ایرج اله دادی

 ایرج اله دادی استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ایرج اله دادی

Iraj Alah dadi

استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
3 اثر تیمارهای پوشش دهی بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه کلزا و رشد قارچ های بیمارگر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 3
4 اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
5 اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 2
6 اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
7 ارزیابی تحمل به تنش های دمای بالا و پایین و خفتگی ثانویه ناشی از خشکی در ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
8 بررسی اثر زیولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
9 بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و ریزمغذی ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
12 بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
13 تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
14 تاثیر پرایمینگ بنه با اسید سالیسیلیک و وزن بنه مادری بر گلدهی و خصوصیات کیفی کلاله زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
15 تاثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه های دختری زعفران درسال اول (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 1
16 تاثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف های هرز وعملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
17 تاثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکش ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
18 تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال های موم برگ ژنوتیپهای جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
19 کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
20 ویژگی های فیزیکی دانه در برخی ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ساختاری اسیدهای چرب پنج رقم کتان روغنی (Linum usitatissimum L) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر آرایش کاشت روی تغییرات ساختار کانوپی ذرت (Zea mays L.) در حضور تاج خروس ریشه قرمز و قیاق (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و صفات کمی هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
6 اثر تنش کمبود آب بر کیفیت و عملکرد هیبرید های آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
7 اثر روشهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی کلزا بذر در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 اثر سطوح مختلف تنش آبی روی برخی خصوصیات کیفی دانه و خصوصیات زایشی ارقام کلزا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
9 اثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفاته بر سطح فتوسنتز کننده، میزان کلروفیل و عملکرد گیاه ذرت دانه ای در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
10 اثر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بر برخی از صفات بلال، درصد کلنیزاسیون ریشه و عملکرد گیاه ذرت دانهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
11 اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثرتیمارهای مختلف پوشش دهی بذرکلزا براستقرارگیاهچه تحت شرایط مختلف محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 ارائه مدلی براساس توزیع های آماری نرمال لگ نرمال وویبل درتشخیص بذرهیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی 24 ژنوتیپ نخود از نظر واکنش به تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
15 ارزیابی اثر ترکیب کودزیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و همبستگی شاخص های رشد ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
16 ارزیابی اثرات تنش خشکی بر واریته های کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو ژنوتیپ حساس و مقاوم نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی عملکرد دانه و بیولوژیکی اکوتیپ های سیاه دانه (.Nigella Sativa L) در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 استفاده از کود پلت شده دامی و اوره روشی نوین در کاهش مصرف کودهای نیتروژنه درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
20 اصلاح الگوی مصرف از منظر قران و معارف اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
21 بررسی اثر تنش کمبود آب بر میزان همبستگی صفات زراعی مؤثر در عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
22 بررسی اثر تنش کمبود آب بر میزان همبستگی صفات زراعی مؤثر در عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
23 بررسی اثر روش های کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه ای تابستانه (ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی اثر کود میکروکامپوزیت اوره پلی فنول بر صفات مورفولوژیکی ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و ریزمغذی های بر برخی خصوصیات زراعی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita Pepo Var. Styriaca) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
26 بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی واوره وریزمغدی ها بربرخی خصوصیات مرفولوژیک وعملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita Pepo Var. S) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی اثرات زیست محیطی واستانداردهای کیفی استفاده ازپساب فاضلاب در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
28 بررسی اثرات سطوح کود کامل مقادیر سوپرجاذب بر صفات رویشی ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 بررسی اثرات کاربرد اسیدفولیک بر عملکرد کمی گندم (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 بررسی اثرات مایه تلقیح سویا، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر ویژگیهای رشدی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
31 بررسی اثرتنش کم آبی برعملکردو اجزاء عملکرد ارقام کلزای بهاره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی اثرتنش کمبود آب برغلظت پرولین و عملکرد هیبریدهای آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 بررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی بحران آب در ایران از منظر شاخص های توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
35 بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای 704 SC (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
36 بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بذرروی مراحل رشدوکیفیت ماشک گل خوشه ای درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی تاثیر زمان کاشت و میزان بذرروی عملکرد و اجزای عملکرد ماشک گل خوشه ای درشرایط دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی خاک بر روابط آبی دو ژنوتیپ یونجه یکساله بومی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
39 بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر کاهش مصرف آب در گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
40 بررسی تاثیرزئولیت و کودنیتروژن برصفات کمی و کیفی کلزا درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی تأثیر همزمان کشت مخلوط و غلظت کاهش یافته ی علف کش بر عملکر دو رقم سویا در رقابت با علف هرز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
42 بررسی تنش شوری برجوانه زنی و رشدگیاهچه ارقام خلر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی توان رقابتی ارقام نخود دیم در تراکم های مختلف نخود با علف های هرز رایج در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر شرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
45 بررسی خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
46 بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
47 بررسی رابطه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با کلنیزاسیون ریشه در تلقیح با قارچ میکوریز و باکتریPseudomonas در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 بررسی عملکرد بنه زعفران تحت تاثیر پرایمینگ و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
49 بررسی میزان روغن و پروفیل اسیدهای چرب هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
50 بررسی نقش اسیدفولیک بر خصوصیات کیفی گندم رقم کویر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 بررسی واکنش های بیوشیمیایی هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
52 بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ای SC704 تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
53 بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ایSC.704 تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
54 بررسی همبستگی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
55 بیوماس به عنوان منبع انرژی تجدید پذیر (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
56 پیش بینی الگوی رویش تاج خروس Amaranthus retroflexus قیاق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در کشت خالص و مخلوط ارقام سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
57 تاثیر تنش شوری بر کربوهیدرات های محلول و کلروفیل و محتوای یونی ارقام گندم بهاره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 تاثیر چهار الگوی مختلف کاشت بر کاهش مصرف علف کش ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در ذرت(zea maiz (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
59 تاثیر دما بر جوانه زنی ارقام کلزا تولیدشده در استان های گلستان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
60 تاثیر محلول پاشی نانودی اکسید تیتانیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی در ذرت تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
61 تاثیر محلول پاشی نانودی اکسیدتیتانیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل کراس 704) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 تاثیر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری، نیتروژن و فسفر بر روی برخی از شاخص های رشدی ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
63 تاثیرفاصله بین ردیف و کاربرد محلول پاشی متانول برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 تعیین دماهای کاردینال در گیاه سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
65 تغییر اقلیم و اهمیت کشت پاییزه چغندرقند در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
66 جایگاه نوآوری باز در مدیریت تحقیق و توسعه در کشور (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
67 روند تغییرات عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا (Glycine max) تحت تاثیر سیستم های مختلف شخم (No-Tillage, Min-Tillage) و فواصل مختلف کاشت بوته (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 شناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
69 طراحی و سنتز نانوکودی با قابلیت رهایش آهسته اوره (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
70 کاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
71 کاربرد هورمون پرایمینگ بر روی بنه و نقش آن بر بهبود خصوصیات گل زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
72 کود پلت شده دامی و اوره دانش نوین اصلاح الگوی مصرف کودهای نیتروژنه درکشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
73 مخاطرات زیست محیطی استفاده از کودهای اوره بدون پوشش در بخش کشاوری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
74 مطالعه اثر آبیاری با آبهای شور بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه رقم زرفام کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
75 مطالعه اثر ابیاری با آبهای شور برجوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
76 مطالعه اثر ترکیب کودهای فسفر و زیستی در شرایط تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیک رشد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
77 مطالعه اثر تنش خشکی و کاربرد ترکیب کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر تعدادی از صفات مورفولوژیک عملکرد و همبستگی بین آنها در گیاه ذرتZea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
78 مطالعه اثرات سطوح مختلف تنشخشکی بهمنظور تعیین مناسب ترین دور آبیاری ذرت تابستانه در دشت ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
79 مطالعه ای بر ویژگی های گیاه دانه روغنی جوجوبا و روغن آن (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
80 نقش پارک فناوری مجازی درمدیریت جریان تولید دانش و سرمایه (دریافت مقاله) همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار