دکتر سیدمحمود اخوت

دکتر سیدمحمود اخوت استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

دکتر سیدمحمود اخوت

Dr. Mahmoud Okhovat

استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جدایهها و غلظتهای اسپور بر شدت بیماری برق زدگی در دو ژنوتیپ نخود زراعی (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
2 اثر سیلیسیم در محیط آبکشت بر صفات کمی و کیفی رزشاخه بریده Rosa xhybrida Hot Lady تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
3 Control managements of Aspergillus flavus a main aflatoxin producers and soil borne fungi on pistachio in kerman (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 3، شماره: 2
4 Effect of Aflatoxin produced by Aspergillus flavus in reduction of our Pistachio marketing all over the world (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 3، شماره: 2
5 NEW INFORMATION ON THE FORM-GENUS CYTOSPORA IN IRAN (I) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 8، شماره: 2
6 NEW RECORDS OF FORM-GENUS CYTOSPORA IN IRAN (II) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 9، شماره: 1
7 STUDY OF MICROMYCETES FLORA IN KARAJ REGION, IRAN (۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی تعامل جدایه-ژنوتیپ بین Erysiphe betae و چغندرقند در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 21، شماره: 2
9 بررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
10 بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
12 بهینه سازی روش آلوده سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش های واقعی ارقام برنج در مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
13 بیماری لکه قهوه ای برنج و شناسایی قارچ های ایجاد کننده آن در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 1، شماره: 1
14 تاثیر متقابل نماتد مولد زخم ریشه (Pratylenchus vulnus) و دو گونه فوزاریم بر رشد نهال های افراپلت در منطقه بهشهر مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
15 تاثیر متقابل نماتد مولد زخم ریشه (Pratylenchus vulnus) و دو گونه فوزاریم بر رشد نهال های افراپلت در منطقه بهشهر مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
16 تجزیه و تحلیل آللی جایگاه های ریزماهواره ای جمعیت های Rhizoctonia solani AG-۱ IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 2
17 تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 2
18 شناسایی پاتوتیپهای قارچ Didymella rabiei عامل برق زدگی نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
19 شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 16، شماره: 2
20 شناسایی، مقایسه بیماری زایی و تعیین پراکنش شبه گونه های Bipolaris عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
21 شناسایی، مقایسه بیماری زایی و تعیین پراکنش شبه گونه های Bipolaris عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
22 گونه های جنس Filenchus در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
23 گونه های جنسFilenchus در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
24 مطالعه بیماریزایی جدایه های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
25 مطالعه تاثیر آناستوموز ریسه ای بین سویه های تولیدکننده و غیرتولیدکننده آفلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus جدا شده از پسته در کاهش تولید آفلاتوکسین و تجزیه و تحلیل هتروکاریون های حاصل با استفاده از نشانگر مولکولی *rep-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 2
26 مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های ایرانی قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر با روش rDNA-RFLP (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
27 مطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceaeوبرنج (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
28 مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گروه های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
29 مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گره های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
30 مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت های Fusarium solani جدا شده از سیب زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 3
31 مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 22، شماره: 2
32 مطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 2
33 مطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل های تیپ آمیزشی در جمعیت های آمیزشی AوD از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCR (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
34 همه گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمی و کیفی موثر در عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیلیسیم و سالیسیلیک اسید بر کنترل سفیدک پودری در شرایط تنش شوری در رز شاخه بریدنی Rosa xhybrida 'Red Power' (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 استفاده از روش آفتاب دهی خاک ( Soil solarizition ) درمدیریت بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
3 استفاده از قارچ فوزاریوم گونه Fusarium oxysporumبعنوان عامل کنترل بیولوزیک گل جالیز در مزارع کشت گیاهان جالیزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
4 بررسی ارتباط ژنتیکی جدایه های قارچ Aspergillus flavus Link جدا شده از بذور پسته، بادام زمینی و کلزا بر اساس گروه های سازگاری رویشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه لوبیا و شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani در استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
8 پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
9 تنوع بین جدایههای مختلف قارچ Macrophomina phaseolina به دست آمده از کلزا در واکنش به کلرات (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
10 توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست با بهره وری از قارچ Fusarium oxysporum در کنترل علف هرز گل جالیز در مزارع صیفی کاری و استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
11 ژنتیک مقاومت به بیماری برق زدگی و مکان یابی ژ نهای کنترل کننده این مقاومت در نخود زراعی (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 شناسایی عامل بیماری لکه قهنوه ای برنج و حساسیت چند رقم در گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 کنترل بیماری های گیاهی خاک زاد با استفاده از آفتاب دهی خاک Soil solarazition به منظور کاهش مصرف سموم و حفظ سلامت محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری