دکتر مهدی جباری نوقابی

دکتر مهدی جباری نوقابی دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر مهدی جباری نوقابی

Dr. Mehdi Jabbari Nooghabi

دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تأثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
2 ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش نگری دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
3 ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 11، شماره: 2
4 استفاده از مدل حاصل ضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور دراقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 115
5 Objective Bayesian Analysis For a Two-parameters Exponential Distribution (دریافت مقاله) دو فصلنامه آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب دوره: 3، شماره: 1
6 Revealing Behavior Patterns of SARS-CoV-۲ using Clustering Analysis and XGBoost Error Forecasting Models (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 3
7 Study of Diagnostic Values of Serum Thyroid Hormone and Creatinine in Acute Renal Transplant Rejection (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 3
8 بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه هایWOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Richard & Sun) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
9 بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترل های داخلی کوزو (2013) با کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
10 بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 56، شماره: 4
11 بررسی مقایسه ای میزان بیان ژنهایTLR-۲ وTLR-۴ خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 56، شماره: 5
12 بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 12، شماره: 1
13 بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 5
14 تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 8، شماره: 1
15 تأثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه‌های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: 2013-1975) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 3
16 تأثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 3
17 تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
18 توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 6
19 رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 33
20 سنجش اثربخشی عملکرد سازمانی برای سازگاری با خشکسالی مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
21 شدت اکولوژیکی به زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 9، شماره: 2
22 شناسایی الگوهای نیازمندی های اجتماعی- فرهنگی حس مکان با تاکید بر تاثیر فناوری دیجیتالی در ارتقاء کیفیت معماری شهری (نمونه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 3
23 فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 1
24 فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیره اکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 15، شماره: 60
25 کاربرد سود و ارزش افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 58
26 کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 4، شماره: 2
27 کمی کردن تنش ناشی از فعالیت های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
28 متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 8، شماره: 2
29 مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد بااستفاده از مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
30 معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی هوازی فوتسال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 41
31 مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی: یک مطالعه پتانسیل وابسته به رویداد (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
32 مقایسه دامنه مولفه P۳۰۰ دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 11
33 مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
34 نقش تبخیر و تعرق در پایش خشک سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
35 واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهواره ای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی درپیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
2 ارتباط تکنولوژی و معانی فرهنگی معماری ۱ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
3 ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
5 اهمیت ویژگیهای فردی و نقش آن در نحوه تعامل با مکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در رفع موانع صنعت ساخت و ساز کشور - محور ویژه: عمران(سازه، ژئوتکنیک و مدیریت ساخت)، معماری و شهرسازی
6 Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظهکاری شرطی و غیرشرطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
9 بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
10 بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
11 بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
12 بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
13 بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
14 بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانشآموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
15 بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی 1987تا2017 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
16 بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
17 بررسی مسیر شکل گیری کیفیت مطلوب در معماری شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در رفع موانع صنعت ساخت و ساز کشور - محور ویژه: عمران(سازه، ژئوتکنیک و مدیریت ساخت)، معماری و شهرسازی
18 پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمL-CO-R (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
19 تاثیر محافظ کاری بر روی ساختارسرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
20 تبیین الگوهای یکپارچه سازی سیستم ها از طریق تحولات دیجیتالی در ارتقاء کیفیت معماری شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
21 تعیین بهترین مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تخمین عملکرد زعفران متاثر از رفتار رخدادهای جدی بارش و دما در شهرستان گناباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
22 تعیین خصوصیات ضد باکتریایی اسانس اسطوخودوس Lavandula angustifolia بر باکتری Xanthomonas campestris در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
23 تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
24 رابطه بین انتظارات مدیریت و عدم تقارن هزینه با تاکید بر نقش هزینه های تعدیل و منابع بلااستفاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
25 شبیه سازی رواناب و تعیین ریسک خشکسالی هیدرولوژیک تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه آبریز افین) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
26 فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
27 کاربردی از شبیه سازی مونت کارلو در آزمون کیفیت شیشه خودرو (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
28 مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
29 نقش زبان الگوی فناوری دیجیتالی در ارتقاء کیفیت معماری شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرهای فردا، خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار