دکتر مسلم باشتنی

دکتر مسلم باشتنی استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر مسلم باشتنی

Dr. Moslem Bashtani

استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اول (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 3
2 آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
3 اثر اسانس گیاهان آویشن و کاکوتی بر عملکرد، جمعیت میکروبی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 3
4 اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا گلوکز بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 1
5 اثر سطح و اندازه ذرات پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
6 اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 2
7 اثر سطوح مختلف سرخارگل بر عملکرد،مصرف خوراک، متابولیت های خونی وپارامتر های سیستم ایمنی گوساله های شیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
8 اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد بر عملکرد، فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی بره های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 3
9 اثر فرآیندهای حرارتی تف دادن و اکسترود کردن بر ترکیب شیمیایی، بخش های تجزیه پذیری و قابلیت هضم روده ای ماده خشک و پروتئین خام دانه سویا به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 4
10 اثر مرحله رشد و فرآیند سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم ماده خشک علوفه سورگوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 3
11 اثر مرحله برداشت و عمل آوری اسیدی و میکروبی بر خصوصیات تجزیه پذیری سیلاژ سورگوم با روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 4
12 اثر مکمل اسیدهای آلی بر برخی خصوصیات دستگاه گوارش و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 3
13 اثرات تعداد وعده های خوراک دهی بر رفتارهای تغذیه ای، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری براون سوئیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 2
14 اثرات مکمل جیره ای آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پربیوتیک و اسید آلی به عنوان ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی سویه ی تجاری راس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 2
15 اثراستفاده ازجیره های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله های نر براون سوئیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 3
16 ارزیابی تاثیر برخی سازه های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم یافته لجستیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 3
17 ارزیابی ژنتیکی گاوهای زایش اول هلشتاین ایران براساس رکورد شیر روزآزمون تولیدی و تصحیح شده برای انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
18 ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران برای صفت پروتئین شیر با دو مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 2
19 ارزیابی شاخص تولید، راندمان انرژی و پروتئین، شاخص های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح و اندازه ذرات مختلف پلی ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج و پوسته یولاف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 32، شماره: 4
20 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های دوشش گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 2
21 بررسی اثر اسید آلی بر برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
22 بررسی اثرات استفاده از افزودنی پروبیوتیک و پری بیوتیک در شیر بر شاخص های عملکردی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 20
23 بررسی ارزش تغذیهای و تجزیه پذیری سیلاژ سورگوم از علوفه چین اول و دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
24 بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 2
25 بررسی مقادیر باقی مانده عناصر سنگین سرب، کادمیوم، کروم، آرسنیک و نیکل در شیر و بافت های بدن گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 15، شماره: 4
26 بررسی و مقایسه ارزش تغذیه ای، فعالیت آنتی اکسیدانی و فراسنجه های هضم برونتنی دانه و کنجاله پسته کوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 32
27 بررسی و مقایسه مراحل مختلف فنولوژی بر کیفیت علوفه دو گونه مرتعی جاشیر (Prangos ferulaceae) و بیلهر (Dorema aucheri) در مراتع ییلاقی شهرستان کهگیلویه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
28 تاثیر آنزیم روابیو بر عملکرد رشد، برخی متابولیت های خون و قابلیت جذب عناصر معدنی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف سبوس گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
29 تاثیر استفاده از ملاس و آب پنیر بر ارزش غذایی و برخی خصوصیات کیفی علوفه سورگوم سیلو شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
30 تاثیر تغذیه بیوچار معدنی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی و تخمیری گوساله های از شیرگرفته هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 10، شماره: 4
31 تاثیر فرآیند پلت بر ترکیب شیمیایی، بخش های نیتروژن دار و خصوصیات تجزیه پذیری کنسانتره تجاری با استفاده از دو روش برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 2
32 تاثیر کنجاله کنجد بر الگوی اسیدهای چرب گوشت و قابلیت هضم در بره های نژاد بلوچی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 4
33 تاثیر مراحل مختلف رشد بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات آنتی اکسیدانی و قابلیت هضم شکمبه ای- رو ده ای میوه بنه (Pistacia atlantica) به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 3
34 تاثیر مرحله رشد بر ترکیبات شیمیایی و اثرات عمل آوری سود و آهک بر ترکیب شیمیایی و مولفه های تجزیه پذیری گیاه مرتعی تاغ (Haloxylon sp.) در مرحله بذردهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
35 تأثیر شکل فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط بر رفتارهای تغذیه ای و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیرده براون سوئیس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
36 تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
37 تجزیه و تحلیل ژنتیکی گاوهای شیری استان تهران بر اساس رکوردهای شیر ۳۰۵ روز دوره های اول و دوم شیردهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 5، شماره: 3
38 تحلیل لجستیک برخی متغیرهای موثر بر احتمال بروز اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در اوایل دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
39 تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 2
40 تعیین ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری گیاه مرتعی کهورک (Prosopis stephaniana) با استفاده از روش کیسه های نایلونی (In situ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
41 تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه تره عمل آوری شده با آهک در زمان های مختلف به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 3، شماره: 1
42 تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 3
43 تعیین ترکیب شیمیایی و برآورد ارزش غذایی بقایای زراعی کینوا با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولیدگاز (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 1
44 تعیین ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری سورگوم سیلو شده در دو مرحله از رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 2
45 تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی( Salsola tomentosa) در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 3
46 تعیین خصوصیات آنتی اکسیدانی، ارزش غذایی و قابلیت هضم شکمبه ای- رو ده ای برگ بنه (Pistacia atlantica) به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 4
47 جایگزینی بخشی از یونجه جیره با برگ درخت عناب و تاثیر آن بر قابلیت هضم، برخی پارامترهای خونی و تخمیری شکمبه ای در بره های نر بلوچی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 1
48 جداسازی ذرات سبوس گندم و بررسی ارزش تغذیه ای انها با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
49 مقایسه آماری وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی و بین گاوهای زینه و اصیل هلشتاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
50 مقایسه ترکیب شیمیایی و ارزش خوراکی علوفه سورگوم با دو روش مختلف سیلو کردن با استفاده از روش کیسه های نایلونی و آزمون گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
51 مقایسه کنسانتره آردی و پلت بر عملکرد شیردهی، رفتارهای تغذیه ای و برخی متابولیت های خونی درگاوهای شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
2 اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر افزودن پوسته برنج بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 اثر تزریق شیردانی منابع مختلف انرژی بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
5 اثر تعداد وعده های خوراک دهی بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری براون سوئیس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 اثر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر برخی فراسنجه های خونی بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
7 اثر تغذیه روغن های بنه و زیتون بر وضعیت آنتی اکسیدانی خون بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
8 اثر توارث نژاد هلشتاین و سن گاو هنگام رکوردگیری بر مقدار شیر روزانه گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 اثر ضد باکتریای عصاره ی سرخارگل بر باکتریهای اشریشیا کلی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
10 اثر عصاره خرفه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
11 اثر عصاره خرفه بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
12 اثر عصاره ی سرخارگل، کلسیتین و پروتکسین بر عملکرد و مصرف خوراک گوساله های شیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
13 اثر مرحله رویشی بر میزان پروتئین گیاه مرتعی Artemisia aucheri در مراتع کوهستانی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
14 اثرعمل آوری حرارتی تف دادن و اکسترودکردن برخصوصیات تجزیه پذیری دانه سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 ارزیابی اثر ضریب همخونی بر چندک های وزن یکسالگی بز کرکی جنوب خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
16 استفاده از آزمون ناپارامتری کای مربع در بررسی ارتباط بین برخی سازه های محیطی و توازن منفی انرژی در گاوهای شیری زایش اول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 برآورد اثر همخونی بر وزن تولد بز کرکی جنوب خراسان با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 بررسی اثر متقابل بین گامه ی شیردهی و فصل تولید بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
19 بررسی ارتباط آماری بین وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر و فصل تولید در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 بررسی ترکیب شیمیایی و تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی برگ عناب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 بررسی تغییرات میزان کلیسم درمنه کوهی در دو مرحله گلدهی و بذردهی (مطالعه موردی: مراتع خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
22 بررسی منحنی تغییرات نسبت چربی به پروتئین در رکوردهای شیر روز آزمون گاوهای شیری ایران با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
23 تاثیر اسانس گیاهان آویشن، بومادران، سیر و کاکوتی بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
24 تاثیر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
25 تاثیر تغذیه برگ عناب بر برخی خصوصیات تخمیر شکمبه و متابولیت های خون در بزهای کرکی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 تاثیر عمل آوری با اوره بر تجزیه پذیری پروتیین خام گیاه مرتعی مستار ( Sclerorhachis (Leptocladae با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
27 تاثیر فرآیند های حرارتی تف دادن و اکسترودکردن بر بخشهای نیتروژن دار دانه سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 تعیین ضرایب هضمی سیلاژ سورگوم برداشت شده در چین اول و دوم با روش آزمونگاز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
29 تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام برگ بنه و برگ زیتون به روش برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
30 تعیین و مقایسه میزان عناصر معدنی گیاه Iris songarica و Astragalus macropelmatus (مطالعه موردی:مراتع جنوب شرق شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 محاسبه ضرایب همبستگی بین ارزش اصلاحی شیر روزانه و شیر وعده های دوشش در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی