آرمین توحیدی

 آرمین توحیدی دانشیار دانشگاه تهران

آرمین توحیدی

Armin Towhidi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آگونیست سروتونین (ال-تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد و هورمونهای تیروئیدی در بره های درحال رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
2 اثر استرادیول/ اکسی توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 2
3 اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 4
4 اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد ذوب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
5 اثر تزریق متوالی نالوکسان بر ترشح گنادوتروپین های میش در فصل غیر آمیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
6 اثر تغذیه روغن ماهی بر خصوصیات تولید مثلی قوچ زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 2
7 اثر دانه گندم در جیره های پیش از زایش روی متابولیت ها و هورمون های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
8 اثر رقیق کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های تلقیح شده با اسپرم منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 1
9 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 1
10 اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمک گذاری در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
11 اثر سطوح مختلف فشار اسمزی و گلیسرول در رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا برکیفیت اسپرم گاو پس از انجماد (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
12 اثر منبع کربوهیدرات در جیرههای پیشاز زایشروی ماده خشکمصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیبشیر گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
13 اثرروغن ماهی کیلکا برترکیب اسیدهای چرب وطعم گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
14 اثرسیدر، هورمون Ecg و روش تلقیح مصنوعی بر درصد آبستنی و نرخ بره زایی میش های نژاد زل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 2
15 ارزیابی تاثیرات سطوح گوناگون انرژی و پروتیین جیره برعملکرد و فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
16 تاثیر تغذیه اسید لینولئیک مزدوج بر تست تحمل گلوکز و تغییرات گلوکز خون گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 4
17 تاثیر تغذیه ای منبع اسیدهای چرب امگا- 3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 1
18 تاثیر تغذیه منابع مختلف اسید چرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 4
19 تاثیر جیره های گلوکوژنیک مکمل شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت برعملکرد تولیدمثلی در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
20 تاثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید در سه هفته پایانی دوره پرورش بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
21 تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 2
22 تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 4
23 تاثیرسطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکردرشد، کیفیت لاشه وبرخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 1
24 تأثیر دفعات خوراک دهی بر کیفیت لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون های لیپتین و انسولین در گوساله های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 3
25 تغییرات غلظت پلاسمایی هورمونهای تیروئیدی در گوسفندان تحت محدودیت انرژی و اثر تزریق وریدی لپتین بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
26 مطالعه اثر تزریق استرادیول، اکسیتوسین، ریلاکسین و شیاف پروستاگلندین ای- 1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
27 مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله های شیرخوار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 3
28 مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 3
29 مقایسه تاثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت های بیوشیمیایی سرم در جوجه های خط پدری رگه آرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
30 مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم دربرخی نشخوارکنندگان اهلی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
31 مقایسه فراسنجه های تولیدمثل و تولید در برنامه مدیریتی دو و سه بار زایش در مدت دو سال با استفاده از ملاتونین در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید چرب n-3 بر رفتار جنسی قوچ های مغانی در فصل غیر تولید مثلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اثر اسید چرب n-3 بر ویژگی های اسپرم قوچ های مغانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثر انجماد سازی و ذوب بر کمیت اسیدهای چرب غشاء و ویزگی های کیفی اسپرم گاوهای نر هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
4 اثر تزریق داخل وریدی لپتین بر ترشح هورمونهای متابولیکی در میشهای شال (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
5 اهمیت و مزیت های مختلف پرورش شتر به عنوان الگویی در تولید محصولات ارگانیک درکشور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکردجوجه های گوشتی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 تاثیر استفاده روزانه سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید بر ترکیب لاشه و برخی از فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 کاربرد ترهالوز در رقیق کننده گیاهی برای بهبود ویژگیهای اسپرم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)