دکتر نجادعلی الماسی

دکتر نجادعلی الماسی استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر نجادعلی الماسی

Dr. NejadAli Almasi

استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 34
2 بررسی تطبیقی محدودیت های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 34، شماره: 57
3 آثار تعیین تابعیت شرکت های الکترونیکی در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 51
4 اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 21
5 اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 2
6 اعتبار شهادت، اقسام و ارزش اثباتی آن در قلمرو قوانین و سیاست های حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (جامعه مورد مطالعه: آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
7 اعتبار شهادت، شرایط و ارزش اثباتی آن در قوانین و سیاستهای حقوقی جوامع تابع نظام کامن لا (مورد مطالعه: جامعه آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
8 امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بینالمللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 105
9 انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 18
10 بررسی تطبیقی استقلال بانکمرکزی در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوه های فرهنگ عامه (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 12
12 بررسی تطبیقی صلاحیت در عجز از پرداخت بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 22
13 بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 0
14 بررسی فقهی حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 2
15 بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبه ارش در مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 10، شماره: 19
16 بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 11
17 بررسی نقش تحلیل های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تاکید بر قراردادهای مصرف کننده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 77
18 بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 1
19 برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
20 تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 100
21 تاثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی بر تفسیر و حل تعارض مواد قانونی عقد حواله و برات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 69
22 تاثیر بین المللی حکم با نگرشی به رویه قضایی ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
23 تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 35
24 تحلیل ادله نظریه عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 2
25 تحلیلی اقتصادی ادله اثبات دعوای مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 60
26 ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 2
27 تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 1
28 تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال ۲۰۱۶ فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
29 تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 10، شماره: 12
30 تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مولف در فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
31 تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 4، شماره: 2
32 تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 109
33 تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 12، شماره: 37
34 تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
35 جایگاه و روش های جبران خسارت معنوی در حقوق مصر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 43
36 جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت ها (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 15، شماره: 2
37 جلوه های فولکلور و سیستم های حقوقی موجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 12
38 چالش های تعارض قوانین ناشی از جهانی شدن اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران، انگلیس و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 2
39 حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 37
40 خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
41 دادگاه صالح در دعاوی حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 92
42 درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 58
43 شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356 ق.م قاعده یا استثنا (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 2
44 صلاحیت قضایی بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی در رویه قضایی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 1
45 صلاحیت قضایی در دعاوی بین المللی نقض حقوق مولف در فضای سایبر (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 103
46 ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 16
47 طلاق به درخواست زوجه در حقوق مدنی ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 4، شماره: 1
48 قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 14
49 قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 15
50 قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 19
51 قوانین حاکم بر طلاق و حضانت در حقوق ایران و کانادا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 1
52 کاربرد وکالت عرفانی در ماهیت وکالت دادگستری (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 76
53 کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 16، شماره: 2
54 ماهیت و مبنای قلمرو نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با نظریه تقلیل ثمن در کنوانسیون وین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 15، شماره: 2
55 مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 3
56 مسئولیت مدنی و اخلاقی با محوریت نقض حقوق مربوط به شخصیت اشخاص در فضای سایبر (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
57 مسئولیت مدنی و بیمه ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 9، شماره: 34
58 مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 33
59 مطالعه تطبیقی مبانی نظری ایجاد دین یک طرفه با تاکید بر حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 53، شماره: 2
60 مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تاکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 21
61 مقایسه شخصیت حقیقی و حقوقی با شخصیت مجازی از منظری اخلاقی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 4
62 مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قراردادBOTدر اجرای پروژه های دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 2، شماره: 1
63 مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 48
64 نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 12، شماره: 1
65 نقض حقوق مولف در فضای سایبر و پیامدهای اخلاقی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و ارزیابی تبین آمار واهداف فضای الکترونیکی درجامعه کنونی ونظام ها و مزیت های این فضا در دنیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
2 تعامل حقوق بین الملل عمومی و خصوصی در اعطای تابعیت برمبنای سرمایه گذاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
3 تفسیر ماده 968 قانون مدنی ایران در جهت اجرای کنوانسیون لاهه 1986 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی