازی آب شویی نیترات از خاک تحت کشت سیب زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی- عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
52 مدل سازی روند انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در خاک های کشاورزی برخی مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
53 مدل سازی هیدرولوژیکی تغییرات زمانی و مکانی منابع آب آبی و سبز در حوضه آبخیز جوانمردی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 2
54 مطالعه موردی تاثیر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی ، حاصل خیزی ، و شاخص کشت پذیری خاک در بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 1
55 مطالعه موردی تاثیر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی ، حاصل خیزی ، و شاخص کشت پذیری خاک در بروجن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 19
56 واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT با استفاده از الگوریتم پرندگان برای شبیه سازی رواناب و رسوب در یک حوزه آبخیز کوهستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
57 واکنش برخی از گیاهان به آلاینده های نفتی موجود در خاک های اطراف پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
58 واکنش برخی از گیاهان به آلاینده های نفتی موجود در خاک های اطراف پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
59 وضعیت و مدل سازی روی در دانه گندم در رابطه با ویژگی های اکوسیستم کشاورزی در برخی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
60 ویژگی های مرفولوژیکی ریشه و جذب نیتروژن در هشت رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
61 ویژگی های مرفولوژیکی ریشه و جذب نیتروژن در هشت رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شوری و خشکی بر غلظت آهن و روی در ریشه و شاخسار دو گونه گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر هیدروکربن های نفتی، خاکستر پوسته برنج و خاکستر زغال سنگ بر مقاومت فروروی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 ارائه یک روش ساده جهت حل دقیق ورق مستطیلی با هر ترکیب ممکن از شرایط تکیه گاهی ساده، گیردار و آزاد (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
4 ارزیابی امکان کاهش اثرات زیانبار ترکیبات خطرناک نفتی در محیط زیست به روش پالایش فیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
5 ارزیابی پایداری ساختمان خاک در کاربری های مختلف با استفاده از روش فرکتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارزیابی پتانسیل روشهاومحلولهای مختلف درعصاره گیری هیدروکربن های نفتی ازیک خاک آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
7 ارزیابی کیفیت خاک با استفاده از شاخص نسبت لایه بندی کربن آلی خاک در کاربری های مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 افزایش کارایی گیاه پالایی برخی آلاینده های آلی و معدنی در خاک با استفاده از قارچهای اندوفایت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
9 انتخاب گیاه مناسب برای گیاه پالایی خاک های آلوده به نفت بر اساس الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 ایزوترپی در بازوی مکانیکی رباتهای صفحه ای دارای افزونگی درجات آزادی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
11 Effect of biochar and municipal solid waste compost on sorghum properties under irrigation water salinity (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
12 Effects of Phytoremediation and Bioremediation on Microbial Respiration, Urease Enzyme Activity and Organic Nitrogen of Petroleum Hydrocarbon Contaminated Soil (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۹)
13 Investigation and Comparison the Amount of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) Using urban waste Compost and Soil Planted with Barley (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۹)
14 Root establishment of maize (Zea mays L.) in an autoclaved petroleum-contaminated soil (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
15 برآورد برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 برآورد پتانسیل ترسیب کربن در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی خاک های اراضی کشاورزی و کویری شهرستان ابرکوه در مرکز کشور) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی اثر آب گریزی بر انرژی های واکنش بین ذرات شن و باکتری ایکولای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 بررسی اثر بقایای نیشکر و بیوچار آن بر ویژگی های آب گریزی خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
19 بررسی اثر میرایی ترموالاستیک بر ارتعاشات خمشی میکرو نانو ورق -تشدیدشوندهی مکانیکی با استفاده از تئوری غیر محلی ارینگن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
20 بررسی اثر هیدروکربن های نفتی بر خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه مسجدسلیمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی ارتعاشات آزاد ورق مستطیلیساندویچی با لایه میانی سیال الکترورئولوژیکال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
22 بررسی ارتعاشات چرخدندههای خورشیدی سه سیارهای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
23 بررسی امکان استفاده از روش تقطیر مستقیم برای اندازهگیری درصد نیتروژن کل خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
24 بررسی امکان پالایش سرب و روی توسط آفتابگردان و کلزا در یک خاک آلوده اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بررسی برخی ویژگی های الکتروسینتیک باکتری های شاخص در پژوهش های آلودگی خاک و آب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی تاثیر پدیده اثر سطحی بر ارتعاشات غیرخطی نانورزوناتورها با روش تکرار تغییراتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
27 بررسی تاثیر سری های زمانی داده های هواشناسی CRU و سازمان هواشناسی در پیش بینی رسوب حوزه آبخیز کرخه کرخه علیا با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
28 بررسی تاثیر قارچ اندوفایت Piriformospora indica بر رشد و توسعه ریشه های گیاه (Zea mays L.) در حضور مواد نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
29 بررسی رفتار ارتعاشی برش دهنده های سیمی در صنعت سنگ (دریافت مقاله) دهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
30 بررسی فرکانسهای طبیعی و مودشیپ های مجموعه چرخدنده سیارهای دو مرحله ای (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
31 بررسی گیاه پالایی برخی از خاک های آلوده به کریزین در تالاب شادگان، خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
32 بررسی معیارهای استفاده کارآمد از منابع آب در کشاورزی، کارایی مصرف و بهره وری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
33 پارامترهای سینتیکی جذب نیترات بوسیله ریشه سیب زمینی در سه زمان از رشد گیاه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
34 پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش تحریک گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش های گیاه پالایی و مکانیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
36 پالایش زیستی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی در مقیاس پایلوت صحرایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
37 تا تیر داده های هواشناسی سازمان هواشناسی در شبیه سازی رواناب حوزه آبخیز کرخه (کرخه علپا) پا استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
38 تاثیر استفاده از جاذب بر قابلیت گیاه پالایی هیدروکربنهای نفتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
39 تاثیر اصلاح سر دندانه بر رفتار ارتعاشی چرخدنده های خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
40 تاثیر تغییر در کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
41 تاثیر تغییر در کاربری اراضی مرتع و جنگل به زمین زراعی بر آبگریزی آب در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
42 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی اشباع پایداری خاکدانه ها و فرسایش پذیری خاک در منطقه لردگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
43 تاثیر تلقیح گیاه با قارچ اندوفیت Piriformospora indica و حضور ریشههای گیاه ذرت بر حذف هیدروکربن های نفتی از خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
44 تاثیر سری های زمانی داده های هواشناسی CRU در پیش بینی جریان رودخانه ای حوزه آبخیز کرخه(کرخه علیا)با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 تاثیر شدت های مختلف آتش سوزی بر آب گریزی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
46 تاثیر قارچ های اندوفایت بر گیاه پالایی کادمیم در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 تاثیر قارچهای اندوفایت (Neotyphodium sp.) بر جذب آرسنیک به وسیله دو گونه گیاه فسکیو در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
48 تأثیر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر حرکت برمید در خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
49 تأثیر مدیریت های مختلف اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های غرب و جنوب غربی اصفهان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
50 تحلیل اثر میرایی ترموالاستیک بر ارتعاشات خمشی میکرو نانو تشدیدگرها در میکروسکوپ نیروی اتمی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
51 تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ضخیم به روش المانهای طبیعی (NEM) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
52 تحلیل الاستواستاتیک دریچه های سد (ورق ضخیم ) به روش المانهای طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
53 تحلیل الاستوپلاستیک ورق ضخیم به روش المان های طبیعی (NEM) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
54 تحلیل پایداری و انشعاب تیر متحرک محوری با دهانه های متعدد با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
55 تحلیل پایدری دینامیکی تیر متحرک محوری و نامعین با استفاده از مدل المان محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
56 تحلیل دینامیکی بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر و بررسی نوسانات پیچشی و انتقالی در مفاصل و مچ بر مبنای مدل اجزاء محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
57 تحلیل رفتار ارتعاشی غیرخطی روتور با یاتاقان های مغناطیسی به روش اختلال هموتوپی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
58 تحلیل سینماتیک و دقت یک روبات موازی با ساختار جدید (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
59 تحلیل معادله موج با استفاده از روش المان محدود در حوزه حلِ متغیر با زمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
60 تخمین شاخص مخروطی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با مدل های خطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
61 تعیین پیکربندی بهینه روباتهای ابر افزونه ای با استفاده از روش تغییراتی وشبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
62 تعیین پیکربندی بهینه روباتهای دارای ابرافزونگی درجات آزادی به کمک حرکت با آهنگ ظریف و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
63 توزیع کربوهیدرات و کربن آلی در خاک دانه ها و اثر تغییر کاربری اراضی بر آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
64 جوانه زنی و رشد برخی ازگیاهان در خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
65 چالش های کشاورزی پایدار، تولید با کیفیت، نگاه به آینده (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
66 حل ارتعاشات آزاد خمشی - پیچشی تیر تیموشنکو به روش تحلیلی و کاربرد آن در تبیین رفتار ارتعاشی هواپیماهای سبک کامپوزیتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
67 حل تحلیلی ارتعاشات آزاد ورق مستطیلی ارتوتروپیک بر پایه ی تئوری دومتغیره بهبودیافته (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
68 حل تحلیلی ارتعاشات تیر متحرک محوری با شرایط تکیه گاهی نامعین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
69 حل تحلیلی بار کمانش ورق مستطیلی P-FGM برای شرایط مرزی ترکیبی دو طرف ساده - دو طرف گیردار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
70 حل دقیق ارتعاشات آزاد ورق با استفاده از روابط الاستودینامیک سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
71 حل دقیق مستطیلی بر روی بستر الاستیک وینکلر و پسترنک با شرایط مرزی مرکب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
72 حل سینماتیک وارون روباتهای دارای ابرافزونگی درجات آزادی به کمک شبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
73 رشد و لیگنینی شدن ریشه های ذرت (.Zea Mays L) تلقیح شده با با قارچ Piriformospora indica و کاشته شده در حضور آلودگی ناهمگن خاک به مواد نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
74 سهم مدیریت خاک درتوسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
75 شبیه سازی ذخیره آب سبز و جریان آب سبز در حوزه آبخیز لردگان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
76 شبیه سازی رواناب حوزه آبخیز کرخه با استفاده ازمدل Swat برای استفاده درتحلیل فراوانی سیل (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
77 طراحی بازوی مکانیکی رباتهای صفحه ای با مفاصل چرخشی بر مبنای معیار شبه همسانگردی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
78 طراحی سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با استفاده از کنترل مود لغزشی - فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
79 طراحی کنترلر LQG/LTRبرای تقلیل ارتعاشات در ورقهای نازک و ضخیم بر مبنای مدل اجزاء محدود و المان هتروسیس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
80 کارایی قارچ اندوفایت Piriformospora indica در گیاه پالایی خاک‌های آلوده به روی توسط دو گونه گیاه خاکشیر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
81 کارایی کمپوست در زیست پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
82 کاربرد slurry دام به عنوان کود غنی از نیتروژن برای پوساندن بقایای گیاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
83 کنترل فعال ارتعاشات تیر یکسرگیردار چرخان با استفاده از میراکننده تکانهای (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
84 گیاه پالایی آلاینده های نفتی و فلزات سنگین از خاک های اصلاح شده به روش پالایش فیزیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
85 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- اثرکاربری مختلف بر بعضی از ویژگی های خاک بر کیفیت خاک در مناطقی در اطراف سد زاینده رود در استان اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
86 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- پیامد تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه حنا، شهرستان سمیرم) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
87 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر بیوچارهای با منشا و دمای مختلف پیرولیز بر محتوی کربن آلی، کربوهیدرات و تنفس میکروبی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
88 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تعیین بهترین متغیرهای پیش بینی کننده برای نقشه برداری رقومی کربن آلی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
89 مطالعه عنصر روی در خاک و گیاه به روش نسبی آشکارساز سوسوزن حفره ای با بلور یدور سدیم (NaI) (TI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
90 معرفی جعبه پایش ریشه (Rhizotron) برای ارزیابی و مطالعه درجای رشد و توسعه ریشه ی گیاه در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
91 مقایسه برخی ویژگی های بیوچارهای با منشا گیاهی و حیوانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
92 مقایسه تأثیر کاربرد slurry دام و کود اوره بر سرعت پوسیدگی بقایای گیاهی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
93 مقایسه روش ها و عصاره گیری های مختلف جهت استخراج کربوهیدرات ها در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران