دکتر فاطمه ابراهیمی

دکتر فاطمه ابراهیمی استادیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشگاه افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر فاطمه ابراهیمی

Dr. Fatemeh Ebrahimi

استادیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشگاه افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.