ناصر فتورائی

 ناصر فتورائی

ناصر فتورائی

Naser Fotoraii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر انحنای شریان و شکل گیری جریان های ثانویه بر میدان سرعت جریان خون و انتقال جرم لیپوپروتئین های کم چگال در لایه مرزی غلظت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
2 بررسی اثر میکروکرکهای ناشی از فرسودگی بر جریان سیال داخل استخوان کورتیکال و تحریک بازسازی آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
3 بررسی اثرات سختی شریان و بیماری های شریان در سیکل کامل قلبی – عروقی تحت شرایط جریان ضربانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 بررسی انتقال لیپوپروتئین های کم دانسیته (LDL) در جریان خون در دوشاخگی شریان کاروتید به روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 بررسی تأثیر یک پلاک ابرالاستیک از جنس چربی بر همودینامیک شریان با استفاده از تحلیل تعامل سیال و جامد (FSI) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 بررسی جریان خون در تعامل با خاصیت ارتجاعی در استنوزس شریان کرونری تحت شرایط جریان ضربانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 بررسی جریان خون در گرافت با زوایای مختلف اتصال به رگ دارای استنت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 بررسی سه بعدی نیروی پیشرانش موزک های نوسانگر در سیال در سیستم پیشرانش میکروربات جراحی با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 پیش بینی رشد ی درون حفره ای در آنریزم آئورت شکمی با استفاده از معیار زمان استقرار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 تحلیل تنش در سطح مفصلی زانو در وضعیت هایپراکستانسیون زانو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
11 تحلیل حرارتی سر در مواجه با آنتن موبایل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 تحلیل عددی جریان خون در مدل دو بعدی دریچه آئورت با استفاده از روش تعامل سیال و جامد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
13 تحلیل عددی جریان خون در وسیله کمکی بطن چپ از نوع کیسه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
14 تحلیل و تنش و کرنش در سطوح مفصلی زانو (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 توزیع دما درون سر انسان در حضور انتقال حرارت جابجایی آزاد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 حل عددی حالت پایدار انتقال لیپوپروتئین های چگال پایین در شریان کرونری چپ خمیده با طول اولیه مستقیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
17 شبیه سازی اثر میدان مغناطیسی خارجی بر سیال فرومغناطیسی در دوشاخگی شریان کاروتید (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 شبیه سازی انتقال حرارت زیستی در چشم انسان با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
19 شبیه سازی انتقال و جذب میکروذرات و نانوذرات در سیستم تنفسی انسان به روش دینامیک سیالات محسباتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
20 شبیه سازی انتقال و نشست میکروذرات در جریان دوفازی گاز - جامد در مدل راه هوایی بالایی انسان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
21 شبیه سازی خنک کاری مغز در یک مدل سه بعدی سر انسان با استفاده از CFD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 شبیه سازی دو بعدی انتقال حرارت سر انسان با در نظر گرفتن تعرق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
23 شبیه سازی سه بعدی شنای کرال جلو با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
24 شبیه سازی عددی انتقال آمبولی شریانی در گذر از تغییر قطر ناگهانی تحت شرایط جریان مغشوش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
25 شبیه سازی عددی جریان تصفیه خون در کلیه مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
26 طراحی و ساخت ماشین مخصوص سنگ زنی تیغ های جراحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
27 طراحی و ساخت یک پمپ جدید کامپیوتری برای تولید موج جریان ضربانی فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
28 گذر توده لخته خون از یک رگ خمیده در شرایط فیزیولوژیکی شریان کاروتید (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
29 مدل رایانه ای جریان خون در شبکه شریانی انسان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
30 مدل سازی سه بعدی جریان خون در حلقه ویلیس انسان و بررسی تاثیر بیماری افزایش فشار خون بر همودینامیک جریان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
31 مدل سازی عددی حالب با استفاده از تحلیل تعامل سیال-جامد و بررسی تأثیر عوامل مختلف بر روی دبی جریان خروجی آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
32 مدلسازی سه بعدی جریان هوا درمجاری تنفسی دچار گرفتگی به روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
33 مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر برحرکت دودیشکل میزنای در یک مجرای بیولوژیکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران