موسی بهلولی

 موسی بهلولی ریاست دانشگاه زابل

موسی بهلولی

Mosa Bohloli

ریاست دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.