دکتر محمدحسن سیاری زهان

دکتر محمدحسن سیاری زهان دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدحسن سیاری زهان

Dr. Mohammadhasan Sayyari zehan

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (.Triticum aesativum L) و چاودار (.Secale cereale L) در شرایط رقابت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
2 اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus.annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 4، شماره: 2
3 اثر رقابت درون و برون گونه ای بر برخی صفات مرفولوژیکی و رشدی گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (Secale cereale L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
4 اثر سطوح مختلف رطوبتی و سولفات آهن بر رشد و محتوی برخی از عناصر در گندم (.Triticum aestivum L) رقم روشن (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 1
5 اثر شوری و محلول پاشی روی و آهن بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و کیفی زنیان (Carum copticum) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
6 اثر کاربرد برخی منابع کودی و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
7 ارزیابی خصوصیات رشدی بنه های دختری زعفران تحت تاثیر نظام های کشاورزی رایج و ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
8 ارزیابی شاخصهای رقابتی گندم (Triticum astivum L.) و چاودار (Secale cereale) در شرایط تنش خشکی با استفاده از مدل عکس عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 2
9 تاثیر سطوح کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
10 تاثیر فعالیت ریشه زعفران و سطوح کود حیوانی بر فراهمی عناصر غذایی در خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
11 تأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
12 مقایسه تاثیرگیاه پالایی شاهی و اسفناج درخاک های آلوده به کادمیوم و کروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
13 مقایسه شاخص های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
14 مقایسه غلظت عناصر غذایی پرمصرف در بنه زعفران در مزارع چندساله در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
15 مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قاینات (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescenss) و اسیدهیومیک بر عملکرد خلر (. Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر باکتری محرک رشد سودوموناس وکودآلی اسیدهیومیک برمیزان کلروفیل و سطح برگ و تعداد برگ گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovate forsk) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
3 اثر تلقیح بذر با سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
4 اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان(Helianthus.annuus L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 اثر تنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus.annuus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
6 اثر رطوبت، عمق و بافت خاک بر سبز شدن علف هرز اُزمک (Cardaria draba) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 اثر سن مزارع زعفران بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
9 اثر کشت و کار ممتد گیاه زعفران بر غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک در مزارع چند ساله در بخشی از خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 اثر نوع کود نیتروژن و میزان آن بر خصوصیات رشدی علف هرز یولاف وحشی (. Avena fatua L ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
11 اثرتنش خشکی و محلول پاشی سولفات روی برعملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
12 بررسی اثر خصوصیات شیمیایی آب آبیاری بر عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 بررسی اثر کیفیت آب آبیاری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه گیاه رازیانه (Fueniculum vulgare Mill)، شوید (Aniethum graveolens) و شنبلیله (Trigonella foenicum graecum .L) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی اثرتنش شوری و کاربرد سیلیس برخصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرددرلوبیا Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی ارتباط غلظت فسفر بنه زعفران با عملکرد ماده خشک در دو منطقه قاین و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 بررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناس فلورسنس و اسید هیومیک بر برخی شاخص های رشدی خلر (.Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 بررسی تفاوت تأثیر هالوپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه ریحان سبز basilicum (Ocimum) و گشنیز Coriandrum sativum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
18 بررسی عوامل موثر بر نیتروژن موجود در اندام هوایی گندم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی میزان غلظت پتاسیم و آهن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قاین و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی میزان غلظت فسفر در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
21 بررسی میزان غلظت فسفر در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستان های قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
22 بررسی میزان غلظت نیتروژن در بنه گیاه زعفران مزارع چندساله شهرستانهای قائن و نهبندان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
23 تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
25 تاثیر کودهای شیمیایی، بیولوژیک و ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات فیزیولوژی سیاهدانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 تاثیرسیلیس و شوری براجزاء عملکرددرگیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تاثیرکودهای شیمیایی بیولوژیک وورمی کمپوست بربرخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
28 تاثیرنوع خاکسترگیاهی برشاخصهای مرتبط با جوانه زنی دورقم گیاه Triticum aestivum L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تأثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سویا (Glycine max L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 تأثیر کودهای بیولوژیک و عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشدی گیاه Carumcopticumدارویی زنیان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 تأثیراستعمال برگی گلایسینبتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های سویا Glycine max L. ) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 تأثیرپذیری عملکرد بیولوژیک گندم (Triticum aesativum L). و چاودار ( Secale cereale L) تحت رقابت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
34 در اثر باکتری محرک رشد سودوموناس فلورسانس واسیدهیومیک برخصوصیات رشدی گیاه اسفرزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
35 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- نقش باکتری های حل کننده فسفات و کودهای فسفاتی بر برخی شاخص های رشدی و مقدار فسفر در نهال های پسته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر دیاتومیت و پودر پیاز زعفران بر میزان فراهمی نیتروژن خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 مدیریت کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
38 مطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
39 مقایسه شاخص های زیست محیطی موازنه و کارایی نیتروژن در تولید زعفران و گندم درشهرستان قائنات (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
41 مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در زراعت زعفران و گندم در شهرستان قائنات (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم