دکتر جواد حاتمی

دکتر جواد حاتمی استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد حاتمی

Dr. Javad Hatami

استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review on Articles Related to Effects and Factors Affecting Gamification (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش های فضای یادگیری دوره: 2، شماره: 1
2 Azimuth-Based Assessment of Spatial Orientation Performance: A Diagnostic Tool for Cognitive Impairment (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
3 آسیب شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
4 اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام های کنترل ارادی با طراحی انگیزشی آموزش الکترونیکی بر بارشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان (پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 16، شماره: 2
5 ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد بلوغ روانشناختی و آمادگی روانی برای تجاری سازی و کارآفرینی (شاهد تجربی: مراکز علمی کاربردی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
6 ارائه الگوی گستره پژوهی ابزار-پشتیبان مبتنی بر نظریه فعالیت برای مرور پیشینه در پژوهش های علوم رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 96
7 ارائه یک الگوی طراحی تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی مشارکتی با توجه به نقش توانمندی زیبای یشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
8 ارتباط بین الگوی بصری و توجه در طراحی آموزشی با کمک کامپیوتر برای کودکان با اختلال ADHD (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 4
9 ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 19
10 ارزیابی اطلاعات تغییرات اقلیمی و محیط زیستی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تبریز و تاثیر آموزش بر افزایش آگاهی آنها (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 2
11 ارزیابی دوره های آموزش الکترونیکی بر اساس اصول مبنایی و طراحی انگیزه ای آموزش و همبستگی آن با پیشرفت یادگیری و رضایت از دوره در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 26
12 ارزیابی سیستم یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی (مطالعه موردی دانشکده آموزش پزشکی شهید بهشتی) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
13 الگوی تکیه بر بنیادهای اخلاقی در بازنمایی ذهنی یک نمونه ی ایرانی از جامعه ی آرمانی و رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 3
14 Comparing the Amount and Type of Cheating in Online and Face-to-face Exams (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 6، شماره: 22
15 Designing the Educational Model in Chemistry Education (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش های فضای یادگیری دوره: 2، شماره: 1
16 Evaluating Instructional Design Quality of Iranian MOOCs Based on Merrill’s and Margaryan’s Principles (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 4
17 Evaluation of the quality of provided instruction in e-learning center of Tarbiat Modares University (TMU) from students’ and educational experts’ point of view (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 1، شماره: 3
18 Factors Affecting Academic Achievement of High School Students in Distance Education Centers in Kashan (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 1، شماره: 3
19 Identification of Effective Strategies in Facilitating Virtual Mobility (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 2
20 Improving Math Performance Using the Written Think-Aloud Strategy (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش های فضای یادگیری دوره: 2، شماره: 3
21 Instructional design: missing loop in e-learning educational softwares for medical education (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 4
22 The Effect of Mobile Learning Applications on Students' High-level Cognitive Skills (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 4
23 The Effects of Flipped Classroom on Students' Academic Performance Based on a Comparison of Merrill's Model with Conventional Teaching Methods (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش های فضای یادگیری دوره: 1، شماره: 1
24 بالندگی اعضای هیئت علمی در بعد آموزش: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 1
25 برآورد ارزش اکوتوریسم و جایگاه آموزش، عوامل زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی موثر برآن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 3
26 بررسی آزمون تداعی ضمنی (IAT): مقایسه بین سازه ای و راهبردهای پاسخ دهی آزمودنی ها (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 1
27 بررسی اثر ارجاع به خود و ارجاع به دیگری در پردازش صفات مثبت و منفی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 4
28 بررسی ارتباط حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی با عملکرد تحصیلی فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی: یک مطالعه تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
29 بررسی پردازش عصب شناختی ریتم در موسیقی دستگاهی ایران با استفاده از روش های تصویربرداری از مغز (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 12، شماره: 3
30 بررسی تاثیر آموزش زبان دوم (انگلیسی) بر میزان عزت نفس و الگوی انواع لکنت در زبان اول (فارسی) و زبان دوم (انگلیسی) (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 3
31 بررسی تفاوت نمرات نفرات برتر گروه های آزمایشی ریاضی،تجربی و علوم انسانی در کنکور سراسری 1390 بر اساس سطوح شناختی بلوم (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
32 بررسی چگونگی تاثیر آموزش های ضمن خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر بهبود عملکرد آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 5
33 بررسی کیفی اصول حاکم بر طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه انعطاف پذیری شناختی در ترکیب با راهبردهای داربست سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
34 بررسی نقش آموزش محیط زیست در جوامع محلی برکاهش تعارض انسان و حیات وحش (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
35 بررسی و مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبری با افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 3
36 بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه های مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 3
37 پتانسیل های وابسته به رویداد (ERPs) در دو تیپ شخصیتی (تکانشگر) BAS و BIS (مضطرب) حین انجام تکلیف حافظه کاری عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 4
38 پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 1
39 تاثیر آموزش از طریق چندرسانه ای بر میزان یادگیری درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 6
40 تاثیر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 2
41 تاثیر بکارگیری اپلیکیشن های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مساله و گرایش اجتناب-حل مساله دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 2، شماره: 8
42 تاثیر توان بخشی شناختی رایانه ای بر عملکرد حافظه ی فعال بیماران مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 4
43 تاثیر محیط یادگیری مبتنی بر مباحثه بر بهبود مهارت های تصمیم گیری اخلاقی-اجتمایی: مقایسه دو راهبرد الگوسازی و مربی گری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 8، شماره: 4
44 تاثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
45 تاثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس فیزیک (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 1
46 تاثیرپذیری از تصورات قالبی جنسیتی در شغل گزینی: تمایز بین دانشجویان ریاضی فنی و علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 3
47 تاملی بر فلسفه وجودی دروس عمومی در برنامه های درسی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 25
48 تبیین عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 31
49 تحلیل الحاجات اللغویه للراغبین فی تعلم اللغه العربیه لغرض السیاحه العلاجیه (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 1
50 تحلیل محتوای کتاب های «بخوانیم و بنویسیم» پایه سوم ابتدایی بر اساس مولفه های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 6، شماره: 1
51 تحلیل مفهومی شهروندی دیجیتال و نقش برنامه درسی در تربیت شهروند دیجیتالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 74
52 تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین گری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
53 تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 12، شماره: 1
54 ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آنها به کلمات تهدیدکننده اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 3
55 تصمیم گیری پرخطر افراد اضطرابی برای خود و دیگری: مطالعه ای مبتنی بر پتانسیل فراخوانده (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 3
56 توسعه یک معماری شناختی محاسباتی به منظور شبیه سازی تاثیر اضطراب صفتی بر حافظه ی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 4
57 چالش آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
58 رابطه باورهای هوشی، هدف های پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 21
59 رده بندی شناختی سوالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
60 روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 31
61 سیاست پژوهی ایمنی غذایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
62 شناسایی اصول حاکم بر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر نظریه کنشگر – شبکه بر اساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
63 شناسایی قابلیت های سنجش تکوینی در محیط های یادگیری مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
64 طراحی الگوی یادگیری همیارانه در محیط های یادگیری برخط (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 3
65 طراحی الگویی برای آموزش های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
66 طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 3
67 طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت شهروندی دیجیتال با رویکرد تلفیقی در دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 2
68 طراحی و اعتباربخشی الگوی بهینه برنامه درسی سواد مالی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 71
69 طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته های کاردانش با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
70 طراحی و اعتبارسنجی الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 68
71 طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات در آموزش از دیدگاه صاحبنظران عنوان کوتاه انگلیسی (en) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانشگاهی دوره: 1، شماره: 4
72 طراحی و اعتباریابی الگوی دانشگاه خدمت محور از منظر خبرگان آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 3
73 فراتحلیل پیامدهای شناختی – تحصیلی دوزبانگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 34
74 قابلیت های اینترنت امکانی برای تسهیل و تقویت پژوهش های تربیتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
75 محاسبه خصوصیات فیزیکی برف با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و تصاویر سنجنده ترا سارایکس باند (TerraSAR-X) و مودیس (MODIS) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
76 مدل سیاست پژوهی آموزش محیط زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
77 مقایسه تاثیر محتوای دروس دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در میزان یادگیری و یادداری دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 28
78 مقایسه جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 11
79 مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان نابینا و عادی در مدارس ابتدایی شهر مشهد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 1
80 مقایسه میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 15
81 نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای ناگویی خلقی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پیشایندها و شرایط زمینه ای مدل ارتقای سلامت مبتنی بر سواد رسانه ای کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (با رویکرد نظریه داده-بنیاد) (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
2 بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی (تما) بر یادگیری مباحث فیزیک علوم پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
3 بهینه سازی روش آموزش افتراقی بر اساس الگوی ارزشیابی آموزشی کرک پاتریک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
4 تبیین تاثیر آموزش خلاق بر ارتقای کارآفرینی فردی(مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
5 تجزیه و تحلیل فرآیند توسعه برنامهدرسی بر اساس سه مدل مدرنیسم وپست مدرنیسم ونظریه کنشگر –شبکه (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
6 چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
7 مطالعه تطبیقی - تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی بود که ابتدا روی کشورهای ایران و پاکستان بر اساس هوش های چندگانه گاردنر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
8 مقایسه ی برنامه ی درسی تعلیمات اجتماعی ایران و استرالیا ازمنظر جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
9 میزان سازگاری برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و تجربه شده درس دین و زندگی: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی