مسعود ایرامنش

 مسعود ایرامنش رئیس پژوهشکده مواد و انرژی

مسعود ایرامنش

رئیس پژوهشکده مواد و انرژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.