دکتر فرزاد اسکندری

دکتر فرزاد اسکندری ستاد آمار کاربردی و علم دادها. گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه. دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر فرزاد اسکندری

Dr. Farzad Eskandari

ستاد آمار کاربردی و علم دادها. گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه. دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment and modeling of Interval-Valued Variables in Generalized Linear Models (دریافت مقاله) نشریه علم داده و مدل سازی دوره: 1، شماره: 2
2 Assessment Estimation Modeling of the Midpoint Coefficient for Imprecise Data (دریافت مقاله) نشریه علم داده و مدل سازی دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی بیزی نشانگر های زیستی وابسته به متغیرهای زمانی به عنوان نقطه پایانی جانشین (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 4، شماره: 2
4 انتخاب متغیر با رویکرد جدید در آمیزه ای متناهی از مدل های رگرسیونی نیم پارامتری با توزیع پواسون (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 11، شماره: 1
5 انتخاب متغیر در مدل های آمیخته متناهی تعمیم یافته نیم پارامتری (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 4، شماره: 1
6 برآورد بیزی همبستگی پارامترهای دو متغیر تصادفی پواسون: کاربردی برای تصمیم گیری بنگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 66
7 برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از رو شهای داده کاوی (مطالعه موردی: وجه نقد مورد نیاز شعب بانک تجارت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 64
8 بررسی اعتبار زیست نشانگان ها با استفاده از رهیافت بیزی برمبنای معیار پرنتایس و کاربرد آن در بیماری پوستی ناشی از گاز خردل (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 2، شماره: 1
9 بررسی تاثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 2
10 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 16، شماره: 62
11 تحلیل آماری عوامل موثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
12 تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدلهای شفایافتگی با شکنندگی همبسته (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 2، شماره: 1
13 تحلیل بیزی مدل های خطی پویای تعمیم یافته در ساختارهای گسسته غیرمزدوج (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 5، شماره: 2
14 تحلیل بیزی مدل های شکنندگی در بررسی داده های بقا طولانی مدت (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 2، شماره: 2
15 تحلیل بیزی مدلهای خطی تعمیم یافته پویا در داده های گسسته و مقایسه آن با دو نگرش بیز معمولی و بیز تجربی با کاربردی در وضعیت بیکاری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
16 تحلیل حساسیت متغیرهای ورودی در مدل های خطی تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 26، شماره: 2
17 توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته ) 2008 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
18 خوشه بندی مبتنی بر مدل های آمیخته گرافی نرمال ناپارامتری (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 16، شماره: 1
19 عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
20 عوامل موثر بر نسبت شفایافتگی در پیوند قرنیه با استفاده از تحلیل بقا (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 3، شماره: 3
21 کاربرد روش های مونت کارلوی زنجیره مارکوفی در مدل های بیمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 1
22 محاسبه وجه نقد مورد نیاز شعبه‎ها با استفاده از تحلیل چندمتغیره خوشه بندی بیزی و پیاده سازی آن در شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 1
23 مدل آمیخته بیزی برای رده بندی داده های دقیق و نادقیق (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 21، شماره: 1
24 مدل سازی بیزی براساس دادههای حاصل از اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 25، شماره: 2
25 مدل سازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از شبکه های بیزی (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 5، شماره: 2
26 مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRT چندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analyzing of Identifiability in Dynamic Stochastic General Equilibrium Models with Restrictions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
2 Approach in Identifiability Conditions of DSGE Models With Emphasis on Structural Constraints (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
3 استخراج ویژگی های مهم اجتماعی جهت اندازه گیری میزان نفوذ کاربران در توییتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر
4 Classifying uncertain unlabeled data (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
5 پیادهسازی سیستم آبیاری هوشمند خورشیدی مبتنی بر شبکه حسگر بیسیم (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
6 پیش بینی خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی (منطقه مطالعاتی : استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 تحلیل داده های شکلی تصاویر MRI با روش بیزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
8 تحلیل شبکه های اجتماعی با استفاده از یادگیری ماشین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو
9 ربات هوشمند سمپاش قابل هدایت از طریق شبکه بیسیم Wi-Fi در مزارع کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
10 کاربرد رویکردی جدید برای جانهی چندگانه داده های طبقه بندی شده متداخل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری