اسکندر زند

 اسکندر زند مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

اسکندر زند

Eskandar Zand

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علف کش فورام سولفورون (اکوییب) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
2 اثر تداخل علف هرز خردل وحشی بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام مختلف کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
3 اثر رقابت تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
4 ارزیابی اثرات بازدارندگی نمک های مختلف بر کارایی علف کشت وفوردی در کنترل علف جارو Kochia scoparia L. و تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus L. (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر روش های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف های هرز در راستای کاهش مصرف علف کش ها در چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
6 ارزیابی کارآیی علف کش مایستر- ادی (فورام سولفورون+ یدوسولفورون + ایزوگزادیفن) در کنترل علف های هرز مختلف مزارع ذرت دانه ای کرج، جیرفت و فارس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
7 ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره کش های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
8 Non Chemical Management of Weeds Effects on Forage Sorghum Production (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 6
9 بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
10 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی موثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
11 بررسی تحمل ژنوتیپهای سیب زمینی Solanum tuberosum L. به تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 4
12 بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
13 بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.)و برنج (Oryza sativa L.) در طی چند دهه اخیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
14 بررسی ساختار جوامع و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزارع گندم آبی (Triticum aestivum L.) استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
15 بررسی نقش کود آلی و تاثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
16 بررسی واکنش برخی گیاهان کشت شده در تناوب با گندم نسبت به بقایای علفکش های سولفونیل اوره در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
17 برهمکنش کلزا (Brassica napus L.) علف های هرز به زمان های مختلف وجین (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
18 بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف های هرز در حضور قارچ میکوریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 2
19 بهینه سازی کارایی علف کش مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل+ مفن پایر(آتلانتیس) در کنترل یولاف وحشی(L.Avenaludoviciana)بوسیله روغن های گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
20 پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
21 تاثیر افزایش غلظت دیاکسیدکربن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط رقابت با علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
22 تاثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علفکشهای گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علفهای هرز سوروف و گاوپنبه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
23 تاثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
24 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرتZea mays Lدر شرایط رقابت با تراکم های مختلف علف های هرز تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus L و ارزنPanicum miliaceum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
25 تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 2
26 تاثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
27 تاثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
28 تاثیر مقادیر مختلف علف کش متری بیوزین و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
29 تاثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
30 تعیین روابط علی بین صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
31 تنوع خفتگی و جوانه زنی بذر اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Y.) و قدرت تهاجمی اکوتیپ ها در چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 32، شماره: 2
32 ردیابی مولکولی مقاومت توده های چچم(Lolium rigidum) استان فارس به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات به روشdCAPS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
33 عکس العمل گونه های مختلف جو وحشی (Hordeum spp.) به زمان مصرف و مقدار مصرف علف کش سولفوسولفورون (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
34 مدیریت تلفیقی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) در مزارع گندم در شرایط هیرم کاری (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
35 مقایسه کارایی تعدادی از علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
36 مقایسه کارایی تعدادی از علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف وحشی Avena ludoviciana (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تداخل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر برخی از مشخصات اندامهای هوائی و زیرزمینی سویا Glycin max L (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر شاخصهای رشد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retoflexus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر تراکمهای دو رقم گندم بر صفات مرفولوژیکخردلوحشی در تراکمهای مختلف Sinapis arvensis.L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
5 اثر رقابت تاج خروسبر تعداد غلاف سه رقم سویا (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
6 اثرات تراکم و قدرت رقابتی تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا (Glycine max) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرالگوی کشت و تراکم ذرت(Zea mays L.) برروی زادآوری علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
9 ارزیابی امکان تلفیق روشهای شیمیایی و غیرشیمیایی در کاهش مصرف علف کشهای مزارع چغندرقند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
10 ارزیابی تاثیر سموم علفکش و سویههای مختلف میکوریزا بر ویژگیهای بلال ذرت (Zea mays L. Var. S.C. 704) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 ارزیابی تأثیر مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
12 ارزیابی توان رقابتی 11 رقم ازژنوتیپهای گندم مناطق سردکشورنسبت به علف هرزچاودار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی تون رقابتی 11 رقم از ژنوتیپ های گندم مناطق سرد کشور نسبت به علف هرز سلمهتره (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
14 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و خواب بذر در اکوتیپ های مختلف سس زراعی (Cuscuta campestris Yuncker) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 ارزیابی رقابت ارقام گندم Triticum aestivum با یولاف وحشی Avena lodoviciana با استفاده از شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی زمان مصرف علف کشهای هورمونی درمزارع گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام کلزای پائیزه در منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 ارزیابی کمی ریسک علف کش های مصرفی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 استفاده از اختلاط روغن گیاهی امولسیون شده با علفکش جهت کنترل علف های هرز مزارع گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
21 Difference in Response of Weeds to Effects of Hard Water on Glyphosate Efficacy (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 بررسی اثر افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم در شرایط رقابت با علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
23 بررسی اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه زنی بذور توده‏های مختلف خردل وحشی(.(Sinapis arvensis L (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی اثر درجه حرارت های مختلف بر شاخص های جوانه زنی بذر علف مورچهCressa cretica در مناطق پسته کاری رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
25 بررسی اثر زمان و میزان کاربرد علفکش سولفوسولفورون در کنترل جودره (Hordeum spontaneum Koch) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
26 بررسی اثر زمان های مختلف مصرف علف کش توفوردی بر عملکرد دانه گندم و تعداد علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
27 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرز ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
28 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرزذرت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی اثر شکست خواب و جوانه زنی در بذور علف مورچهCressa creticaدر مناطق پسته کاری رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
30 بررسی اثر مواد افزدونی بر کارایی علف کش تریبنورون متیل در مهار علف های هرز گندم در مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
31 بررسی اثربقایای علف کش نیکوسولفورون و تنش خشکی برروی جوانه زنی بذرذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی اکوفیزیولوژی جوانه زنی علف هرز انگلی سس زراعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 بررسی امکان اختلاط علفکش نیکوسولفورون با برومایسید آ ام درذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی امکان استفاده ازبرخی گیاهان پوششی زراعی و مرتعی درمبارزه با علفهای هرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی امکان افزایش کارایی علف کش توتال و آپیروس در کنترل علف هرز جودره از طریق زمان مصرف علف کش و افزایش تراکم گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
36 بررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 بررسی امکان کنترل تلفیقی علف های هرز در زراعت پایدار ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
38 بررسی تاًثیر آرایش کاشت و تراکم ذرت بر کنترل علف های هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 بررسی تاًثیر تراکم و الگوهای مختلف کاشت بر صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
40 بررسی تاًثیر تراکم و الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
41 بررسی تاثیر افزایش ماده کداساید Codacide به علف کش ها بر روی عملکرد گندم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 بررسی تاثیر خراش دهی با اسید سولفوریک بر شکست خواب و جوانه زنی بذر علف هرز انگلی سس (Cuscuta campestris Yuncker) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
43 بررسی تاثیر روش کشت نشائی و کاربرد علف کش های پس رویشی بر خصوصیات کیفی چغندرقند آلوده به انگل سس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
44 بررسی تاثیر روش مصرف علف کش بر بیوماس گل جالیز و سیب زمینی در تاریخ کاشت های مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
45 بررسی تاثیرنحوه اختلاط علفکش ترفلان با خاک و تاخیرزمانی اختلاط درکنترل علفهای هرز گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی تأثیر کىتزل علف های هرز بر خصوصیات کمی و کیفی عملکرد سیر سفید همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
47 بررسی توانایی رقابتی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa) با علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 بررسی دز پاسخ علفهای هرز گاوزبان Anchusa sp.) قیاق Sorghum halepense و گیاه زراعی ذرت Zea mays به علف کش نیکوسولفورون در روش کاشت کف جوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
49 بررسی رابطه عملکرد دانه با برخی صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف ذرت دانه ای (.Zea mays L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 بررسی روشهای زراعی عدم استفاده ازعلفکش برای کنترل علفهای هرزگندم (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
51 بررسی روند تغییرات عملکرد تحمل به علف هرز و تراکم پذیری برخی ارقام گندم در طی 50 سال اخیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی زمان مصرف علفکش بر علفهای هرز، مورفولوژی و عملکرد گندم (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
53 بررسی شاخص های رشد برنج (Oryza sativa L.) موثر بر توانایی رقابت با علفهرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 بررسی علل حضور علف های هرز در مزارع گندم استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
55 بررسی عملکرد دانه وتوانایی رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus L.) و علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
56 بررسی عملکرد و شاخص برداشت ذرت (Zea mays L.) در رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus) و ارزن (Panicum miliaceum) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
57 بررسی قدرت جوانه زنی ساقه های گره دار علف هرز پوشینک دندانی (Diplachne fusca تحت تنش غرقاب ، خشکی و شوری در شرایط مزارع نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
58 بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم Triticumeasativum و علف های هرز در منطقه گیلاوند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
59 بررسی کارآیی دو علف کش لنتور و دیالانت سوپر در کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندم (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
60 بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
61 بررسی کارایی علف کش متری بوزین در کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی وپی جویی مقاومت برخی علف های هرز به آن (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
62 بررسی کارایی علف کش متریبوزین ( سنکور) در کنترل علف های هرز گندم در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
63 بررسی کارایی علف کش های استامینا (Stamina DF) و دیورون ( Diuron DF ) در مقایسه با علف کش های رایج نیشکر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 بررسی کارایی فرمولاسیونهای مختلف علف کش تری بنورون متیل و فنوکساپروپ پی اتیل در مزارع گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
65 بررسی کارایی ماده افزودنی کود اساید همراه با علفکشهای تاپیک و گرانستار به منظور کنترل علفهای هرز مزارع گندم (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
66 بررسی کارایی ماده افزودنی کوداساید در کنترل علف های هرز مزارع گندم کرج (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
67 بررسی مقاومت علف هرز چچم (Lolium rigidum) به علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و پینوکسادن (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
68 بررسی نقش انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و توزیع و تجمع ماده ی خشک در تشکیل عملکرد دانه در دو رقم ذرت فجر (KSC260) و دهقان (KSC400) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 بررسی وضعیت مزارع گندم آلوده به علف هرز چچم (Lolium rigidium) مشکوک به مقاومت به علف کش های بازدارنده ACCase در استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
70 پی جویی توده های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur مقاوم به علف کش فنوکساپروپ پی اتیل درمزارع گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 پی جویی علف هرز چچم (Lolium rigidium) مقاوم به علف کش های کلودینافوپ پروپارژیل و پینوکسادن در مزارع گندم استان خوزستان به روش زیست سنجی بذر (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
72 پیامدهای اکولوژیکی زراعی تراریخته مقوم به علف کش (دریافت مقاله) کنگره بین المللی اخلاق زیستی
73 تاثیر آرایش فضایی کانوپی ذرت بر شاخص های رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) در اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 تاثیر برهمکنش کیفیت آب و علفکش گلیفوسیت بر کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
75 تاثیر تداخل هوایی و زیرزمینی یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 تاثیر چهار الگوی مختلف کاشت بر کاهش مصرف علف کش ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در ذرت(zea maiz (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
77 تاثیر مصرف پنج نوع علف کش بر بررسی ساختار پوشش گیاهی ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز قیاق (Sorghum halepense) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تاثیر مصرف علف کش و آرایش کاشت ذرت تحت شرایط رقابت بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک (Zea mays L) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 تاثیر وزن کورم و عمق کاشت، بر درصد سبز شدن گلایول وحشی (Gladiolus segetum) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
80 تاثیرتاریخ کاشت و برخی ازعلف کش های گروه سولفونیل اوره وگلایفوسیت برخصوصیات زراعی سیب زمینی درمزارع آلوده به گل جالیز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 تاثیرکشت محصولات تابستانه و روشهای خاکورزی روی علفهای هرز گندم در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
82 تاثیرکشتهای تابستانه (برنج، ماش،کنجد و ذرت) روی فلور و تراکم علفهای هرز مهم گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
83 تأثیر کاشت مالچ زنده در مدیریت اکولوژیکی علف های هرزباغات مرکبات (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
84 تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
85 تأثیر مدییت تلفیقی علف های هرز در مزارع سیر استان ه مدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
86 توانایی رقابتی ارقام مختلف گندم در رقابت با یولاف وحشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 شبیه سازی نقطه بحرانی رقابت نوری بین سیب زمینی و سلمه تره و تاج خروس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 شناسایی بانک بذر علف های هرز در لوبیای محلی خمین (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
89 شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم اراضی کشاورزی خوزستان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
90 طراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
91 کارایی پهن برگ کش رایج گندم در کنترل علف های هرز پهن برگ غالب مزارع گندم استان سمنان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 کارایی مصرف نور در تراکم ها و آرایشهای کشت مختلف ذرت در شرایط رقابت با سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
93 کاهش رویکرد های جدید جهانی در استفاده از علف کش ها، الگویی برای مصرف بهینه و مخاطرات علف کش ها در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
94 کمی کردن اثرات زیست محیطی علف کش های مصرفی در استان های مختلف کشور (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
95 کنترل علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana.L)مقاوم، با استفاده از روش های تلفیقی وکاهش علفکشها در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
96 کیفیت آب عاملی موثر در افزایش کارایی مصرف علف کش و کاهش مصرف آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
97 مدیریت تلفیقی کنترل سس زراعی با استفاده از روش کشت نشائی و کاربرد علفکش های پس رویشی در زراعت جغندرقند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
98 مطالعه اثر رقابت تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم ذرت در اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 مطالعه تاثیر نیتروژن و علف کش بر وزن خشک علف های هرز پهن برگ و عملکرد سیب زمینی در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
100 مقایسه اثر متری بوزین تولید داخل با نمونه چینی و آلمانی در کنترل تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) در مزرعه سیب زمینی(Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
101 مقایسه علف کشهای پیش وپس رویشی بر کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در مزارع سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی