دکتر سید محسن حسینی

دکتر سید محسن حسینی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید محسن حسینی

Dr. Seyed Mohsen Hosseini

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "مقاله کوتاه" اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
2 (مقاله علمی پژوهشی) ارزیابی تولید اولیه ناخالص برآوردی سنجنده MODIS با استفاده از برج های اندازه گیری شار کربن (مطالعه موردی: جنگل های معتدله انگلستان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
3 آیا ترکیب گیاهی بانک بذر خاک قابلیت تشریح جوامع گیاهی رو زمینی را دارند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
4 اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک، تجمع عناصر غذایی و کادمیوم در درختان زیتون (Olea europaea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
5 اثر آلاینده های هوا بر صفات مورفولوژیکی برگ درختان چنار (Platanus orientalis) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 11
6 اثر زمین نمای پیت و ماند بر تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیونی و عناصر غذایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 1، شماره: 1
7 اثر گونه های درختی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل طبیعی و جنگل کاری های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 9
8 ارایه معیارهای مناسب برای برنامه ریزی صنعت گردش گری در روستاهای ساحلی (مطالعه موردی: جزیره قشم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
9 ارزیابی اکولوژیک رویشگاه سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در گیلان جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 4
10 ارزیابی تناسب محل های دفن پسماند شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
11 ارزیابی توان بوم شناسی به منظور توسعه گردشگری با رویکرد تلفیقی AHP و GIS در محور گردشگری قشلاق سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 1
12 ارزیابی توان سرزمین به منظور استقرار کاربری توسعه شهری بااستفاده از روش ترکیب خطی وزن دار(WLC) در محیط سامانه اطلاعات مکانی(GIS) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زرد خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
13 ارزیابی روش های مختلف تعیین ضریب شکل برای برآورد حجم درختان صنوبر و دارتالاب دست کاشت (منطقه کلوده- استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 12
14 ارزیابی شاخص مزیت تجزیه خانگی لاشبرگ (HFA) در رویشگاه های راش، توسکا و توده دست کاشت نوئل منطقه لاجیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 3
15 ارزیابی مقدار ترسیب کربن در بیومس، لاشبرگ و خاک توده های اقاقیا و سرو نقره ای اطراف تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
16 اولویت بندی رویشگاه های منتخب جنگل های هیرکانی برای ثبت جهانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
17 بررسی آلودگی بصری کاربری های ناهمگون با عرصه در مناطق گردشگری (مطالعه موردی: جنگل های دو هزار سه هزار، تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 2
18 بررسی تاثیر گونه های درختی فضای سبز شهری در تعدیل دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر در سنندج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
19 بررسی ساختار مکانی خصوصیات خاک در یک توده جنگلی راش با استفاده از روش زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
20 بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در بخشی از منطقه حفاظت شده اشترانکوه، لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 1
21 پاسخ های ریختی، فیزیولوژیکی و آنزیمی نهال های توسکا ییلاقی (Alnus subcordata C. A. Mey) نسبت به تنش کم آبی با تلقیح قارچ میکوریز ریزوفاگوس ایریگولاریس (Rhizophagus irregularis) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 61
22 پهنه‎بندی آلودگی هوا با استفاده از روش نوین مگنتومتری برگ‎های درختی گستره‎ی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 3
23 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) با استفاده از مدل سازی ترکیبی در جنگل های هیرکانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
24 تغییرپذیری شاخص های کیفی خاک در ارتباط با میکروتوپوگرافی حادث شده از ریشه کن شدن درختان جنگلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
25 تنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
26 تنوع گونه های گیاهی درغرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
27 ساختار زادآوری و تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای موجود در زیر اشکوب جنگل کاری های خالص و آمیخته بلند مازو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 3
28 عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تاثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
29 قوانین جدید برای توقف طبقه بندی در دارنگاره TWINSPAN (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 25
30 کاربرد روش پرسپترون چندلایه شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 4
31 کاربرد روش ترکیب گونه های معرف در طبقه بندی پوشش گیاهی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 8، شماره: 28
32 کمی سازی معیارهای بصری پوشش اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: جنگل های دو هزار سه هزار تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 10
33 متوازن سازی ریاضی قابلیت های پارک جنگلی زارع به منظور تخصیص فضا و سرمایه در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
34 مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
35 مقایسه روش سیستمی ادغام نقشه ها و ترکیب منطق بولین – فازی در ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های حوضه های آبخیز ۳۳ و ۳۴ شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
36 مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونه های علفی و چوبی به عوامل محیطی در جهت های مختلف جغرافیایی جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 3
37 مقایسه قابلیت برگ درختان برای ترسیب ذرات معلق هوا با تحلیل تصاویرمیکروسکوپ الکترونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز بیوشیمیایی دارواش (.Viscum album L) مستقر بر (.Betulus L) در فصل تابستان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 آنالیز کمی میزان لکتین کل موجود در پیکره دارواش مستقر روی پایه های انجیلی و ممرز در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 آنالیز کمی و کیفی اسیدهای اولئانولیک، بتولینیک و اورسولیک موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در فصل زمستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 آنالیز کمی و کیفی تریترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در فصل بهار (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
5 آنالیز کمی و کیفی تریترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در فصل بهار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
6 اثر پوشش جنگلی خالص و آمیخته پهن برگ بر میزان انباشتگی کربن خاک در منطقه چمستان نور (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
7 اثر جهت باد بر الگوهای مکانی تاج بارش یک درخت بلوط ایرانی در ناحیه رویشی زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های اطراف شهر ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 اثر طول دوره انبارداری storage)برقوه نامیه بذور گونهP. radiataبا مبدا آمریکا (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
9 اثر گونه های درختی بر ذخیرهسازی عناصر غذایی پر مصرف خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
10 اثر گونه های درختی خزانکننده بر انباشتگی آنیونها و کاتیونهای عمده خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
11 اثر نانوذرات اسمکتایت برکندسوز شدگی الیاف لیگنوسلولزی چوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
12 اثر ویژگی های مرفولوژیکی برگ درختان نارون و چنار بر جذب ذرات مغناطیسی هوا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 ارزیابی اثر آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه های پهن برگ جنگل کاری شده در مناطق خشک (مطالعه موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
14 ارزیابی اثرات چشم انداز جاده های جنگلی(مطالعه ی موردی: سری جنگلی لت تالار) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 ارزیابی تاثیر روشهای مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
16 ارزیابی دقت و صحت روشهای درون یابی درتخمین ازت کل خاک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
17 ارزیابی کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبکه بندی عرصه های جنگلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
18 ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای شرب (مطالعه موردی: رودخانه زیارت استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
19 ارزیابی میزان تراکم خاک و لاشبرگ در دو طرح صیانت (دارای مشکلات مدیرتی و حراست) و مشارکت مردمی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
20 استقرار نظام طراحی پارامتری بر توسعه کیفیت فراورده های چندسازه چوب مطالعه موردی شرکت صنعت چوب شمال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
21 الگوی استقرارواحدهای تحقیق وتوسعه درصنایع فراورده های چندسازه چوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
22 انتخاب بهترین گونه سوزنی برگ به منظور جنگل کاری در مناطق خشک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
23 اهمیت فضای سبزشهری در کاهش آلودگی صوتی (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
24 برآورد ترسیب کربن خاک در جنگل شهری (پارک جنگلی چیتگر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی امکان ارزیابی توان تولیدی راش شرقی با استفاده از تکنیکهای کریجینگ و IDW (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
26 بررسی امکان استفاده از پسماند نیشکر (باگاس) در ساخت تخته خرده عایق صوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
27 بررسی ترکیب دارویی ویسکوتوکسین کل موجود در پیکره گیاه دارواش برداشت شده از میزبان های انجیلی و ممرز در فصل پاییز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
28 بررسی تغییر کاربری اراضی بر میزان ترسیب کربن خاک با هدف توسعه پایدار مطالعه موردی: باغ گردو شهمیرزاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 بررسی تنوع زیستی در جنگلهای سوزنی برگ بومی شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
30 بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی و زادآوری در دو جامعه گیاهی مدیریت شده درمنطقه خیرودکنار نوشهر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
31 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگلهای طبیعی و دست کاشت منطقه سراوان رشت (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
32 بررسی تنوع گونه های گیاهی درواحدهای اکوسیستمی جزایررودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 بررسی خصوصیات بذر گونه نمدار Tilia begonifoliaو راهکارهای مناسب جهت توسعه استفاده از این گونه در جنگلکاریها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
34 بررسی خواص مکانیکی تخته فیبر نیمه سنگین MDF) کندسوزشده، توسط روش غیر مخرب امواج عبوری اولتراسونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی
35 بررسی شاخصهای تنوع زیستی گونه های گیاهی جزایر رودخانه کارون و مقایسه با حاشیه رود (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
36 بررسی عناصر غذایی و مواد آلی خاک سطحی و عمقی در رویشگاه لاله واژگون ( Fritillaria imperialis) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 بررسی عوامل مؤثر محیطی در ایجاد سیل گلستان (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
38 بررسی میزان لکتین کل موجود در پیکره دارواش مستقر بر پایه انجیلی در فصل پاییز و زمستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی میزان ویسکوتوکسین کل موجود در پیکره دارواش مستقر بر پایه انجیلی و ممرز در فصل زمستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 بررسی نقش میوه بلوط ایرانی (Quercus brantti) در کاهش آلودگی هوا در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
41 بهبود مستمر در فرایند های تولید تخته خرده چوب بر اساس الگوی حلقه کیفیت بهره ور و حل مسئله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
42 بهره وری انرژی درشرکت های تولیدی تخته خرده چوب با استفاده از مهندسی ارزش مطالعه موردیشرکت صنعت چوب شمال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
43 بهینه سازی شرایط عملیاتی برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاه نفت شازند-اراک-ایران جهت افزایش تولید میزان بنزین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 بهینه سازی شرایط کشت غوطه ور گونه بومی Ganoderma lucidum جهت افزایش تولید بیومس میسیلیومی با استفاده از شیکر انکوباتور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
45 بهینه سازی فرایند با تغییر سیستم های پنیوماتیک به نوار نقاله در فرایندها ی صنایع چوب؛ مطالعه موردی شرکت صنعت چوب شمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و بین المللی تسمه نقاله و سیستمهای نوار نقاله
46 پتانسیل گیاه پالایی درخت سنجد درخاکهای آلوده صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
47 پهنه بندی اکولوژیکی استان آذربایجان شرقی جهت توسعه صنعت با استفاده ازوزن دهی رتبه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
48 تاثیر عناصر تغذیه ای پوست گیاه میزبان روی جوانه زنی و موفقیت استقرار دارواش (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 تاثیر عوامل فیزیو گرافی و خاک بر زادآوری طبیعی گونه های چوبی منطقه کوشک در ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
50 تأثیرپذیری ویژگیهای رویشی گیاه زرشک در منطقه نیمه خشک سرد از فواصل آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
51 تحلیل امکانات و خدمات کانونهای اسکان در مناطق عشایری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
52 تحلیل توپوگرافیک رویشگاه سوسن چلچراغ جهت بررسی خصوصیات پراکنش گونه با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 تحلیلی برروشهای نمونه برداری برای برآوردکمیت های مختلف پسماندچوبی درشت درجنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
54 تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی در صنایع چوب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
55 توسعه جنگلکاری، رهیافتی نوین در ترسیب کربن، حفاظت خاک و توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
56 توسعه فضاهای سبز شهری در قائمشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
57 تهیه نقشه زون های حرارتی شهر اصفهان با استفاده از باند حرارتی تصویر+ ETM (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
58 جمع آوری و شناسایی ( Ganoderma spp. عامل پوسیدگی سفید ریشه) از میزبانهای مختلف جنگلهای شمال ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
59 راهبردهای توسعه گردشگری درمنطقه نمونه گردشگری گاوخونی با استفاده از مدل شبکه های باوربیزین (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
60 زیست مغناطیس سنجی ذرات ناشی از ترافیک خودروها در برگ درختان در حاشیه خیابان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
61 سطح مناسب قطعه نمونه برای برآورد ویژگیهای کمی پسماندچوبی درشت درکف جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
62 کارآیی عکسهای هوایی در برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
63 کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت کاربری اراضی جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
64 کاربرد زمین آمار در مدیریت توسعه پایدار: توزیع مکانی تراکم کربن آلی در رابطه با بافت خاک (منطقه مورد مطالعه: دیلمان، گیلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
65 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه رﻳزی محیط زیست، مطالعه موردی رویشگاه لاله واژگون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
66 کاربرد مدل جمعی تعمیم یافته در پهنه بندی خطر سیلاب پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
67 کاربرد مدل جمعی تعمیم یافته در تعیین رویشگاه مطلوب گونه ملج ( .Huds glabra Ulmus ) درجنگل خیرودنوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
68 کاربرد مدل جمعی تعمیم یافته در تعیین رویشگاه مطلوب گونه ملج (.UlmuS glabra HudS) در جنگل خیرود نوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
69 کاهش مصرف مواد اولیه در اثر استفاده از چوب سوزنی برگان برای صنایع تخته خرده چوب (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
70 گیاه پالایی عناصر سرب و روی توسط گیاهان کاج، شمشاد و سرو در خاک های تحت ابیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
71 مطالعه تاثیر تنش خشکی و اثر تعدیل کنندگی کود سوپر جاذب زیولیت در گیاه شوید (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 معرفی تکنولوژی گیاه پالایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
73 مقایسه تنوع زیستی و تراکم زادآوری درختی در دو ترانشه خاکبرداری و خاکریزی جاده های جنگلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
74 مقایسه توسعه سطح تاج پوشش جنگل در دو روش مدیریتی متفاوت در جنگل های زاگرس میانی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
75 مقایسه سرعت، تراکم، رنگ و نوع میسیلیوم قارچ دارویی گانودرما لوسیدم روی محیط کشت های مختلف (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
76 مقایسه کارآیی روش های نمونه برداری چند درختی و سطوح مبتنی برقطعه نمونه در جنگلهای دست کاشت صنوبر دلتوییدس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
77 مقایسه میزان بتولینیک اسید دارواش مستقر بر میزبان های انجیلی و ممرز در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
78 مقایسه میزان ترکیب دارویی لکتین کل موجود در پیکره گیاه دارواش مستقر بر دو میزبان انجیلی و ممرز در اوایل میوه دهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
79 مکان‌یابی، رویکرد مدیریتی با GIS ، مطالعه موردی لاله واژگون Fritillaria imperialis منطقه حفاظت شده مانشت (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 ملاحظات فنی و مالی اقتصادی در بکارگیری سیستم های کنترل کیفیت صفر در صنایع فرایندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
81 مولفه های بنیادین تولید ناب وبهبود مستمرسازمانها مطالعه موردی شرکت صنعت چوب شمال نئوپان وملامینه گنبد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
82 نقش جنگل ها در برابر عوامل موثر بر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
83 نقشه سازی مخاطره آتش پارک ملی گلستان با استفاده از منطق بولین در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران