کاظم اسماعیلی

 کاظم اسماعیلی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

کاظم اسماعیلی

Kazem Esmaeili

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توانایی یک روش آموزش ماشین در تخمین حداکثر دبی سیلاب ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 4
2 برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب تصفیه شده شهری بر فرآیند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه های انتقال آب (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
4 بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 1
5 بررسی اثر بستر نفوذپذیر متخلخل در حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
6 بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
7 بررسی اثر غلظت پساب تصفیه شده شهری بر سرعت ته نشینی ذرات چسبنده در سامانه های انتقال آب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 91
8 بررسی تاثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاک های گچی برای پوشش کانال های انتقال آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
9 بررسی تاثیر پیگیبک لاین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
10 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
11 بررسی تغییرات سطح ایستابی و تخلیه زهکش ها با سیستم زهکشی پلکانی در خاک مطبق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
12 بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه‎یابی موقعیت نصب پیگیبک‎لاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 4
13 بهینه سازی شبکه توزیع آب با رویکرد بیشینه سازی سود (مطالعه موردی: هماشهر استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
14 تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
15 تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
16 تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
17 تکامل تاریخی مدل سازی و شبیه سازی جریا نهای متلاطم در هیدرولیک (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
18 توصیه رویکردهای نوین در مدیریت سیلاب شهری (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
19 شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
20 مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بسترهای پیچان رودی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
21 مدیریت سیلاب به زبان ساده (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
22 مروری بر روشهای ارایه شده در تعیین آستانه حرکت ذرات رسوب و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
23 مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش پذیر در جریان دائمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
24 مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
25 مهندسی رودخانه ازگذشته تا آینده بررسی رویکردها وچشم انداز (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
26 نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده در کانال های انتقال آب (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پایداری شیروانی سد خاکی در شرایط مختلف بهره برداری به روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج حاصل از روش تعادل حدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
2 آنالیز فشار منفذی و جابجایی در سدهای خاکی در شرایط آبگیری اولیه و تخلیه سریع مخزن سد به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 ارائه راهبردهای تعیین و تدقیق الگوی تردد عابرین پیاده از سطح محور سواره با تاکید بر شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
5 ارایه راهکارهای تصفیه پساب صنعتی با استفاده از مدل COD (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
6 ارایه و بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی تحت اثر تغییر شیب میله ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
7 ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص های SPI و SPEI و ارتباط آنها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
8 ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری حوضه آبخیزناری شهرستان فریمان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارزیابی و بررسی کارآیی مدل های برآورد رسوب مطالعه موردی رودخانه سولقان (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
10 اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
11 انتقال بار کف تحت شرایط جریان غیر ماندگار (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 برآورد داده های گمشده جریان و بارش با روش نگاشت خود سامان (SOM) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
13 برآورد دبی شکل دهنده بستر رودخانه مطالعه موردی: رودخانه زشک و فریزی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی گروه پایه دوتایی در جریان سیلابی ناپایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
15 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات عرض کانال فرعی و نسبت دبی برطول و عرض ناحیه جداشدگی جریان در محلتلاقی رودخانه ها و کانالهای باز با زاویه 90 درجه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف بر کاهش آبشستگی موضعی پایه پل ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی آزمایشگاهی پیش بینی بار کف تحت تاثیر سیلاب ناگهانی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
19 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه-گاه پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری برغلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده ازفلوم دوار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول وعمق صفحات هدایت جریان برراندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر قطر روزنه برعملکرد هیدرولیکی و رسوبگیری حوضچه رسوبگیرگردابی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
23 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 بررسی آزمایشگاهی سیلاب ناگهانی و تاثیر آن بر انتقال باربستر در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در حوضچههای رسوبگیر گردابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
27 بررسی اثر وی‍ژ‍گی های هیدرولیکی جریان بر ضریب سرریزهای کناری با تراز تاج متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی استفاده از آب مغناطیسی وآب مجازی در جهت کاهش بحران آب و دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 بررسی انضباط کاری و رابطه آن با سبک رهبری از دیدگاه مدیران و کارکنان شهرداری شاهرود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
30 بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی پوشش گیاهی حاشیه رودخانه های نواحی بیابانی ونیمه بیابانی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
32 بررسی تاثیر شیب کف بر تلفات انتقال بر اثر الگوی جریان غیرماندگار ورودی به بستر متخلخل آبراهه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
33 بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی برمشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
34 بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
35 بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
36 بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
37 بررسی عددی اثر تغییر در آارایش هندسی وجانمائی سرریز زیگزاگی بر ضریب دبی با استفاده از مدل FLOW3D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 بررسی عددی اثر نابرابری دیواره بالادست و پایین دست سریز زیگزاگی بر ضریب دبی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 بررسی علل رویکرد سدزدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
40 بررسی عملکرد عرض شکاف درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
41 بررسی عملکردهیدرولیکی طرح نوین آبگیرکفی تحت اثرتغییر شیب میله ها درجریان زلال و رسوبدار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
42 بررسی غلظت تعادلی رسوبات چسبنده نسبت به تنش برشی مختلف با استفاده از فلوم دوار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
43 بررسی فشار آب منفذی در بدنه سدخاکی در مراحل ساخت، بوسیله نرم افزار PLAXIS مطالعه موردی سد دامغان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
44 بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه های استان خراسان رضوی در زیرحوزه های کویر مرکزی، کویر نمک و نمکزار خواف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
45 بررسی و مطالعه دو مدل عددی اجزای محدود در مدل سازی رفتار بستر اطراف لولههای فولادی تحت فشارآبرسانی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
46 بررسی و مقایسه ازمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره فرسایشی و کنترل ابشستگی موضعی در پایه پل ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی و مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعیین عمق آبشستگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
48 بررسی ویژگی های پرش هیدرولیکی روی بستر های افقی موج دار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 بررسی، سنجش آمادگی پذیرش شهروندان در استفاده از فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر ارایه خدمات الکترونیکی سازمان شهرداری شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
50 بهینه سازی شبکه فاضلاب با استفاده از روش لاگرانژ افزاینده و مقایسه آن با نرم افزار SEWERCAD (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بهینهیابی موقعیت پیگیبکلاین روی لولههای مستغرق مستقر بر بسترهای زنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
52 پایش تغییرات متغیرهای هواشناسی برنوسانات دبی و پیش بینی این تغییرات تحت شرایط تغییر اقلیم مطالعه موردی: رودخانه کارده (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
53 تاثیر پارامترهای هواشناسی و اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات دبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
54 تاثیر ترم تصحیح فشار بر مدل سازی جریان دوفازی گاز مایع با استفاده از مدل دوسیالی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
55 تاثیر ترم تعدیل فشار لحظه ای در مدل سازی عددی جریان دو فازی گاز - مایع با استفاده از مدل دو سیالی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
56 تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 تاثیر ریشه های معادله مشخصه مدل دوسیالی در مدلسازی عددی جریان های دوفازی گاز مایع (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
58 تاثیر نصب آبپایه برروی حجم وعمق آبشستگی در پایین دست پایه پل در جریانماندگار و غیرماندگار (سیلابی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
59 تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 تحلیل پایداری سدخاکی درآبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
61 تحلیل پهنه سیلابگیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی رودخانه فریزی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
62 ترکیب مدلسازی پارامتری و فیزیکی برای آسیب پذیری ریسک سیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
63 روش های آببندی پی سد خاکی و انتخاب روش بهینه مطالعه موردی : سد بینالود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 روشهای کاهش اثر مقیاس در مدل سازی فیزیکی هواده ها جهت کاهش خطر کاویتاسیون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
65 سنجش محیط کسب و کار و سرمایه گذاری ؛مطالعه موردی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
66 سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
67 شبیه سازی حرکت رسوب در کانال آزمایشگاهی با استفاده از مدل cche2d و مقایسه آن با نتایج مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
68 شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
69 ضر یب دبی در مدل سرریز - دریچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
70 ضریب دبی جریان در روش جدید ابگیری از رودخانه از طریق ابگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
71 طراحی سرریز با فشار کنترل شده جهت مقابله با پدیده کاویتاسیون (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
72 کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 کنترل پرش آبی توسط جت آزاد سریع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 مدل سازی شکست هیدرولیکی سد با کمک نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال درآبراهه نفوذپذیر رودخانه های فصلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
76 مدل سازی نرم افزاری تحلیل پایداری سدخاکی درحالت استاتیک و دینامیک درانتهای مرحله ساخت مطالعه موردسدبینالود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
77 مدیریت ایمنی تاسیسات و منابع آب با ملاحظات پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
78 مدیریت بهینه در مهندسی رودخانه با رویکرد تمهیدات پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
79 مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل درشریان حیاتی کشور رودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
80 مدیریت یکپارچه در سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
81 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر طول وزاویه تیغه هدایت کننده جریان برراندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر ورودی کانالهای آبگیری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرتیغه هدایت کننده جریان بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر،ورودی کانال های آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
83 مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تیغه هدایت کننده جریان بر راندمان تله اندازی حوضچه رسوب گیر، ورودی کانال های آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
84 مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
85 مطالعه آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای جانبی مایل لبه تیز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 معادلات ریاضی حکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
87 مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیر کفی با محیط متخلخل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
88 مقایسه روشهای تعدیل فشار برای مدل دوسیالی دو فشار در مدلسازی عددی جریان های دوفازی گاز- مایع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
89 مقایسه روشهای عددی مختلف برای مدل جریان دو فازی گاز-مایع گذرا و کاربرد آن در مدل سازی آغازش رژیم جریان اسلاگ (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
90 مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
91 مقایسه محدوده خوش رفتاری مدل های دوسیالی در مدل سازی عددی جریان های دوفازی گاز - مایع (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک