علی ایمانی

 علی ایمانی مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد

علی ایمانی

Ali Imani

مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام ‘شاهرود 12 ،’ ‘تونو’ و ژنوتیپ ’ 16 - 1 ‘ پیوندشده روی پایه GF677 (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
2 اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 2
3 اثر تنش شوری بر ویژگی های رشدی تعدادی از ژنوتیپ های انتخابی بادام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
4 اثر محلول پاشی عناصر پرمصرف، کم مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 4
5 ارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
6 ارزیابی خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در چهار ژنوتیپ بادام پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
7 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
8 ارزیابی دوره گرده افشانی موثر در برخی رقم ها ونژادگان های بادام (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 3
9 ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (Prunus dulcis L. ) با استفاده از نشانگر SSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
10 ارزیابی واکنش های بیوشیمیایی رقم های بادام ’شاهرود 12‘، ’تونو‘ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوند شده روی پایه GF677 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
11 Morphological Changes in Response to Drought Stress in Cultivated and Wild Almond Species (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 1، شماره: 1
12 Survey of Frequency of blaper Gene in P. aeruginosa by Kirby Bauer& PCR Method (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 4، شماره: 2
13 Theoretical Analysis of Polarization Rotation angle in Dual Reflector Antenna (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی مخابرات دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی اثر بی کربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک شش پایه رویشی سیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 1
15 بررسی تاثیر همودیالیز با مایع دیالیز سرد بر کاهش میزان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 4
16 بررسی تقاضای القایی روان پزشکان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی HLM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
17 بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
18 بررسی سازگاری گرده افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
19 بررسی سازگاری گرده برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 3
20 بررسی سازگاری و تاثیر گرده افشانی تکمیلی رقم سوپرنووآ با گرده ارقام مختلف بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
21 بررسی سطح سلامت روان و ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینه ای پرستاران شاغل بیمارستان های آموزشی شهر زنجان 1395 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 19، شماره: 60
22 بررسی و مقایسه برخی صفات مورفولوژیک و وضعیت عناصر غذایی برگ و ریشه در برخی ترکیب های پیوندی بادام در مقایسه با پایه های غیر پیوندی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 4
23 بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
24 بررسی وضعیت خود و دگرسازگاری در چند رقم تجارتی هلو در شرایط اقلیمی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
25 تاثیر منبع گرده بر میزان و نوسانات قند های محلول، پروتئین، اسد های آمینه و اسید های چرب در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذور هیبرید حاصل ازتلاقی رقم آ 200 با ارقام تونو ، شاهرود 12 و آ230 (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
26 تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
27 تأثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو ( Prunus spp.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
28 تحمل به تنش کم آبیاری نژادگان های بادام روی پایه GN15 بر اساس برخی ویژگی های فیزیولوژیک و دمای برگ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 2
29 تعیین دوره گرده افشانی موثر در بادام (Prunus dulcis Mill.) دیرگل رقم شاهرود ١٢ در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
30 تغییرات صفات شاخص های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه های رویشی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 1
31 سازگاری گرده افشانی برخی ارقام و ژنوتیپ های انتخابی بادام با رقم تجاری و دیرگل A200 (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 1
32 سرطان های خفته تهدید در تقویم سیاستی سیاستگذاران در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 30
33 سیاستگذاری خدمت سربازی و فرایند ملتسازی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
34 شناسایی آلل های خود ناسازگاری در ارقام و ژنوتیپ های بادام ایرانی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
35 شناسایی و انتخاب اولیه نتاج خودسازگار در تلاقی های کنترل شده بادام با استفاده از آغازگر اختصاصی SFF-SFR (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
36 طراحی و ساخت سوئیچ پلارایزر موجبری با قابلیت ایجاد پلاریزاسیون خطی و دایروی (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 2
37 عوامل تعیین کننده مدت زمان ویزیت بیمار توسط متخصصین زنان در استان آذربایجان شرقی: رویکرد مدلسازی خطی سلسله مراتبی ( HLM ) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر ویژگی های رشدی برخی از ژنوتیپ های انتخابی بادام پیونده شده روی پایه بادام بذری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
2 اثر تنش شوری بر برخی از صفات رشدی بادام رقم شاهرود 12 پیوند شده روی 4 پایه بادام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تنش شوری بر غلظت عناصر غذایی ماکرو و میکرو در پایه GF677 (دریافت مقاله) نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک
4 اثر منبع گرده بر میزان هورمون های ABA, IBA و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در مراحل جوانه زنی بذور حاصل از دورگ گیری بادام شاهرود12 با ارقام اسکندر و تونو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 اثر مواد آلی و ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه ارقام انتخابی سیب (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
6 اثرات ارقام انتخابی سیب پیوند شده بر روی پایه M7 برای صفات رویشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
7 اثرات ارقام انتخابی سیب پیوند شده بر روی پایه M7 برای صفات زایشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
8 اثرات برخی از مواد تغذیه ای درعملکرد ومحتوای آب نسبی و عناصربرگ زرد آلو (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
9 اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای رشدی ارقام و ژنوتیپهای مختلف بادام در محیط درون شیشه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثرمنبع گرده برمیزان هورمونهای ABAو IBA و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز درمراحل جوانه زنی بذور حاصل ازدورگ گیری بادام شاهرود 12باارقام اسکندروتونو (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
11 ارزیابی برخی پارامترهای مورفو- بیوشیمیایی میوه در تلاقی های بادام با دانه گرده شلیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
12 ارزیابی تحمل به شوری پایه (GF(677 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
13 ارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ژنوتیپ های انتخابی پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی و توارث پذیری ویژگیهای فنولوژیکی برخی از ژنوتیپهای بادام در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 ارزیابی چهار رقم نخود دیم (Cicer arietinum L.) از نظر تحمل تنش آبی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
16 ارزیابی عملکرد ارقام و ژنوتیپ های دیرگل جدید بادام به منظور گزینش ارقام برتر تجارتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 استفاده از ارقام مقاوم به خشکی بادام به منظور تولید اقتصادی درزمین های دایم و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
18 استفاده از روش های جدید تجزیه کلاستر برای گروه بندی جمعیت ها در مطالعه تنوع ژنتیکی :مطالعه موردی در بادام (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 اهمیت ژنوتیپ های بومی و وحشی جنگل های ارسباران در اصلاح پایه های درختان میوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
20 Cost-Effectiveness of a Low-Calorie Diet and Orlistat for Obese Persons. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
21 Effects of pollen source on fruit set and pollen tube growth of sweet cherry (Prunus avium L.) CV. ‘Tak Daneh Mashhad (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
22 Identification of S alleles in Iranian sour cherry genotypes using consensus primers (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
23 بررسی اثر ارقام مختلف برخصوصیات فیزیولوژیک گل جعفری در شرایط ابهر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 بررسی اثر اسید سالیسالیک بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه زینتی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
25 بررسی اثر اندازه های مختلف ظروف کشت(تراکم کاشت) در گل جعفری در شرایط ابهر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
26 بررسی اثر برخی مواد شیمیایی بر سرمازدگی زردآلو در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
27 بررسی اثر بیکربنات آب آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پایه های، M25 ، M9 ، M7 ، M26 ،MM106 و MM111 (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
28 بررسی اثر توام تراکم و عمق کاشت بر روند رشد و عملکرد رقم دیامانت سیب زمینی در منطقه میانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی اثر محلولپاشی با کلرورکلسیم قبل از برداشت بر کیفیت و انبارمانی انگور قرمز بی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
30 بررسی اثر محلولپاشی کلرورکلسیم و تیمار پیش سرمایی بر کیفیت و انبارمانی انگور قرمز بی دانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
31 بررسی اثر منبع گرده ارقام مختلف بر خصوصیات کیفی میوه رقم سوپرنووا بادام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
32 بررسی اثر مواد آلی و ریزمغذی بر خصوصیات میوه و عملکرد ارقام انتخابی سیب در منطقه میانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
33 بررسی اثر مواد آلی و ریزمغذی بر محتوای عناصر تغذیه ای و عملکرد ارقام انتخابی گلابی در منطقه قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
34 بررسی اثر هندسه لبه های جوش بر تنش های پسماند در جوشکاری تعمیری لوله های فولاد کربنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
35 بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی دانهال های ارقام تجاری بادام ) Prunus amygdalus L. (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
36 بررسی اثرات تنک کننده های شیمیایی اوره و NAA روی صفات کمی و کیفی هلوی رد هاون و دکسی رد و شلیل ردگلد وشلیل سان گلد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی اثرات کاربرد کلرید کلسیم، نیترات کلسیم و بر بر کیفیت و کمیت ارقام سیب تجاری روی پایه رویشی MM106 در منطقه خرم دره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بررسی اثرات کلرید کلسیم، نیترات و بر در زمان های مختلف بر کیفیت و کمیت ارقام سیب تجاری روی پایه رویشی M9 در منطقه خرم دره (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی اثرپاکلوبوترازول بربرخی ازپارامترهای فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی گیاه زیسنتی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
40 بررسی بتن خود متراکم S.C.C در سازه های بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
41 بررسی برخی از مواد موثر در ارقام انتخابی میوه های خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
42 بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک 5 رقم بادام تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک 5 رقم بادام تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی دانهال های ارقام تجاری بادام Prunus amygdalus L تحت تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول PEG (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 بررسی برخی صفات فیزیوژیکی ژنوتیپ های برتر انتخابی گردو در رابطه با سرمازدگی در منطقه ضیاءآباد قزوین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 بررسی پدیده متازینیا درگیلاس (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
47 بررسی تاثیر کودهای زئولیت و ورمی کمپوست برافزایش مقاومت نهال بادام در تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
48 بررسی تاثیر نوع بستر وغلظتهای مختف هورمون IBA برای بهینه سازی تکثیر پایه MM106 از طریق قلمه خشبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 بررسی تاثیر نوع گرده بر خصوصیات کمی وکیفی میوه برخی از ارقام انتخابی سیب (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
50 بررسی تاثیر هرس سبز در زمان های مختلف بر روی صفات کمی و کیفی انگور رقم کشمشی در مشکین شهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 بررسی تاثیر هورمون ایندول بوتیریک اسید IBA و ضخامت قلمه ها بر ریشه زایی قلمه های خشبی پایه GN15 در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 بررسی تاثیرات برخی ازریزمغذی ها وموادآلی بررشدوکیفیت میوه گلابی درقزوین (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
53 بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) وبستر کشت بر ریشه‌زایی قلمه‌های خشبی پایه GF677 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
54 بررسی تغییرات میزان اسیدهای چرب برکیفیت بادام در استراتژی برنامه اصلاحی و پرورش آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
55 بررسی تکثیر رویشی پایه GN15 از طریق قلمه های رویشی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
56 بررسی چربی، اسیدچرب اولئیک، اسید چرب پالمیتیک، اسیدچرب لینولئیک در برخی از میوه های خشک انتخابی از نظر خواص دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
57 بررسی زمان گل دهی و شاخص های فنولوژیکی ژنوتیپ های بادام (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 بررسی ژنوتیپ های برتر انتخابی گردو در منطقه ضیاءآباد قزوین با استفاده از صفات فنو- مورفوپومولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 بررسی سازگاری گرده افشانی بادام به روش مولکولی و کلاسیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
60 بررسی سازگاری گرده افشانی در برخی از ارقام انتخابی سیب در شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
61 بررسی صفات رویشی حاصل از تلاقی کنترل شده بادام رقم خودسازگار تونو با رقم خودناسازگار شکوفه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 بررسی کارآیی برخی از ارقام سیب بر روی پایه های انتخابی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
63 بررسی گرده افشانی در ارقام انتخابی گیلاس در منطقه مغان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
64 بررسی میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی والد مادری شکوفه با والدین پدری انتخابی بادام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
65 بررسی میزان توارث پذیری میزان روغن دورگ های انتخابی بادام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 بررسی میزان روغن و اسیدهای چرب قبل و پس از برداشت در 7 رقم و ژنوتیپ بادام (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 بررسی وضعیت عناصر غذایی برگ و ریشه در برخی ترکیبهای پیوندی بادام در مقایسه با پایه های غیر پیوندی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 بررسی ویژگی قاب های با مهاربندی همگرایی ضربدری و واگرایی هشتی (مطالعه موردی؛ قابهای پنج و ده طبقه) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
69 بهینه سازی محیط کشت دانه گرده توت فرنگی وارزیابی جوانه زنی آن پس از نگهداری در دماهای مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
70 بهینه سازی مصرف هورمون مصرف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA)بر ریشه زایی قلمه های خشبی پایهGF677 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
71 بهینه سازی و آنالیز پارامترهای عملیاتی واحد کراکینگ کاتالیستی بستر سیال با استفاده از مدل های آماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
72 پیش بینی و تحلیل اثر متغیرهای فرایندی بر مقدار گازمایع و درصد تبدیل محصولات تولیدی واحدکراکینگ کاتالیستی با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
73 پیش بینی و تحلیل کمیت و کیفیت بنزین تولیدی مجتمع FCC با استفاده ازمدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
74 تاثیر بور وتنظیم کنند ههای رشد بر جوانه زنی دانه گرده انار (دریافت مقاله) همایش ملی انار
75 تاثیر پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و قدرت نامیه چهار رقم بذر عدس دیم در آزمایشگاه و استقرار گیاهچه در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
76 تاثیر پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و قدرت نامیه چهار رقم بذر نخود دیم در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
77 تاثیر تنک کننده ها برجوانه زنی دانه گرده سیب در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
78 تاثیر سموم مختلف قارچ کش بر جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده هلو و شلیل در شرایط درون شیشه ای (in –vitro) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
79 تاثیر قارچ کش ها بر مشخصات مور فولوژیکی وآناتومیکی جوانه زنی و رشد لوله گرده بادام در شرایط درون شیشه ای (in –vitro) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 تاثیر منبع گرده بادام بر میزان پروتیین و اسید های آمینه در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذر حاصل ازتلاقی بادام رقم 200آ با ارقام تونو شاهرود 12 و آ 230 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 تاثیر مواد آلی و ریزمغذی بر میزان تشکیل میوه و عملکرد دو رقم سیب فوجی و دلباراستیوال (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
82 تأثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشد براستقرار درون شیشه بادام رقم تونو (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
83 تجزیه خصوصیات ویژه پومولوژیکی بعضی از نژادگان های زردآلو گزینش شده از منطقه خلخال (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
84 تعیین آللهای حاصل از تلاقی کنترل شده بادام رقم خودسازگار تونو با ژنوتیپ خودناسازگار شکوفه با استفاده ازروش مبتنی برPCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
85 تعیین خودناسازگاری و خودسازگاری ژنوتیپ بادام با استفاده از روش PCR (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
86 تعیین درصد آلوگامی و انتخاب بهترین گرده دهنده برای ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
87 تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی میوه شلیل پس از گرده افشانی با دانه گرده بادام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
88 تنوع ژنتیکی و معیارهای گزینش مقاومت به سرما در بادام (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
89 تنوع سلکسیون های بادام استان قزوین از نظرمقاومت به سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
90 تنوع سلکسیون های زردآلو در استان های قزوین وزنجان از نظرمقاومت به سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
91 توارث پذیری صفات رویشی هیبریدهای جدید خود گشن بادام (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
92 حفاظت کاتدی Cathodic Protection (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
93 دو پایه رویشی پا کوتاه111 M106 M 7MM و تاثیر آنها بر برخی صفات کمی و کیفی ارقام رد و گلدن دلیشز (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
94 روند برنامه تحقیقات بادام در ایران و دستاورد های آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
95 شناخت و اصول طراحی و چیدمان درختان بادشکن و سایر گونه های گیاهی جهت مقابله با ریزگردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
96 شناسایی آلل های خودسازگاری و خود ناسازگاری در ژنوتیپ ها و دو رگه های امید بخش بادام با استفاده از نشانگر های مولکولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
97 شناسایی آلل هایF و Sدر دورگ های حاصل از خود گشنی بادام تونو در مرحله نونهالی با استفاده از روشPCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
98 شناسایی زود هنگام هیبریدهای خود گشن بادام حاصل از تلاقی تونو و دی 99 با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
99 شناسایی ژنوتیپ های خودسازگار بادام با استفاده از روش زنجیره ای پلیمراز ) PCR (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
100 شناسایی و تجزیه و تحلیل مقایسهای آللهای خودناسازگاری در دورگههای امیدبخش بادام با بکارگیری نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
101 طلاق رجعی و حقوق متقابل زوجین در فقه امامیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
102 غربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خود گشن بادام با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
103 غربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خود گشن بادام با استفاده از نشانگرهای مولکولی وتوارث پذیری صفات رویشی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
104 غربالگری زود هنگام هیبریدهای جدید خودگشن بادام با استفاده از نشانگر های مولکولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
105 مدلی برای ارزیابی خسارت درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
106 مدلی برای برآورد پتانسیل تولید درختان بادام در فرایند بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
107 مروری بر اصلاح بادام در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
108 مطالعه اثر منبع گرده(زنیا و متازنیا) بر خصوصیات میوه در ارقام مختلف بادام در منطقه کرج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
109 مطالعه اثرات برخی از مواد تغذیه ای بر میزان تشکیل میوه وخصوصیات آن در زرد آلو (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
110 مطالعه برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس در برخی اکوتیپ های گیاه دارویی افسنطین Artemisia absinthium L تحت تنش شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
111 مطالعه تاثیراسید سالیسیلیک و شوری در برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پایه تترا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
112 مطالعه ساختار ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام ایرانی با استفاده از نشانگرهای AFLP نشاندار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
113 مطالعه سیتولوژیکی برخی از ژنوتیپ ها و ارقام بادام (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
114 منبع گرده بر میزان میزان قند های محلول و اسید های چرب طی مراحل قبل و بعد از شکستن خواب بذور بادام (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
115 میزان تحمل به سرما در ارقام و برخی از هیبرید های بادام (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
116 نگرشی بر دستاورد های تحقیقات سه دهه اصلاح بادام با تاکید بر سرما زدگی دیرس بهاره در ایرن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
117 واکنش مورفولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های بادام به تنش خشکی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران