علی اصغر سیلانیان طوسی

 علی اصغر سیلانیان طوسی دانشیارجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

علی اصغر سیلانیان طوسی

Ali Asghar Seilanian Tousi

دانشیارجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.