دکتر سیدحسین سراج زاده

دکتر سیدحسین سراج زاده عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر سیدحسین سراج زاده

Dr. Seyed Hossein Serajzadeh

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تفاوت های قومیتی دانشجویان از نظر فعالیت در کانون های فرهنگی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 6، شماره: 3
3 بررسی رابطه دینداری و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 1، شماره: 4
4 بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 4
5 پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 2
6 تبارشناسی سیاست گذاری فرهنگی امنیت مدار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 16، شماره: 4
7 تبریز، شهر بدون گدا: مطالعه جامعه شناختی مواجهه شهروندان با پدیده تکدی گری (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
8 تبیین جامعه شناختی رفتار زیست محیطی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 1، شماره: 3
9 تجربه جنسیتی مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 12، شماره: 2
10 تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه های مقابله) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
11 تجربه زیسته مراقبه گران ویپاسانا و پیامدهای اجتماعی مراقبه گری با تاکید برگرایش به خشونت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 17، شماره: 1
12 تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه ی موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 8، شماره: 2
13 تحلیل جامعه شناختی جهت گیری تبلیغ دینی نسبت به امر سلامت/ مورد مطالعه: مبلغان و مخاطبان سخنرانی های مذهبی شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
14 تحلیل نظام مند پژوهش های سبک زندگی بعد از دهه 80 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 37
15 تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش های سیاستی دوره سازندگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 16، شماره: 61
16 تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش های سیاستی دهه نخست بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 14، شماره: 4
17 جدی انگاری جرم و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه نمونه ای از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
18 جلای وطن: بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 2
19 چالش های زیست دینی (مورد مطالعه جوانان شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
20 دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه ای از دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
21 دین و شادمانی: مطالعه رابطه دینداری با احساس شادمانی در نمونه ای از دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 13، شماره: 1
22 دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطه دینداری با احساس آنومی و کجروی در میان نمونهای از دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 6
23 رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 24
24 زمینه های اجتماعی مهاجرت های کج روانه فروشندگان مواد مخدر شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 2
25 زیست مجردی جوانان: مسئله ای اجتماعی-فرهنگی (رویکردی تحلیلی مبتنی بر آرای ژان بودریار و ریچارد سنت) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 2
26 عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر در نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 10، شماره: 2
27 عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان ۱۸-۲۷ ساله دانشگاه خوارزمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 32
28 فوکو و لکان؛ دلالت هایی جامعه شناختی بر ادراک بیماری (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
29 کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 4
30 مسائل روش شناختی در مرور نظام مند همراه با ارزیابی مقالات ایرانی مبتنی بر این روش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 3
31 مطالعه اثر دینداری بر پایبندی اخلاقی در یک جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 4، شماره: 3
32 مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه‌ای از دانشجویان بر اساس یک طرح پانل گذشته‌نگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 11
33 مطالعه کیفی مذهب و قوم گرایی در میان کردهای شیعه و سنی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 4
34 مطالعه ی جامعه شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
35 مفهوم پردازی جنبش های محیط زیستی پیرامونی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 4
36 مقایسه تجربی معیارهای دینداری از نظر روحانیان و دانشگاهیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
37 مواد مخدر:مسایل روش شناسی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
38 موسیقی زیرزمینی؛بازنمای دغدغه های اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 18
39 نقدی با یک سوگیری برآمده از سوء برداشت اهداف و مدعاها پاسخ نقد مقاله تبریز، شهر بدون گدا (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
40 نگرش نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ هراسی بر حسب نوع دین داری ( مطالعه موردی: دانشجویان ۱۹-۲۷ ساله دانشگاه خوارزمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی گرایش های شغلی دانشجویان دانشگاه های دولتی (غیر پزشکی) ایران (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
2 بومی شدن یا اسلامی شدن علوم انسانی و اجتماعی:ایجاد علم جدید یا رویکرد جدید (مواجهه دو رویکرد تمامت خواه و تکثرگرا) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
3 تیپ شناسی دانشجویان خوابگاهی از راه مطالعه خاطرات آن ها(خاطرات دانشجویان خوابگاهی دانشگاه خوارزمی) (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
4 واکاوی رابطه بین برنامه درسی شهروندی جهانی با کارآفرینی و اشتغال زنان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی