دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی

دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی استادیار دانشگاه مازندران

دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی

Dr. Iman Esmaili Paeen Afrakoti

استادیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.