دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد

دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.

دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد

Dr. Neamat Ollah Jaafarzadeh Haghighi Fard

مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new approach for designing a hypolimnetic oxygenation system to improve the water quality in tropical reservoirs (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 4
2 اثرات احداث و بهره برداری سد مخزنی کرخه بر کاربری اراضی و کیفیت آب منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
3 ارزیابی خطر قرار گرفتن در معرض تری هالو متان ها در آب شرب روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 52
4 ارزیابی ضرایب انتشار COا، SO۲ و NOx برای مشعل های گازی واحدهای فرآورش نفت و گاز (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 21، شماره: 67
5 ارزیابی کارایی واحد پیش ازن زنی در حذف کدورت و TOC (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 2
6 ارزیابی کاربرد فرآیند ناپیوسته متناوب با رشد چسبیده بی هوازی– هوازی در حذف ارتوفسفات از فاضلاب تصفیه شده مرحله ثانویه در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 1
7 استفاده از کیتین پوسته میگو برای بیوجذب فلز روی از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
8 امکان سنجی پالایش محیط های آبی آلوده به کادمیم توسط علف شاخی Ceratophyllum demersum L (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
9 امکان سنجی کمینه سازی مواد زاید مایع صنعتی واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی رازی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 4، شماره: 4
10 Health Risk Assessment of Occupational Exposure to Chemical Materials in a Combined-Cycle Power Plants (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 4
11 Health Risk Assessment of Occupational Exposure to Chemical Materials in a Combined-Cycle Power Plants (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 3
12 IR-A بررسی میزان پرتو فروسرخ در محیط کار شاغلیندر یکی از صنایع فولاد سازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
13 Life-Cycle assessment of electricity generation, case study: A Combined-cycle Power Plant (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 3
14 بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
15 بررسی پتانسیل نشت فلزات سنگین و خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 64
16 بررسی تصفیه پذیری شیرابه زباله شهر کرمان با استفاده ازفرآیند فنتون (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
17 بررسی جذب زیستی کادمیم (II) از محیط آبی به وسیله زیست توده اصلاح شده سراتوفیلیوم دمرسوم (Ceratophyllum demersum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
18 بررسی سینتیک و ایزوترم جذب کادمیم از محلولهای آبی توسط نانورس ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
19 بررسی کارایی رآکتور ناپیوسته متوالی در حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب سنتتیک در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 12، شماره: 2
20 بررسی کارایی عملکرد جاذب اصلاح شده کمپوزیتی نانو ذرات آهن صفر-کیتوزان در حذف آرسنات از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
21 بررسی کارایی فرآیند نانو فتوکاتالیستی UVA/ZnO و UVA/TiO۲ در تجزیه و کاهش سمیت رنگزا C.I.Direct blue ۸۶ از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 143
22 بررسی میزان حذف کلیفرم کل و جامدات معلق کل از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهری غرب اهواز با استفاده از سیستم تصفیه زمین-گیاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
23 بهینه سازی راکتور زیستی با بستر متحرک (MBBR) با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
24 تاثیر کیفیت آب ورودی به تصفیه خانه در ایجاد رنگ و کف در واحدهای فرایندی تصفیه آب (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب کوه سبز) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
25 تحلیل هزینه فایده کنترل پدیده ریزگردها آیا درخت کاری کانون های ریزگرد داخلی استان خوزستان دارای توجیه اقتصادی است؟ (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
26 تصفیه شیرابه زباله با استفاده از فرایند لجن فعال تخلیه منقطع و کاربرد پودر کربن فعال   (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
27 تعیین پارامترهای سینتیکی تجزیه نفت خام با استفاده از باکتری سودوموناس آئروژنوزا (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
28 حدف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
29 حذف بر آب آلوده توسط دو گیاه آبزی (Zannichellia palustris L. و Ruppia maritima L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
30 حذف پایرن از خاک های آلوده به روش اکسیداسیون فنتون اصلاح شده با استفاده از نانو ذرات آهن (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 10، شماره: 4
31 حذف زیستی کادمیوم به وسیله عدسک آبی (پتانسیل یابی پالایش سبز آب و پساب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
32 حذف فلزات از پساب ها با استفاده مجدد از یک دور ریز، مثال موردی حذف املاح کادمیوم با استفاده از خاک رنگ بر صنایع روغن نباتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
33 سنجش میزان بور در محیط های آبی حاوی Zannichellia palustris و Ruppia maritime با شوری های متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 12
34 شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات ناشی از خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در مناطق مسکونی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 1
35 شناسایی ومقایسه تطبیقی پسماندهای ویژه صنعتی با کاربرد روشهای UNEP,RCRA و فهرست مدون ایران (مطالعه موردی یک مجتمع پتروشیمی در غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 12، شماره: 4
36 کاربرد فرایند شبه فنتون مبتنی بر نانواکسیدهای آهن در حذف پایرن از خاک های آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
37 گیاه پالایی نیکل از محیط هیدروپونیک به کمک علف شاخی (Ceratophyllum demersum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 2
38 مدل سازی ایزوترم و سینتیک جذف فسفات از محلولهای آبی با استفاده کلینوپتیلولایت اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پراکنش آلاینده های گازی خروجی از مشعل واحد تقویت فشار گاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 ارزیابی پراکنش آلاینده های گازی خروجی از مشعل واحد تقویت فشار گاز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 ارزیابی ریسکهای زیستمحیطی پل جایگزین سدگتوندعلیا در فاز بهرهبرداری با استفاده از روشفرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
4 ارزیابی فرآیند الکتروکینتیک در حذف PAH از خاک آلوده به نفت خام، با توجه به تغییر متغیر ولتاژ و آرایش الکترودها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
5 ارزیابی کارآیی سیستمهای نوین در کاهش مواد زاید ناشی از عملیات حفاری چاههای نفت و گاز مطالعه موردی سیستمZero discharge (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
6 ارزیابی کارایی غشا نانو فیلتراسیون در حذف نمک Nacl از آب خروجی واحد آبگیری با روش طراحی آزمایش تاگوچی و بررسی آن برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
7 ارزیابی کمیت و کیفیت فاضلاب شرکت ملی حفاری ایران جهت شناسایی آلودگی منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
8 ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی کارخانه نمکزدایی در یکی از مجتمع های بهره برداری نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
9 ارزیابی،براورد و تخمین رد پای کربن در خدمات حمل و نقل درون شهری اهواز با استفاده از روش پیشنهادی IPCC (دریافت مقاله) دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 استفاده از آنالیز خوشه ای در طراحی سیستم مدیریت و پایش کیفیت پساب در صنایع فلزی (مطالعه موردی: شرکت لوله سازی اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 امکان سنجی چگونگی اولویت بندی استراتژی های ارتقاء سطح کارایی زیست محیطی برکه های تثبیت در تصفیه خانه های فاضلاب با بهره مندی تلفیقی از تکنیک FAHP مطالعه موردی:برکه تثبیت تصفیه فاضلاب شهرستان هویزه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
12 بررسی اثر TDS بر کارایی راکتور بیولولوژیکی با بستر متحرک در کاهش COD فاضلاب صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
13 بررسی تاثیر فاضلاب شهر مسجد سلیمان بر کیفیت آب رودخانه تمبی بر اساس نظام شاخص کیفیت آب ( Water Quality Index ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی تأثیر تصفیه زمینی در حذف آلاینده های فاضلاب درتصفیه خانه اهواز با استفاده ازخاک و گیاه منطقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی تأثیر تصفیه زمینی فاضلاب درکاهش میزان BOD،COD،TSSوکلیفرم ازفاضلاب تصفیه خانه اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی تغییرات بار آلی و زمان ماند هیدرولیکی در کار آیی رآکتور بافل دار بیهوازی در تصفیه شیرابه زباله شهر اهواز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 بررسی تغییرات زمانی غلظت ذرات معلق(( PM2.5 , PM 10 و تاثیر پارامترهای اقلیمی بر آن ) 1392 -1396 مطالعه موردی: خرم آباد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
18 بررسی تغییرات سرعت اصلاح، مقادیر آب زهکشی شده و دمای خاک در حین اعمال فرآیند الکترواسمزی با تغییر متغیرهای ولتاژ، جنس و آرایش الکترودها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
19 بررسی جذب اشعه ماوراء بنفش خورشیدی بوسیله شیشه عینک آفتابی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
20 بررسی خسارات بهداشتی و اقتصادی ناشی ازگردوغبارباتوجه به سطوح مختلف تحصیلات دررانندگان شهراهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 بررسی دقیق و کنترل شده فرایند تولید کمپوست از پسماند آلی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
22 بررسی راندمان راکتور بافل دار بیهوازی درتصفیه شیرابه زباله شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
23 بررسی فرایند تولید کمپوست از پسماند آلی مشاغل و پسماندهای باغبانی به شیوه ویندرو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
24 بررسی کارایی سیستم راکتورهای ناپیوسته متوالی درحذف فسفر از فاضلاب مصنوعی در مقیاس کوچک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 بررسی کارایی غشا نانوفیلتراسیون در حذف باریم از آب خروجی واحد آبگیری در حفاری چاههای نفت با روش طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
26 بررسی کارایی فرایندهای فنتون و فوتوفنتون در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) از پساب های واحدهای نمک زدایی صنعت نفت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
27 بررسی کمی، کیفی و مدیریت مواد زائد در فرآیند حفاری چاه های نفت و گاز (مطالعه موردی حفاری چاه شماره 481 میدان نفتی اهواز) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 بررسی کیفیت آب در شبکه توزیع آب شرب اهواز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
29 بررسی کیفیت آب رودخانه کارون با کاربرد برنامه نرم افزاری NSFWQI دانشگاه ویلکس و برنامه طراحی شده در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
30 بررسی کیفیت عملکرد دستگاه تصفیه آب خانگی با سیستم اسمز معکوس جهت تصفیه آب شهری (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اهواز) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
31 بررسی مشکلات ناشی ازخوردگی درشبکه های توزیع آب آشامیدنی (مطالعه موردی شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
32 بررسی نقش پساب مزارع پرورش ماهی برکیفیت آب رودخانه گرگر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
33 بررسی و تعیین ضرایب سینیتیکی راکتور بیولوژیکی با بستر متحرک (MBBR) برای تجزیه زیستی مونو اتیلن گلیکول با بار بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 بهره گیری از مدل SWOT به منظور تدوین استراتژیهای مدیریتی سامانه HSE درشرکت لوله سازی اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
35 بهینه سازی حذف فوتوکاتالیستی فورفورال با نانوکامپوزیت MWCNT/ZnO به روش تاگوچی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی
36 پالایش سدیم و شوری آبها توسط دو گیاه آبزی شورابی (Ruppia maritima L.) وزانیشلیا (Zannichellia palustris L) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
37 پالایش نیکل از زه آب ها توسط گیاهان آبزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 تاثیر ذرات معلق بر کیفیت هوای شهری (مطالعه موردی: شهرهای استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
39 تجزیه و تحلیل ریسک های زیست محیطی واحد کربنات سدیم مجتمع پتروشیمی کاوه در فاز بهره برداری با استفاده از روش EFMEA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
40 تجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی راه جایگزین سدگتوندعلیا بااستفاده ازروش TOPSIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
41 تحلیل سامانمند مدیریت پسماند جامد شهری با رویکرد ارزیابی چرخه حیات(مطالعه موردی : شهر دزفول) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 تحلیل هزینه فایده کنترل پدیده ریزگرد مطالعه موردی درخت کاری کانون های داخلی استان خوزستان (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
43 تصفیه زیستی کادمیوم از زه آب ها به وسیله گیاهان آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 تصفیه زیستی کادمیوم از زه آبها به وسیله گیاه چنگال آبی Ceratophyllum demersum (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
45 تعیین پتانسیل خوردگی درشبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهواز با کاربرد شاخص (EPA) قانون سرب ومس (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
46 تعیین حداقل نیاز آبی تالاب میقان با استفاده از روش جامع تلفیقی اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
47 تعیین عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب شرکت ملی حفاری ایران و مقایسه با استانداردهای ملی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 تعیین کمیت و کیفیت مواد زاید در فرآیند حفاری چاه های نفت و گاز و طبقه بندی آنها براساس معیار RCRA (مطالعه موردی : حفاری چاه شماره 481 میدان نفتی اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
49 تعیین میزان برخی فلزات سنگین در خاک های پیرامونی محل تخلیه پساب های کارخانه نمکزدایی نفت کارون 2 در اهواز و بررسی راهکارهای مناسب کاهش اثرات محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
50 تلفیق ANPفازی و TOPSIS برای ارزیابی ریسک زیست محیطی فعالیت های واحد بهره برداری نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
51 تولید بیوگاز از درخت کنوکارپوس با پیش تیمار اسیدی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
52 تولید بیوگاز ازدرخت کنوکارپوس با پیش تیمار اسیدی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
53 حذف رنگ تولونیوم کلراید از پساب سنتتیک با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن اصلاح شده با سورفکتانت سدیم دو دسیل سولفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
54 حذف سرب و کادمیوم از فاضلاب صنایع رنگ با استفاده از لیکا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
55 روش شناسی تدوین چارچوب مدیریت و کمینه سازی جریان پسماند در طرح های توسعه بندرگاهی با مورد کاوی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی ره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
56 روش شناسی تعیین حریم زیست محیطی مناطق تالابی (مطالعه موردی تالاب میقان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
57 روش شناسی کاربردزیست آزمونی باجریان مداوم و استفاده از دافنیامگنا در تعیین سمیت آلاینده ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 زیست توده تولیدی از درخت کنوکارپوس و رابطه آن با میزان آب مصرفی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
59 شاخص های مدل مفهومی DPSIR در مطالعات بررسی اثر ریز گرد بر حمل و نقل شهر اهواز با کاربرد تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
60 شناسایی کمیت و کیفیت پساب صنایع فلزی غرب اهواز و نقش آنها در تغییر بار آلودگی رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
61 شناسایی و طبقه بندی مواد زائد در فرآیند حفاری چاههای نفت و گاز براساس معیار UNEP (مطالعه موردی حفاری چاه شماره 481 میدان نفتی اهواز) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
62 شناسایی و طبقه بندی مواد شیمیایی فاسد شدنی در انبارهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر اساس تعاریف RCRA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
63 شناسایی و طبقه بندی مواد شیمیایی مصرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز در جنوب خوزستان براساس قانون حفاظت و بازیافت منابع(RCRA) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
64 شناسایی و مکان یابی محل دفن پسماند عملیات حفاری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی میدان نفتی منصوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
65 شناسایی، طبقه بندی و تدوین چارچوب مدیریت پسماندهای مجتمع زیست فناوری شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی بر اساس RCRA (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
66 شیوه شناسی کاربرد تحلیل های چند متغیره مبتنی بر شبکه عصبی و استفاده از شاخص های کیفی هواAQI و شاخص بهداشتی کیفیت هواAQHI جهت پیش بینی کیفیت هوای شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
67 شیوه شناسی کاربرد تحلیل های چند متغیره مبتنی بر شبکه عصبی و استفاده ازشاخص های کیفی هوا ( AQI ) و شاخص بهداشتی کیفیت هوا AQHI جهتپیش بینی کیفیت هوای شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
68 کاربرد تکنیک تصمیم گیری چند معیاره Entropy و Saw در تحلیل واولویت بندی توسعه پایدار مناطق شهری: مطالعه موردی مناطق هشت گانه شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
69 کاربرد روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن FMEA درارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک های ناشی ازمواجهه خطوط انتقال برق فشارقوی با مناطق شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
70 کاربرد روش تلفیقی AHP, EFMEA, PHA در ارزیابی ریسک های زیست محیطی، مطالعه موردی کارخانه نمک زدایی نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
71 کاربرد گیاهان آبزی درتصفیه فاضلاب مطالعه موردی: استفاده از گیاه عدسک آبی گونه Lemna gibba در تصفیه ثانویه فاضلاب در تصفیه خانه غرب اهواز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
72 کاربرد گیاهان ابزی در تصفیه پیشرفته فاضلاب مطالعه موردی: استفاده از گیاه عدسک ابی گونه lemna gibba در حذف ازت امونیاکی و فسفات در تصفیه خانه غرب اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
73 کاربرد نرم افزار HEC5Q در پیش بینی تغییرات کیفیت آب در مخازن سدها( بررسی موردی سد چراغ ویس) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
74 مدل سازی پراکنش دی اکسید کربن از مشعل واحد بهره برداری نفت (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
75 مدلسازی آلاینده های هوا ناشی از مجتمع فولاد روهینا با استفاده از مدل AERMOD view8.9 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
76 مدیریت استراتژیک HSE با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
77 مدیریت پساب)لجن فعال و مواد روغنی( شرکت نفت آغاجاری به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)AHP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
78 مدیریت پسماند های بیمارستانی در بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 مدیریت مواد شیمیایی فاسد شدنی در انبارهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
80 مدیریت و پهنه بندی منطقه حفاظت شده تنگ صیادباتاکید براکوتوریسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
81 مقایسه روشهای بررسی خوردگی درشبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهواز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
82 مقایسه کارایی کیتوزان استخراجی از پوسته میگو و کیتوزان تجاری در حذف آرسنات از محلول های آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
83 مقایسه میزان آلودگی هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی PAHs در عمق های مختلف خاک یک میدان نفتی منتخب در جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
84 مقایسه و بررسی کارایی فیلتر تکبستری ماسه سیلیسی و فیلتر دولایه آنتراسیت گارنت در حذف کدورت از آب رودخانه کارون بزرگ تصفیهخانه ملی راه اهواز (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
85 منطق حاکم بر غربالگری و انتخاب شاخص کیفیت ترجیحی آب رودخانه به منظور طبقه بندی کیفی منابع آب جاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها