دکتر احمد خامسان

دکتر احمد خامسان گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران

دکتر احمد خامسان

Dr. Ahmad Khamesan

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل علی فشار روانی- شغلی در ارتباط با مولفه های شناختی، معنوی، خانوادگی و انگیزشی در کارکنان بخش بهداشت و درمان شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 22
2 اسنادهای اساتید موفق در تدریس اثربخش بر مبنای روش بنیاد بخشی نظریه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
3 بررسی دو تحریف شناختی تفکر دوقطبی و صافی ذهنی؛ مبتنی بر تمثیل های مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 3
4 پاسخ میزان فشار درک شده، لاکتات خون و VO2max به یک فعالیت بیشینه روی چرخ کارسنج پس از تمرینات پلیومتریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
5 تاثیر مدل آموزش ورزش بر خود تعیین گری دانشجویان دختر واحد تربیت بدنی عمومی 2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
6 تأثیر آموزش برنامۀ ارتقاء راهبردهای تفکر چندجانبه(PATHS) بر احترام، همدلی و خویشتن‌داری کودکان پیش‌دبستانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
7 توافق و عدم توافق در زمینه مؤلفه های هویت ملی و تلویحات آن در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 6
8 جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
9 رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با ابعاد کمال گرایی دانش آموزان دختر شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 4
10 رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دختران پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 48
11 رویکرد شناخت‌درمانی و بررسی دو تحریف ‌شناختی (تعمیم مبالغه‌آمیز و نتیجه‌گیری شتابزده) مبتنی بر تمثیل‌های مثنوی مولوی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 2
12 شاخص های روان سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013: با معرفی درگیری عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
13 مقایسة آموزش زبان با استفاده از نقشة مفهومی فردی و مشارکتی با شیوة سنتی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 1، شماره: 1
14 نقش ادراک‌شدۀ استاد در اخلاق دانشگاهی و جلوگیری از تقلب از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
15 نقش واسطه ی باورهای انگیزشی در رابطه ی ادراک از جو کلاس و تعلل ورزی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت و میزان حمایت اجتماعی ادراک شدهی معلم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
2 بیماریهای مرتبط با حرفه حسابداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
3 پیشایندهای هیجانهای تحصیلی: نقش خودکارآمدی و رویکردهای یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 پیشبینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
5 تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی غلبه برتعلل ورزی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
6 رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری با حساسیت اضطرابی دانش جویان دختر دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
7 رابطه ی ذهن آگاهی با اضطراب حالت–صفت دانشجویان دختر وپسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
8 رابطه ی معنا در زندگی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
9 روایی یابی و پایایی سنجی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعه ی ورزشکاران بزرگسال ایرانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
10 نقش راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان در فشار روانی شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی