علی تهرانی فر

 علی تهرانی فر دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

علی تهرانی فر

Ali Tehrani Far

دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
2 اثر تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و زیست شیمیایی چهار دورگه انجیر (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 2
3 اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
4 ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
5 ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون ها در گیاه (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 2
6 افزایش انبوه پایه درون شیشه ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه ی رویشی برای میوه-های هسته دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 3
7 بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور(Vitis vinifera L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
8 بررسی تنژگی دانه گرده و تشکیل میوه در 8 رقم انار ایرانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
9 بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان 29c (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
10 تاثیر بعضی اسانس های گیاهی در جوانه زنی اسپور و رشد کلنی قارچ پنی سیلیوم دیجیتاتوم در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
11 تاثیر ترکیب های طیف های آبی و قرمز و شدت نور بر رشد رویشی نشای اطلسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
12 تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
13 تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
14 مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی های بنه های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
15 مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 اثر تنش خشکی طولانی مدت بر گیاه بنفشه در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع محیط کشت بر ریشه زایی درون شیشه ای Rosa canina (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagetes patula (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
6 اثر سطوح مختلف شیوعی سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید بر جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
7 اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات رشدی گل ژربرا رقم پینک الگانس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 اثر محلول پاشی سولفات روی بر انار رقم اردستانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثر نانو ذرات نقره در عمر پس از برداشت لیلیوم رقم شاکینگ (Lilium orientalis cv. ‘Shocking’) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه سیب رقم گالا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اثرات پارابن ها بر کاهش آلودگی محیط کشت در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
12 اثرات محلولپاشی نیترات پتاسیم بر خصوصیات انار ملس یزدی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
13 اثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 اثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 احداث پارکهایی جدید با استفاده از گیاهان معطر (Aromatic Plants) راهکاری مناسب در جهت کاهش تنشهای روانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی6 رقم میوه انگور در مرحله رسیدن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
18 ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) گیاهی دارای قابلیت زینتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
19 ارزیابی مقاومت به سرما و خشکی برخی گونه های گیاهی برای کاربرد در بام های سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
20 بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی Fragaria×ananassa در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی اثر تنش شوری بر پاسخهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی سه نوع شبدر (گیاه پوششی) با پتانسیل استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 بررسی اثر تنوع گونه ای و رژیم های مختلف آبیاری بر انتخاب طرح کاشت مناسب در فصول سرد و گرم سال در مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی اثر ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان بستر کشت در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
25 بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
26 بررسی اثر نوع ریز نمونه، محیط کشت و تیمارهای هورمونی در استقرار و پرآوری ریزنمونه های رقم نطنز گلابی در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
28 بررسی اثر هرس بوته و تنک میوه بر میزان رنگدانه ها، مواد جامد محلول میوه و اسید آسکوربیک سه رقم گوجه- فرنگی گلخانهای (Lycopersicon esculentum) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی اثرات آللوپاتی برخی گراسهای بومی ایران بر جوانه زنی و رشد توده بومی لولیوم پرنه یارندی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
30 بررسی اثرات اکسین مصنوعی IBA , NAA بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک Dianthus caryophyllus L در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
31 بررسی اثرات سورفکتانت و اسید هیومیک بر خصوصیت غنچه گل رز شاخه بریده رقم آنتا در شرایط کشت هیدروپونیک باز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 بررسی اثرات ضد قارچی 12 اسانس گیاهی در کنترل پوسیدگی ناشی از قارچ Botrytis cinerea در شرایط درون شیشه‌ای (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
33 بررسی اثرات ضد قارچی اسانس انیسون در کنترل بیماری پوسیدگی نرم توت فرنگی در پس از برداشت (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
34 بررسی امکان کاربرد پسابهای شهری تصفیه شده درابیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
35 بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
36 بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی، عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L. ) در سیستم کشت هیدروپونیک فضای باز (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر مولفه های جوانه زنی و میزان مقاومت به تنش شوری گل همیشه بهار(Calendula officinalis. L) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
38 بررسی تاثیر تیمار بذر با میدان مغناطیسی بر پارامترهای جوانه زنی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis. L)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
39 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر صفات موفولوژیکی، فیولوژیکی وبیوشیمیایی گل همیشه بهار Calendula officinalis. L تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
40 بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
41 بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
42 بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن درمطالعه تنوع ژنتیکی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
43 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام انارهای محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria Imperialis در منطقه اقلید فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 بررسی ریزازدیادی سیب گلاب خراسان در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
46 بررسی صفات کمی وکیفی در میوه هشت ژنوتیپ اناردرمنطقه فردوس (دریافت مقاله) همایش ملی انار
47 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 51 رقم انگور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
48 بررسی مراحل رویشی و شکل گیری جوانه گل در زنبق نمکزار Iris spuria (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 بررسی مراحل مختلف رشد و نمو گونه زنبق خراسانی Iris kopetdagensis (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی و مقایسه اثر تغذیه برگی کودهای نانوکلات پتاسیم و سولفات پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار (دریافت مقاله) همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی
51 بررسی و مقایسه اندام هوایی و زیر زمینی بین دو گونه فیکوس بنجامین و الاستیکا تحت غنی سازی دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
52 بررسی و مقایسه روشهای تکثیر متداول در انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
53 بررسی واکنش فیزیولوژیکی شش گونه زینتی از جنس سدوم به دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
55 بهینه سازی کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L) رقم Skimo Mogr در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
56 بهینهسازی جداسازی DNA ژنومی (با خلوص بالا) در گیاه انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
57 پتانسیل اللوپاتی تودههای بومی Lolium spp.یکساله و چند ساله بر جوانهزنی و رشد گیاهچه توده بومی رایگراس شادگان (Lolium perenne‚ ‘Shadegan’) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
58 تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
59 تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست برتغییرات ویتامین ث دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
60 تاثیر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و جوانه زنی بذر دغدغک البرزی (Coluteabuhsei) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
61 تاثیر چند اسانس گیاهی جهت افزایش طول عمر گل بریده آلسترومریا ( Alstroemeria peruviana) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
63 تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 تاثیر قطر قلمه و تیمارهای مختلف ایندول بوتریتیک اسید ( IBA ) بر شاخص های رشدی قلمه های صنوبر گونه Populus deltoides (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
65 تاثیر محلول پاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگی های کمی و کیفی دو رقم انار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 تاثیرگونه های بومی ایران در سیستم بام سبز بر تعدیل دمایی و ذخیره انرژی ساختمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
67 تاثیرمیزان مواد آلی بسترکاشت و انواع چمن های فصل خنک روی خصوصیات کیفی چمن رول قطعه ای در شرایط مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 تأثیر اسانس دارچین در کنترل کپک خاکستری توت فرنگی در شرایط پس از برداشت (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
69 تسهیل جوانهزنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 تعیین مقاومت به شوری در نتاج انجیر سبز استهبان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 تفسیر برخی از احساس‌های گیاهی در کنترل پوسیدگی نرم توت فرنگی در شرایط پس از برداشت (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
72 حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
73 فنولوژی و ویژگی های اکولوژیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 کاهش قهوه ای شدن ریز نمونه های سه رقم نظنز، سبری و شکری گلابی در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
75 کاهش میزان پدیده شیشه ای شدن در کشت این ویتروی میخک (Dianthus caryophyllus L) با تغییر در ترکیبات محیط کشت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
76 کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
77 مروری بر استفاده از سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پسابهای صنعتی و خانگی بمنظور ابیاری گیاهان فضای سبز (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
78 مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم و بررسی امکان تولید آن به شکل گلدانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
79 مطالعه اثر دورهای مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی شش گونه گیاه پوششی سدوم در فضای سبز مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 مطالعه تاثیر کم آبیاری روی صفات فیزیولوژیکی و رشدی چمن های بوفالوگراس و فستوکا در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 مطالعه تاثیر محلول پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانوذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
82 معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
83 معرفی چند گونه پیاز وحشی Allium L.بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبزشهری (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
84 معرفی طرح جدیدی از سیستم کشت بدو ن خاک pot and tube با هدف افزایش کمی و کیفی محصولات گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
85 مقایسه سرعت رشدی دو گونه فیکوسF. benjamina و Ficus elastica تحت تیمار دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
86 مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی انار
87 مقایسه ی محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک Dianthus caryophyllus L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
88 مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمتهای مختلف انار Punica granatum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
89 نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بامهای سنتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی