دکتر امیرحسین امیری

دکتر امیرحسین امیری استاد و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

دکتر امیرحسین امیری

استاد و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد فاصله یی شاخص های Cpm و Cpmk فرایندهای خودبرگشت به کمک روش بوت استرپ بلوکی حلقوی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
2 بررسی عملکرد روش های تخمین داده های از دست رفته ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دو متغیره ی فازی Cpm (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
3 بهبود پایش آماری فرآیند به مشخصه کیفی به صورت پروفایل چندجمله ای در فاز ۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 2
4 پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 2
5 پایش و تخمین نقطه تغییر در فرآیندهای دومرحله ای با مشخصه های متغیر و وصفی در مرحله دوم (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 1
6 توسعه روشی استوار برای پایش پروفایلهای لجستیک در فاز ۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 1
7 توسعه ی نمودار کنترل (EWMA-3) تطبیقی با فاصله ی نمونه گیری متغیر برای پایش پروفایل های خطی ساده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
8 توسعه ی نمودارهای کنترل ترکیبی میانگین متحرک موزون نمایی جمع تجمعی و جمع تجمعی میانگین متحرک موزون نمایی برای پایش میانگین فرایند براساس روش نمونه گیری مجموعه ی رتبه دار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 1
9 توسعه یک نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف برای پایش فرآیندهای دومرحله ای با مشخصه کیفی پواسون (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 2
10 راهبرد های بهینه ی دفاع از سامانه های حساس با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 2
11 راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از سیستم‎های حساس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 8، شماره: 4
12 راهبردهای پایدار تکاملی دفاع و حمله برای اهداف وابسته و چندحالته با رویکرد قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 1
13 رویکرد شبیهسازی- بهینهسازی برای یافتن توالی بهینه در مسئله پویای تولید کارگاهی دارای خرابی و دوبارهکاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 1
14 طراحی نمودار کنترل جمع دنباله ی چندمتغیره برای پایش ضریب تغییرات در حضور خطای اندازه گیری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 38، شماره: 1
15 طراحی نمودارهای کنترل مبتنی بر باقیمانده ها برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فرایندهای تولید کوتاه مدت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 11
16 مدل یکپارچهی کنترل فرایند آماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تاخیری در فرایندهای دومرحلهیی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 22
17 مقایسه عملکردروشهای بوت استرپ دربرآورد فاصله ای شاخصهای قابلیت فرایندهای خودهمبسته اتورگرسیو مرتبه اول (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تخمین پارامتر در طراحی نمودار کنترل تعداد نقص ها در واحد بازرسی با فاصله نمونه-گیری متغیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
2 اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی های ترتیبی جراحی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه روش هایی برای پایش شبکه های اجتماعی در فاز2 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه یک رویکرد کنترلی جدید فازی برای آنالیز ارزش کسب شده پروژه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارایه روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 ارایه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایل های خطی ساده در فاز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارزیابی کارایی بانک ها در اجرای طرح اشتغال بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
8 استراتژی های بهینه دفاع از سیستم های تجدیدپذیر با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 استراتژیهای بهینه دفاع و حمله با وجود همبستگی عوامل تأثیرگذار در تخصیص قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
10 برآورد فاصله ای شاخص Cpmk برای فرآیند (1) AR:روش بوت استرپ بلوکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 برآورد نقطه تغییر بینظم در میانگین فرآیندهای با مشاهدات انفرادی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 بررسی اثر تخمین پارامتر در پروفایل های خطی چندمتغیره با خودهمبستگی درون پروفایلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 بررسی اثر تخمین پارامتر در پروفایل های خطی ساده چندمتغیره با خودهمبستگی درون پروفایلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 بهبود پایش آماری فرایند با مشخصه کیفی به صورت پروفایل چند جمله ای در فاز 2 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 بهبود عملکرد نمودار کنترل MEWMA با قوانین حساس سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
16 پایش پروفایلهای دو جمله ای و شناسایی متغیرهای عامل انحراف با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 پایش شبکه های اجتماعی مبتنی بر رگرسیون پواسن پر صفر (فاز یک) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 پایش فرآیندهای چندمتغیره ترتیبی مبتنی بر جداول توافقی توسط دو نمودار کنترل چندمتغیره ترتیبی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 پایش فرآیندهای دومرحله ای با بکارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته و روش معکوس نورتا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 تخصیص قابلیت اطمینان سیستم های تجدیدپذیر و کاربرد آن در تعیین سرمایه گذاری های موثر دفاع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
22 تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرآیندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلاربه ریال) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 تشخیص نوع مغز استخوان ها با استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره خودآغاز استوار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 توسعه روشی برای کشف نقطه تغییر در پایش پروفایل های چندجمله ای در فاز ۱ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 توسعه طرح نمونه گیری Modified - RGS براساس شاخص بازده برای فرایند اتو رگرسیومرتبه اول (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
26 توسعه نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف در فاز 2 برای پایش فرآیند دو مرحله ای با مشخصه کیفی فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
27 توسعه نمودار کنترل چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 توسعه ی روش هایی برای پایش پروفایل های دریچلت در فاز2 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 توسعه یک طرح نمونهگیری به منظور پذیرش جدید با درنظرگرفتن روش حداقل زاویه و براساس شاخص بازده فرآیند Spk (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 داده کاوی و کنترل کیفیت آماری، مکمل یکدیگر وراهگشای مشکلات کیفی در قرن 21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
31 روشی جدید برای پایش پروفایل های خطی ساده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 رویکرد جدید ارزش کسب شده برای بهینهسازی درآمدهای فازی بازهای به منظور انتخاب پروژه های سرمایهگذاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
33 شناسایی نقطه تغییر درپروفایل های رگرسیون پواسون با روند خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 شناسایی نقطه ی تغییرپله ای درپایش پروفایلهای خطی ساده ی خود همبسته با روش ماکزیمم درستنمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
35 طراحی اقتصادی نمودار کنترل ماکسیمم میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 طراحی نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف با استفاده از روش تحلیل تمایز برای پایش فرآیندهای دومرحله ای با مشخصه های کیفی همبسته وصفی و متغیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
37 طراحی نمودار کنترل برای پایش فرآیندهای نرمال چند متغیره خودهمبسته اتورگرسیو مرتبه اول با درنظر گرفتن خطای اندازه گیری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
38 طراحی نمودار کنترل تعدیل ریسک شده برای پایش فرآیندهای درمانی با متغیرهای پاسخ ترتیبی و در نظر گرفتن ریسک جراحان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت
39 طراحی نمودارهای کنترل تطبیقی بافاصله نمونه گیری متغیربرای پایش فرآیندهای دومرحله ای باپاسخ پواسون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
40 کاهش اثر خطای تخمین پارامتر با استفاده از رویکرد بوت استرپ در نمودارکنترل تعدیل ریسک شده جمع تجمعی برنولی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
41 نقش برتری تجهیزات دفاع در مدل سازی و ارزیابی استراتژی های بهینه دفاع و حمله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
42 نمودار کنترل مبتنی بر پی -مقدار تحلیل واریانس یک طرفه برای پایش زمانی داده های تصویری دارای الگو (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی برای تعداد نقص ها با رویکرد فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
44 نمودار کنترلی ریسک تعدیل شده مبتنی بر باقیمانده استاندارد رگرسیون شکست تسریع یافته برای پایش زمان بقای بیماران جراحی قلب با در نظر گرفتن گروه های جراحان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع