دکتر محمدحسین رضایی مقدم

دکتر محمدحسین رضایی مقدم استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

دکتر محمدحسین رضایی مقدم

Dr. Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 1
2 Application of Satellite Images and GIS in the Feasibility of the Use of Solar Energy for Providing Lighting Systems Case Study: Zanjan - Tabriz Highway (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 21
3 آشکارسازی تغییرات کناری و شناسایی مناطق خطر رودخانه آجیچای در محدوده خواجه تا ونیار (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
4 آشکارسازی تغییرات مجرای رودخانه گیوی‌چای در بازه زمانی 2000 تا 2019 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
5 آشکارسازی فرونشست جهت پایداری زمین با استفاده از روش تداخل‎سنجی راداری با پراکنش‎گرهای دائمی (مطالعه موردی: دشت شبستر - صوفیان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 3
6 آشکارسازی فرونشست زمین جهت پایداری دشت هریس با استفاده از تصاویر راداری و روش های SBAS و PSI (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 1
7 ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
8 ارزیابی برآورد رسوب حوضه ی آبریز شهرچای میانه با استفاده از مدل هایEPM و Fournier در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
9 ارزیابی خطر فرسایش خاک در کاربری های اراضی با استفاده از معادله اصلاح شده جهانی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز سیکان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
10 ارزیابی دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در میان یابی سطح تراز آب های زیرزمینی؛ مطالعه موردی: دشت شبستر - صوفیان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 110
11 ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آن برپهنه بندی دفاع سرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 21، شماره: 83
12 ارزیابی عملکرد الگوریتم های آماری لجستیکی و ناپارامتریکی به منظور مدیریت مناطق حساس به حرکات توده ای در حوضه آبریز گویجه بل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 19
13 ارزیابی فعالیت های نیوتکتونیکی با استفاده از شاخص های کمی ژیومورفیک (منطقه مورد مطالعه: بخشی از البرز شرقی در شمال استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 18
14 ارزیابی قابلیت های اکوتوریسمی با استفاده از روش FUZZY-ANP (مطالعه موردی: دهستان مرگور شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
15 ارزیابی کارایی داده های سنجنده ی‎ MODIS در برآورد خشکسالی (مطالعه‎ی موردی: حوضه‎ی آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 2، شماره: 4
16 ارزیابی کیفی و پهنه بندی فرسایش خاک با رویکرد شاخص خطر در حوضه کارستی الوند، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 3
17 ارزیابی و پهنه بندی خطر سیلاب ناگهانی در حوضه آبریز اوجان چای با استفاده از مدلMFFPI (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 36
18 ارزیابی و پهنه بندی مخاطره روانگرایی با استفاده از مدل فازی ویکور، مطالعه موردی: مخروط افکنه لیلان شمالغرب ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 36
19 ارزیابی و پهنه‌بندی فرسایش خاک در مناطق کارستی با استفاده از مدل SMLRK (مطالعه موردی: حوضه الوند، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
20 استخراج و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با به کارگیری الگوریتم SVM با کرنل چندجمله ای و روش حداکثر احتمال در محدوده حوضه آبریز اوجان چای بستان آباد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
21 استفاده از روش کم ترین مربعات در ایجاد مدل رقومی بارش (DPM) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
22 برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 33
23 برآورد دمای سطح زمین در ارتباط با کاربری اراضی با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
24 برآورد فرسایش- رسوب حوضه آبریز سراب سیکان با استفاده از مدل RUSLE (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 32
25 برآورد میزان رواناب حوضه آبریز لنبران چای در استان آذربایجان شرقی: کاربرد مقایسه ای روش های واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
26 بررسی الگوهای رودخانه ای مئاندری، شریانی و آنابرنچینگ با استفاده از شاخص های شریانی و خمیدگی در رودخانه گاماسیاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
27 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه قزل اوزن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 34
28 بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
29 بررسی تاثیر احداث سد در جابجایی مسیر و تغییر الگوی رودخانه با استفاده از GIS و سنجش از دور( مطالعه ی موردی : رودخانه ی اهرچای ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
30 بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش و سیل خیزی حوضه سقز قبل و بعد از احداث سد شهید کاظمی با استفاده از مدلArcSWAT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 1
31 بررسی تحولات ژئومورفولوژیک پلایای کهک، استان خراسان جنوبی بر اساس روش های استفاده از تصاویر ماهواره ای و منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
32 بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانه آزادرود با استفاده از شاخصهای هندسی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 4
33 بررسی تغییر مورفولوژی بستر رودخانه پیش و پس از احداث سد با استفاده از HEC RAS و GIS (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی پایین‎دست سد ستارخان اهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 1
34 بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
35 بررسی تغییرات الگوی هندسی رودخانه قزل اوزن با استفاده از تحلیل هندسه فراکتال (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 40
36 بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
37 بررسی تغییرات مجرا و فرسایش کناره ای در رودخانه گاماسیاب از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 47
38 بررسی جابهجایی جانبی مجرای رودخانه ارس از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳ (از ۱۵ کیلومتری غرب شهر اصلاندوز تا خروج رودخانه از محدوده سیاسی ایران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 3
39 بررسی شاخص ها و تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: دلتای آجی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 1
40 بررسی شواهد ژئومورفیک سیلاب دره رودخانه سیروان به منظور برآورد حداکثر دبی در دوره های بازگشت مختلف (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 3
41 بررسی کمی پیچان رودهای رودخانه آجی چای در محدوده خواجه تا ونیار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
42 بررسی مقایسه ای الگوی پیچان رود با استفاده از تحلیل هندسه فراکتالی و شاخص های زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 2، شماره: 3
43 بررسی و پایش تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز رود زرد با استفاده از سنجش از دور و مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 83
44 بررسی و مقایسه الگوریتم های شئ گرا در استخراج پهنه های آبی با تصاویر ماهواره سنتینل (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 115
45 پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش در پایین دست سد سنندج (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
46 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و تاپسیس در پایین دست سد سنندج (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 24
47 پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز شهر چای میانه با استفاده از مدل ویکور (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 28
48 پهنه بندی خطر وقوع جریان آواری با استفاده از مدل FUZZY-SAW مطالعه موردی: حوضه آبریز لیلان چای، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 27
49 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز رودخانه زرد با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 30
50 پهنه بندی و بررسی اثرات مورفولوژیکی سیلاب های رودخانه زرینه رود (از ساری قمیش تا سد نوروزلو) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 17
51 پهنه‌بندی و تحلیل مورفولوژیکی سیلاب‌های رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل هیدرودینامیکی HEC-RAS (از روستای پیرازمیان تا تلاقی رودخانه اهر چای) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
52 تاثیر تغییرکاربری اراضی بر تغییرات دبی و رسوب حوضه ی آبریز اوجان چای با استفاده از مدل SWATدر حوضه ی آبریز اوجان چای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 30
53 تحلیل تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش های شیءگرا و زنجیره مارکف در حوضه آبریز زیلبیرچای واقع در آذربایجان شرقی و غربی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
54 تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک حوضه آبریز الندچای به منظور اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها از نظر حساسیت سیل خیزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
55 تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک زیرحوضه ها در حساسیت فرسایش پذیری خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز الندچای، شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 3
56 تحلیل زمانی _ مکانی جزیرۀ حرارتی شهر ارومیه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
57 تحلیل سیل خیزی زیرحوضه ها بر پایه ی مدل WASPAS مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز الندچای، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 24
58 تحلیل مورفولوژیکی مجرای رودخانه زرینه رود با استفاده از مدل رزگن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
59 تلفیق روشهای تصمیمگیری چندمعیاره با روش رگرسیون لجستیک برای بررسی مناطق حساس به وقوع زمینلغزش در حوضه زیلبیرچای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 4
60 توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 - مطالعه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 112
61 توسعه راهبردهای دفاع سرزمینی بر پایه تحلیل ژئومورفولوژیک در منطقه میناب و سیریک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 18
62 شبیه سازی وضعیت آتی فرسایش و رسوب تحت تاثیر تغییرات اقلیمی( مطالعه موردی حوضه آبخیز حاجیلر) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 33
63 قابلیت اتومای سلولی در شبیه سازی میزان تحول و فرسایش در سیستم رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
64 کاربرد شاخص‌های مورفومتری تکتونیکی جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی گسل‌های مکران در محدوده حوضه های آبریز تبرکن و گز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 39
65 کاربرد مدل شاخص آسیب پذیری تپه های ماسه ای (DVI) در ارزیابی تپه های ماسه ای ساحلی از بندر سیریک تا بندر زیارت در جنوب شرق استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
66 کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
67 مدل سازی حرکات توده ای و مدیریت مناطق حساس به وقوع این حرکات، با استفاده از الگوریتم های آماری و شبکه عصبی (مطالعه موردی: حوضه آبریز اوجان چای) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 63
68 مدل سازی حساسیت خطر وقوع سیل در حوضه آبریز الندچای بر پایه یک رویکرد طبقه بندی ترکیبی نوین (FURIA-GA-LogitBoost) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 1
69 مدلسازی GIS و RS پایه تغییرات خط ساحلی شرقی و غربی بندر جاسک در دربازه زمانی سالهای 1989تا 2016 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
70 مقایسه روش های شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان در استخراج نقشه های کاربری و پوشش اراضی با استفاده از تصاویر لندست ۸ (مطالعه موردی: حوضه صوفی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
71 مقایسه روشهای شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان در استخراج نقشه های کاربری و پوشش اراضی با استفاده از تصاویر لندست ۸ (مطالعه موردی : حوضه صوفی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
72 منشایابی ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجنده AVHRR ماهواره NOAA (مطالعه موردی: جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 4
73 نحوه تشکیل و تحول کانالهای خود ساخته آهکی و نقش آنها در مورفولوژی زمینهای آهکی (مطالعه موردی: سکوی تراورتنی تخت سلیمان ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 2
74 واسنجی و ارزیابی عملکرد مدل IHACRES در شبیه سازی رواناب در زیرحوضه ی آبریز لنبران، اهرچای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 20
75 واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و رسوب در حوضه آبریز شهر چای میانه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل میانگین وزنی مرتب شده (OWA) (مطالعه موردی: حوضه آبریز وانق، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
2 ارزیابی ژئوتریل و ژئوتوریسم حوضه آبریز سیمینه رود (جنوب آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
3 بررسی استعداد فرسایش خندقی با استفاده از شاخص های اقلیمی HTK و Ws (مطالعه موردی: حوضه آبریز خیاوچای) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
4 بررسی GIS پایه روند توسعه فیزیکی آذرشهر با مدل ANP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
5 بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز وانق با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و GIS (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
6 بررسی روشهای طبقه بندی الگوی رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 بررسی فرسایش خندقی با استفاده از مدل ویکور در حوضه آبریز لنبران شهرستان ورزقان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
8 بررسی نرخ فرونشست با استفاده از تصاویر راداری سنتینل ۱ در دشت اسفراین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
9 پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سری زمانی لندست (مطالعه موردی: حوضه آبریز فیرورق، شهرستان خوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
10 پژوهشی در مسایل ژئومورفولوژی آزاد راه زنجان - تبریز (مطالعه موردی محدوده شهرستان هشترود) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
11 پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب با استفاده از مدل MACBETH و تکنیک GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز فیرورق، شهرستان خوی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
12 تاثیر ترافیک و حمل و نقل در آلودگی هوای تهران و تحلیل آن با استفاده از روش های فازی وتاپسیس وANP (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
13 تحلیل توانمندی داده های سنجش از دور در پژوهش های ژئومورفولوژی رودخانه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
14 تحلیل فضایی و زمانی تغییرات سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر سری زمانی لندست ۸ (مطالعه موردی : دامنه جنوبی میشو داغ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
15 تحلیل و بررسی تاثیر ترافیک و حمل و نقل در آلودگی هوای تهران با استفاده از تلفیق روش های فازی و ANP (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
16 تحلیل و بررسی تاثیر ترافیک و حمل و نقل در آلودگی هوای تهران با استفاده از تلفیقروش های فازی و ANP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
17 تخمین میزان فرسایش خاک در واحدهای کاربری اراضی حوضه آبریز سیمکان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
18 تعیین اولویت واحدها از نظر ضریب سیلخیزی و دبی اوج سیلاب توسط عوامل فیزیکی جهت اقدامات آبخیزداری در حوضه مرادبیگلو (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
19 تهیه نقشه ی آسیب پذیری ناشی از وقوع بحران زلزله با استفاده از منطق ساده فازی در نرم افزار ArcGIS مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
20 درون یابی و بررسی وضعیت هیدرولوژیکی شهرستان دزفول مطالعه موردی حوضه لالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
21 کاربرد الگوریتم های پیشرفته داده کاوی در تهیه نقشه حساسیت خطر وقوع سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز خانقاه، شهرستان خوی) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
22 کاربرد دادهای دورسنجی و مدل CA-Markov در مدل سازی تغییرات کاربری اراضی به عنوان فاکتور موثر مورفوژنز در حوضه رود زرد باغملک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
23 کاربرد فرایند ترکیب خطی وزنی WLC در ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه روستایی_شهری مطالعه موردی شهرستان مراغه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
24 کاربرد مدل سلسله مراتبی رزگن در تحلیل مورفولوژی مجرای رودخانه (پایین دست سد سبلان تا تلاقی رودخانه اهر چای) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
25 مدل LAPSUS و کاربرد آن در تغییرات چشم انداز خاک (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
26 مدیریت بحران سیل بوسیله تهیه نقشه پهنه بندی سیلبا استفاده از تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
27 مطالعه و پهنه بندی حرکات دامنه ای با تاکید بر زمین لغزش (مطالعه موردی : حوضه آبریز رودخانه مادرسو) (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
28 مورفومتری خندق های موقتی و فرسایش خاک ناشی از ایجاد آنها با استفاده از مدل EGEM در حوضه آبریز سرند چای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی