دکتر معرفت آذری

دکتر معرفت آذری رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

دکتر معرفت آذری

Dr. Marefat Azari

رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.