دکتر افشار جعفری

دکتر افشار جعفری دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر افشار جعفری

Dr. Afshar Jafari

دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دو ماه تمرین ترکیبی و محدودیت کالری بر مقدار P۶۵ سلول های تک هسته ای خون محیطی مردان غیرفعال میانسال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 14، شماره: 2
2 اثر یک ماه تمرین ترکیبی با مکمل دهی کافئین و بدون آن بر هزینه انرژی استراحت و مقاومت به لپتین زنان مبتلا به اضافه وزن (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 27، شماره: 1
3 اثرات تک جلسه ای و هشت هفته ای تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سندروم روده ای- معدای در دختران ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 11، شماره: 25
4 اثرات دو ماه تمرینات تناوبی شدید و مکمل دهی کافئین بر بیان پروتئین های Beclin-۱ و Bcl-۲در میوکارد موش های صحرایی نر دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 2
5 Effect of L-carnitine Supplementation in Comparison with Moderate Aerobic Training on Insulin Resistance and Anthropometric Indices in Obese Women (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 83
6 تاثیر اقتصادی گردشگری ورزشی مسابقات بینالمللی تور دوچرخه سواری آذربایجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 8
7 تاثیر تمرین مقاومتی واماندهساز و مصرف حاد مقادیر مختلف کافیین بر پاسخ پروتیین واکنشگر-C و لکوسیتوز مردان والیبالیست (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
8 تاثیر تیمار مزمن با کافئین بر پاسخ شاخص های قندی و حساسیت انسولینی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 28، شماره: 6
9 تاثیر چهار هفته تمرینات هوازی، محدودیت کالری و مکمل دهی ویتامین D بر BDNF سرمی و ترکیب بدنی زنان مبتلاء به اضافه وزن و چاقی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 30، شماره: 1
10 تاثیر حاد استنشاق اکسیژن قبل از رقابت کاراته بر بازیافت ظرفیت تامپونی و عملکرد مردان کاراته کای حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 23
11 تاثیر دو برنامه مختلف تمرین مقاومتی بر عوامل همورئولوژیکی در مردان غیرفعال سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 10، شماره: 1
12 تاثیر مصرف حاد کافئین بر پاسخ‌های اینترلوکین6 و پروتئین واکنشگر C متعاقب تمرینات بسیار‌آهسته در مردان ورزشکار مقاومتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 5، شماره: 3
13 تاثیر مصرف حاد کافئین بر ظرفیت ضداکسایشی تام و شاخص فشار اکسایشی مردان والیبالیست پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 21، شماره: 3
14 تاثیر مصرف حاد کافیین بر پاسخ اکسایشی بازیکنان مرد والیبال متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
15 تاثیر مصرف مقادیر مختلف کافیین و یک وهله فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی مردان والیبالیست (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
16 تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت بولاغاوتی بر میزان تخریب DNA پس از فعالیت ورزشی وامانده ساز در مردان غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 15
17 تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با مهارت بسکتبالیست های مرد آماتور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 10، شماره: 29
18 تاثیر یک ماه تمرین هوازی با و بدون مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ پروتئین واکنشگر-C سرمی و ترکیب بدنی مردان چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 3، شماره: 2
19 تاثیر یک وهله فعالیت وامانده ساز همراه با مصرف کوتاه مدت مکمل گلوتامین برHs-CRP سرم مردان غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 2
20 تاثیرتمرین استقامتی و تمرین تناوبی با شدت بالا بر ارکسینA و برخی شاخص های تن سنجی پسران نوجوان چاق (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 13، شماره: 1
21 تأثیر انواع تمرین تناوبی با شدت بالا بر نیم‌رخ لیپیدی و هوموستاز گلوکز در زنان میان‌سال اضافه وزن/چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 6، شماره: 2
22 تعدیل سطوح سرمی TNF-α متعاقب مصرف کافئین در پاسخ به یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده ساز (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 22، شماره: 3
23 تغییرات شاخص های ساختاری و عملکردی قلب مردان نخبه ی سه گانه کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
24 رتبه بندی استان های کشور از نظر توسعه ی ورزش قهرمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 19
25 عوامل موثر بر عملکرد ورزش قهرمانی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
26 مقایسه پاسخ التهابی ناشی از ورزش در سرم و بزاق مردان سالم (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 2، شماره: 2
27 مقایسه پاسخ ایمنوگلوبولین M، و برخی از نشانگرهای اختلالات گوارشی به یک جلسه تمرین تداومی با شدت متوسط و تناوبی پرشدت در دختران ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 3
28 مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی بر آنزیم کراتین کیناز و پروتیین واکنشگر-C سرمی مردان تکواندوکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مکمل دهی حاد کافیین بر پاسخ لیپولیتیکی، پاسخ متابولیکی و EPOC متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی دایرهای در دختران ورزشکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
2 اهمیت ورزش مدار س در فرآیند شناسایی و پرورش استعدادها ی ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
3 Effect of two-weeks coenzyme Q۱۰ supplementation on the exercise-induced response of oxidative, and inflammatory in male wrestlers (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 Some parameters of intestinal barrier damage response to high-intensity intervals in comparison to continuous moderate training (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 تاثیر تمرین حاد قدرتی و پلایومتریک بر کوفتگی عضلانی تاخیری و التهاب در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
6 تاثیر تمرین حاد قدرتی و پلایومتریک بر کوفتگی عضلانی تاخیری و التهاب در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
7 تاثیر چهار هفته تمرین ترکیبی (ایروبیک-مقاومتی) و مکمل دهی کافیین روی لکوسیتوز دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 تاثیر چهار هفته تمرین ترکیبی (ایروبیک-مقاومتی) و مکمل دهی کافیین شاخص-های هماتولوژیک خون دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
9 تاثیر دو هفته تمرین پرفشار ایروبیک و مکمل دهی یوبیکینون بر ظرفیت ضداکسایشی تام و مالون دی آلدهید سرم زنان ورزشکار متعاقب یک جلسه تمرین وامانده ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 تاثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر قدرت انفجاری پاها، سرعت و چابکی بسکتبالیست های مرد آماتور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
11 تاثیر مصرف حاد کافیین بر پاسخ اکسایشی ناشی از یک جلسه تمرین مقاومتی سنتی و بسیار آهسته در سرم مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
12 تاثیر یک ماه تمرین هوازی همراه با مکمل دهی ال آرژنین بر شاخص های زیست شیمیایی خون مردان چاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
13 تاثیرچهار هفته تمرین ترکیبی و مکمل دهی کافثین روی شاخص های تن سنجی و همودینامیکی دختران دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
14 تاثیردونوع تمرین ورزشی بر ارکسین A و نیمرخ لیپیدی درپسران نوجوان چاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
15 تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر برخی از شاخصهای آپوپتوز میوکارد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
16 تأثیر یک ماه فعالیت هوازی همراه با مکملدهی الآرژنین بر شاخصهای تنسنجی مردان چاق (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
17 مقایسه تاثیر دو هفته مکمل دهی همزمان ترکیب کافیین-Q10 و کافیین بر پاسخ ورزشی شاخص های آسیب عضلانی زنان ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
18 مقایسه ی اثرات فعالیت مقاومتی ایستا و پویا بر برخی شاخص های عملکردی قلبی- عروقی، لاکتات پلاسما و لکوسیت های خون محیطی زنان سالم غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 مقایسه ی برخی ازویژگیهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک زنان کاراته کای نخبه وغیرحرفه ای استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی