دکتر سارا جام برسنگ

دکتر سارا جام برسنگ استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

دکتر سارا جام برسنگ

Dr. Sara Jam barsang

استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط شاخص های مدرسه سبز با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول شهر یزد در نیمسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 5
2 ارتباط شناختی رنگ وسایل نقلیه با نوع تصادفات منجر به فوت و جرح رانندگان (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 12، شماره: 1
3 ارتباط نوبت کاری با خستگی مزمن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 12، شماره: 2
4 ارزیابی دانش و مقایسه عملکرد پرستاران بخش ویژه در تغذیه لوله ای با استانداردهای موجود در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 3
5 ارزیابی و مدیریت احتمال بروز خطاهای پزشکی در پرسنل پرستاری با استفاده از روش HEART (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 11، شماره: 2
6 اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مراقبت فردی سازی شده سوهانن و همکاران (۲۰۰۵) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 8، شماره: 2
7 اکولوژی محیط آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 18، شماره: 2
8 Chemical Composition and Antioxidant Activity of Clove Essential Oil and its Effect on Stability of Sesame Oil under Accelerated Condition (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی دوره: 8، شماره: 3
9 Cut-off values of obesity indices to predict coronary heart disease incidence by time-dependent receiver operating characteristic curve analysis in ۱۰-year follow-up in study of Yazd Healthy Heart Cohort, Iran (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 18، شماره: 5
10 Development of Circulating Electrocoagulation as a Novel Technique for the Treatment of Raw Vinasse Effluents of Ethanol Production Industries (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 10، شماره: 3
11 Disusing the mobility aids devices in the elderlies: how much and why? (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 8، شماره: 1
12 Effect of dietary approaches to stop hypertension, and standard diets with and without curcumin on interleukin-۱ alpha, ۵-alpha reductase gene expressions, and androgenic and glycemic profile in polycystic ovary syndrome women undergoing in vitro fertilization treatment: A study protocol (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 21، شماره: 5
13 Evaluating the Effects of Peracetic Acid and Chlorine Dioxide Disinfectants on Staphylococcus Aureus Isolated from Surfaces of NICU (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
14 Evaluation of the Effect of Implementing HPHs Program on the Level of Attitude of Cardiac Patients (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 10، شماره: 2
15 Food Preferences of Primary School Students in Yazd, Iran: A Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی دوره: 8، شماره: 3
16 Forecast Future Production and Estimation of Future Costs of Municipal Solid Waste Collection and Transportation System in Yazd Using WAGS Software (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 4
17 How do Older Adults Spend their Leisure Time? A Population-Based Study in Yazd, Iran (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 8، شماره: 2
18 Medication Adherence Status and its related Factors among Older Adults in Yazd, Iran (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 6، شماره: 2
19 Medication Use Status and Its Related Factors among Older Adults in Kerman, Iran (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 9، شماره: 1
20 Occupational Stress and Resilience among Nurses in the Time of Covid-۱۹ Pandemic (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 3
21 Prevalence of Overweight, Obesity, and Its Related Factors in Adult Population of Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی دوره: 5، شماره: 3
22 Success rate and ART outcome of microsurgical sperm extraction in non obstructive azoospermia: A retrospective study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 19، شماره: 9
23 The Effect of Ergonomic Educational Intervention on Reducing Musculoskeletal Disorders among Nurses (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 1
24 The Impact of Ambient Air Pollutants on Birth Outcomes Using ARMA Model: Yazd Mother and Birth Cohort Study (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
25 The Study of General Health Status in the Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 8، شماره: 3
26 Validation of Groningen Reflection Ability Scale Questionnaire and Evaluation of Reflection Ability Level of Health Care Management Students (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 3، شماره: 4
27 بررسی میزان اثر بخشی آموزش فعالیت بدنی براساس تئوری خود تنظیمی بر کیفیت زندگی سالمندان خمینی شهر (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 6
28 بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر اصلی سکته مغزی ایسکمیک و سورویوال یکساله در بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان قایم مشهددرسال1395 (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 2
29 بررسی اثر مصرف خرما بر شروع زایمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 1، شماره: 3
30 بررسی ارتباط بین قدرت و استرین همسترینگ در ورزشکاران: مروری سیستماتیک و متاآنالیز بر مطالعات گذشته (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 137
31 بررسی تاثیر آموزش احیاء قلبی-ریوی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 4، شماره: 3
32 بررسی تاثیر آموزش ترکیبی آمار زیستی بر یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 17، شماره: 1
33 بررسی تاثیر مداخله آموزشی ارگونومی بر میزان ابتلا به سندرم تونل کارپال (CTS)در بین کارمندان بانکهای دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 13، شماره: 2
34 بررسی تاثیر مداخله آموزشی با استفاده از پارک ترافیکی بر عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 6
35 بررسی روند جهانی و منطقه ا ی دالی بیماری های قلبی عروقی با استفاده از مدل رشد پنهان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 3
36 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و میزان ناراحتی بدن در کارکنان اداری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 3
37 بررسی میزان اعتیاد به تلفن همراه هوشمند دانشجویان دانشکده بهداشت شهید صدوقی یزد در ایام پاندمی کووید_۱۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 4
38 بررسی میزان املاح معدنی در دانه کنجد و انتقال آن به روغن ارده و کنجد تصفیه (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 4
39 بررسی میزان انطباق مدارس ابتدایی منطقه سه تهران با شاخص های مدارس پایدار (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 5
40 بررسی وضعیت سلامت عمومی سالمندان شهر اردکان و ارتباط آن با آلودگی صوتی ترافیکی محل سکونت آن ها (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 4
41 تاثیر اجرای طرح بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت بر آگاهی بیماران قلبی بستری در بیمارستان های منتخب آموزشی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 3
42 تاثیر دوره آموزش مجازی آمار زیستی براساس رویکرد”یادگیری مبتنی بر مفهوم“ بر یادگیری دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 9، شماره: 3
43 تاثیر مخارج سلامت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) در ایران، سال ۱۳۹۳-۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 10
44 تاثیر مداخله آموزشی بر مدیریت استرس در پرستاران جراحی قلب (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 12
45 ترجیحات تصمیم گیری و مشارکت ادراک شده بیماران در مراقبت: مطالعه موردی در بیمارستان های آموزشی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 2
46 چطور یک متخصص آمار زیستی شویم: راهنمای یادگیری دوره کارشناسی ارشد آمار زیستی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 16، شماره: 3
47 حسابرسی نحوه تحویل بخش به شیفت بعدی در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 6، شماره: 4
48 روانسنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی بیمار محوری استوارت (۲۰۰۴) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 1
49 طراحی و تدوین ابزار بررسی وضعیت بازاریابی دارویی متمرکز بر پزشک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 4
50 مقایسه دیدگاه ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران، درخصوص عوامل مدیریتی مرتبط با خطاهای مامایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 12، شماره: 4
51 مقایسه مدل ها ی حاشیه ای و انتقال برای تحلیل پاسخ های دو حالتی: یک مطالعه شبیه سازی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 4
52 میزان آگاهی، نگرش و درک دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با راهکارهای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹:یک مطالعه توصیفی- مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Living Near the Greenhouse and children's Function (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت
2 معرفی برخی از توابع مفصل مورد استفاده در داده های پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریاضیات زیستی
3 موانع و تسهیل کننده های پذیرش عمومی استفاده مجدد از آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب