دکتر مهدی یاسی

دکتر مهدی یاسی دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

دکتر مهدی یاسی

Dr. Mehdi Yasi

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی تغییرات هندسی رودخانه بر کیفیت جریان آب (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 4
2 اثر بلوک های کف حوضچه آرامش پایین دست دریچه بر هندسه حفره آب شستگی پایاب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
3 اثر پوشش گیاهی ناهمگون در نوار کناری سیلابدشت بر ساختار جریان و تلاطم در آبراهه روباز مرکب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 3
4 ارتقا مدیریت بهره برداری تلفیقی آب کشاورزی در شبکه آبیاری با هدف تعادل بخشی آبخوان (مورد مطالعاتی: شبکه آبیاری قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
5 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه آجی چای با روش های اکو- هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
6 ارزیابی حداقل جریان زیست محیطی رودخانه ها با روشهای اکو- هیدرولوژیکی(مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای- حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
7 ارزیابی راندمانهای آبیاری، کارآیی مصرف و بهرهوری آب در حوضه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
8 ارزیابی روابط برآورد بده جریان خروجی از دریچه های کشویی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
9 ارزیابی روش های اکولوژیکی، هیدرولیکی، هیدرولوژیکی در براورد جریان محیط زیستی رودخانه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
10 ارزیابی ظرفیت انتقال رسوب در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه (حوضه فرامرزی زاب) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
11 ارزیابی ظرفیت تولید برق از خطوط آبرسانی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 16
12 ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی بهینه تحویل آب در شبکه آبیاری زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 1
13 ارزیابی نیاز زیست محیطی رودخانه زرینه رود با روش های هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 3
14 ارزیابی هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن با تاج افقی و شیبدار در پیچ آبراهه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 65
15 الگوی ارزش گذاری اقتصادی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای مبتنی بر روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 48
16 الگوی تصمیم گیری در شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در طرح های انتقال آب بین حوضه ای مبتنی بر روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 4
17 الگوی فرسایش و رسوب با وجود سرریزهای مستغرق در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
18 اولویت بندی احداث نیروگاه آبی برروی خطوط انتقال آب با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 13، شماره: 44
19 بررسی آبشستگی موضعی پایین دست دریچه های کشویی موازی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع و شیب تاج سرریزهای مستغرق بر الگوی جریان در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شعاع انحنای پیچ آبراهه بر بده ورودی به آبگیرهای دو طرف سرریز با تاج افقی و شیب دار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 1
22 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب تاج سرریز لبه پهن در آبگیرهای دو طرف سرریز درپیچ ۹۰ درجه تند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 85
23 بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریزهای با تاج شیبدار در یک قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 22
24 بررسی آزمایشگاهی و صحرایی دریچه های قطاعی به عنوان سازه اندازه گیری جریان تحتشرایط آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
25 بررسی اثر شیب طولی تاج سرریز لبه پهن در توزیع جریان ورودی به آبگیرهای دو طرف یک پیچ آبراهه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
26 بررسی اثر فاصله بلوک های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
27 بررسی تجربی و عددی اثرات انسداد ورودی بر جریان در کالورت (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 2
28 بررسی تفاوت جریان ورودی آب با انتقال رسوب به آبگیرهای سد انحرافی در یک و دو طرف پیچ یک آبراهه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 2
29 بررسی سرریزهای زیگزاگی با پلان قوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
30 بررسی سرریزهای زیگزاگی با پلان قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
31 بررسی عددی تاثیر انسداد ورودی کالورت بر هیدرولیک جریان با استفاده از (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
32 بررسی یکنواختی جریان در آبگیرهای طرفین سرریز لبه پهن در پیچ یک آبراهه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
33 بهینه سازی الگوی تحویل آب در سناریوهای کاهش تخصیص آب شبکه آبیاری زرینه رود با استفاده از الگوریتم PSO (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 5
34 پهنه‌بندی و تحلیل مورفولوژیکی سیلاب‌های رودخانه قره‌سو با استفاده از مدل هیدرودینامیکی HEC-RAS (از روستای پیرازمیان تا تلاقی رودخانه اهر چای) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
35 تاثیر ارتفاع و شیب تاج سرریز های مستغرق بر الگوی فرسایش و رسوب در قوس ۹۰ درجه تند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
36 تاثیر پل و پایه های پل بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه نازلو چای واقع در استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
37 تحلیل هیدرومورفولوژیک رودخانه کرج در بازه شهری از بیلقان تا پل راه آهن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 1
38 تعیین سرعت جریان آب در لایه های مخزن سد لتیان به کمک فناوری پرتونگاری مقطعی صوتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 6
39 تعیین میزان دقت منابع ارتفاعی مختلف جهت برآورد پهنه سیلاب در رودخانههای با شرایط ریختشناسی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 3
40 تنظیم منحنی فرمان سدها با استفاده از مفهوم جریان زیست محیطی (مطالعه موردی: رودخانه های منتخب منتهی به دریاچه ی ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
41 توسعه روابط بی بعد مقاومت هیدرولیکی جریان در آبراهه های کوهستانی با فرم بسترهای مختلف (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 4
42 حل عددی معادله جابه‎جایی-پراکندگی با روش عددی بدون شبکه پتروو-گالرکین (مطالعه موردی: رودخانه مری‎برن) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 3
43 شبیه سازی تغییرات ریخت شناسی رودخانه در شرایط حذف سد وشمگیر-گرگانرود (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 16، شماره: 56
44 شبیه سازی جریان آب با انتقال رسوب در آبگیرهای سد انحرافی در پیچ یک آبراهه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 3
45 شبیه سازی جریان بر روی سرریزهای لبه تیز و لبه پهن با تاج افقی و شیب دار در پیچ یک آبراهه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 1
46 شبیه سازی و ارزیابی جریان در رودخانه های با جریان دائمی با دو مدل HEC-RAS و RubarBE (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
47 کارکرد سرریزهای لبه کوتاه کرامپ در پیچ یک آبراهه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
48 کالیبره سازی مدل تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن انواع متغیرهای تنظیم و شرایط مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 4، شماره: 3
49 مدل سازی دو بعدی معادله جابه‎جایی-پراکندگی کسری به روش عددی بدون‎شبکه محلی پتروو-گالرکین (مطالعه موردی: رودخانه آتاباسکا) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 4
50 مدیریت رودخانه ها و سدها در تامین و هدایت آب به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 1
51 مطالعه عددی خصوصیات جریان در آبراهه روباز مرکب با پوشش گیاهی لایه ای ناهمگون در سیلابدشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 11
52 مقایسه برآورد ضریب بده جریان مدل فیزیکی سرریزهای فیوزگیت کنگره ای با مدل های هوشمند و آماری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 5
53 مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی، شبه دوبعدی و دوبعدی در یک بازه رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 3
54 مقایسه روش های اکو- هیدرولوژیکی- هیدرولیکی در ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها (رودخانه نازلو، حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 2
55 مقایسه روش های برآورد بده جریان محیط زیستی بر اساس مطالعات موردی رودخانه های کرج و تالار (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 45
56 مقایسه عددی عملکرد و پایداری دیوار نگهدار بتنی و تورسنگی در حفاظت از دیواره رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 2
57 مقایسه عملکرد ذاتی هفت شاخص خشکسالی رایج در پایش خشکسالی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز روشهای مختلف منحنی سنجه در برآورد بار رسوبی معلق با استفاده از نرم افزارSTM (مطالعه موردی: رودخانه نازلو چای ارومیه) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
2 اثر پایه های تاج سرریز در خصوصیات جریان بر روی یک سرریز بلند در شرایط با و بدون هوادهی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 اثرات مقیاس عرضی در ارزیابی خصوصیات جریان بر روی یک سرریز بلند در شرایط با و بدون هوادهی مصنوعی جریان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 اثربخشی پلها بر هیدرولیک جریان در رودخانه کارون، بازه شهری اهواز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیآبی ساماندهی بازه پل نازلو با استفاده از آبشکن ها در مدل فیزیکی رودخانه نازلو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 ارزیابی بار بستر در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 ارزیابی بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی برآورد اندازه شاخص سنگ در حفاظت سنگریزه ای دیواره های رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
9 ارزیابی جریان زیست محیطی آجی چای با روش های تنانت و DRM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روشهای اکو - هیدرولوژیکی مطالعه موردی رودخانه زرینه رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
11 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه سیمینه رود باروشهای هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
12 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه شهرچای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها باروشهای اکو - هیدرولوژیکی مطالعه موردی: رودخانه روضه چای درحوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 ارزیابی جریان زیستمحیطی رودخانه زولاچای با استفاده از 4 روش اکو-هیدرولوژیکی تنانت، تسمن، منحنی تداوم جریان و انتقال منحنی تداوم جریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
16 ارزیابی حداقل سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه از زرینه رود و سد بوکان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 ارزیابی حساسیت مدل HEC-RAS به داده های ورودی و تنظیمات مدل در تعیین حد بستر طبیعی رودخانه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 ارزیابی خصوصیات جریان پایدار در مدل فیزیکی رودخانه نازلو-بازه نازلو و مقایسه نتایج ان با مدل های ریاضی BRI-STARS , HEC-RAS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 ارزیابی راندمان کاربرد آب آبیاری در حوضه دریاچه ارومیه(مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
20 ارزیابی راندمان کاربرد، کارآیی مصرف و بهره وری آب آبیاری در حوضهدریاچه ارومیه(مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
21 ارزیابی روش های هیدرولوژی محور در برآورد نیاز زیست محیطی رودخانه ها (مطالعه موردی:رودخانه هراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 ارزیابی عملکرد مدل های تلاطمی در پیش بینی بده آبگیرهای دو طرف سرریز در پیچ ۹۰ درجه ملایم (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 ارزیابی موقعیت آستانه ورود هوا در جریان بر روی سرریزهای بلند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
24 ارزیابی نسبت بار رسوبی کف به بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
26 استفاده از روش مونتکارلو در شبیهسازی دادههای بارندگی سالیانه و ماهیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
27 استفاده از ناحیه میانگیر (نوار سبز ساحلی) به منظور بهبود شرایط محیط زیستی رودخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 الگوریتم طراحی و ساخت مدل آموزشی نمایش وقوع پدیده خلازایی در لوله ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
29 بازیافت آب کشاورزی و پساب های شهری و صنعتی برای مدیریت پایدار زیست محیطی رودخانه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
30 برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 برآورد حداقل جریان زیستی- هیدرولیکی رودخانه شهر چای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 برآورد حداقل جریان زیستی- هیدرولیکی رودخانه شهر چای (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 برآورد حداکثر عمق آبشستگی موضعی اطراف یک خط لوله در تقاطع با رودخانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 برآورد هیدروگراف خروجی حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردی:حوضه آبریز رودخانه شور از سر شاخه های رودخانه قزل اوزن) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
35 برآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه ها مطالعه موردی رودخانه زاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
36 بررسی آزمایشگاهی تأثیر سرریز های پیچ آبراهه بر الگوی جریان در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
37 بررسی آزمایشگاهی سرعت جریان در دماغه و خط القعر سرریزهای مستغرق (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 بررسی آزمایشگاهی کارایی سرریزهای پیچ آبراهه در بده های مختلف جریان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریزهای لبه تیز با تاج افقی در محدوده پیچ آبراهه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی اثرات پله ای کردن پروفیل اوجی یک سرریز سه جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
41 بررسی ازمایشگاهی محل مقطع کنترل سرریز با تاج شیبدار در یک پیچ 90 درجه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی استقرار و زنده مانی گونه های سریع الرشد در تثبیت و حفاظت کناری رودخانه نازلو (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
43 بررسی الگوی جریان برروی سرریز کرامپ درپیچ 90درجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 بررسی الگوی جریان برروی سرریز لبه پهن مستطیلی در زوایای مختلف پیچ 90 درجه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی تاثیر سدها بر تغییر رژیم جریان رودخانه با تمرکز بر جریان زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
46 بررسی تاثیر شرایط مرزی در خصوصیات جریان پایدار و ناپایدار در یک بازه از رودخانه دانوب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر حداکثر عمق آبشستگی موضعی در زیر خطوط لوله متقاطع با رودخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
48 بررسی کفایت مدل های رقومی و ارتفاعی SRTM ،ASTER و ALOS برای شبیه سازی پهنه های سیلاب در حوضه های فاقد آمار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
49 بررسی کیفیت آب و خودپالایی در دو سناریو تغییر اقلیم و ساماندهی رودخانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 بررسی نقش فعالیت های انسانی بر تغییرات مورفولوژی رودخانه کرج از بیلقان تا پل راه آهن (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
51 بررسی یکنواختی توزیع بده جریان در آبگیر طرفین سرریز با تاج شیبدار در پیچ آبراهه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 پیشبینی احتمالات وقوع خشکسالی با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
53 پیشبینی تغییرات پارامترهای اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری مدل HADCM3 (مطالعه موردی: ایستگاه ارومیه و ماکو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
54 تاثیر ارتفاع سرریز تخت با تاج افقی بر الگوی جریان درپیچ 90 درجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
55 تاثیر ارتفاع سرریز لبه کوتاه (سرریز کرامپ) بر الگوی جریان درپیچ 90 درجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 تاثیر تغییرات محیط زیستی و اقلیمی بر میزان رسوب گذاری رودخانه شهر چای ارومیه (مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری بند ارومیه ) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
57 تجزیه و تحلیل روش های حذف سد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
58 تعیین پهنه سیل رودخانه شهرچی با استفاده از مدل هیدرولیکی و GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
59 تعیین دبی غالب در رودخانه شهرچای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
60 جریان بر روی سرریز با تاج شیبدار در پیچ رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 جریان بر روی سرریز با تاج شیبدار در پیچ رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 جریان بر روی سرریز مرکب مثلثی-مستطیلی، بدون فشردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه ازرودخانه سیمینه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
64 راهکار احیای دریاچه ارومیه با مدیریت زیست محیطی رودخانه های درون حوضه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
65 ساماندهی رودخانه های شهری برای مدیریت سازگار با بحران سیلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
66 سرریس ای مستغرق، به عنوان روشی نوین درحوزه محیط زیست طبیعی (رودخانه ها) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
67 سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه ازرودخانه شهرچای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
68 سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه ازرودخانه گدارچای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
69 شاخص های تصمیم گیری در حذف سد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
70 شاخص های رژیم متغیر هیدرولوژیکی در ارزیابی زیست محیطی رودخانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
71 شبیه سازی الگوی جریان در پیچ 90 درجه با استفاده از مدل عددی FLOW-3D (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
72 شبیه سازی پهنه سیلاب در سناریوهای مختلف شکست سد مهاباد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 شبیه سازی جریان با انتقال رسوب در آبگیرهای سد انحرافی در آبراهه مستقیم (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 شبیه سازی عددی الگوی جریان درپیچ 90درجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 شبیه سازی عددی جریان در یک پیچ 90 درجه با نرم افزار فلوئنت FLUENT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
76 شبیه سازی عددی ساختار جریان بر روی یک سرریز لبه تیز در یک پیچ 90درجه با نرمافزارFLUENT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
77 شبیه سازی عددی ساختار جریان در پیچ 90 درجه رودخانه با استفاده از نرم افزار فلوئنت fluent (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 شبیه سازی عددی ساختارجریان برروی یک سرریز لبه تخت دریک پیچ 90درجه با نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
79 شبیه سازی مطلوبیت زیستگاهی رودخانه کردان برای سگ ماهی جویباری با مدل زیستگاهی SEFA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
80 ضرورت تامین و هدایت آب از رودخانه ها و سدها برای نجات دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
81 طراحی، ساخت و ارزیابی مدل آموزشی کانال سیه چشمه و سازه های وابسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
82 مدلسازی هیدرولیکی شکست سد مهاباد با استفاده از نرم افزار MIKE-FLOOD (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 مدلسازی یک و دوبعدی هیدرولیک سیلاب رودخانه با کاربرد مدل های رقومی ارتفاعی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
84 مرمت، شبیه سازی و نوآوری سازه های بدیع آبی : راهگشای میراث آیندگان ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
85 مروری بر هیدرودینامیک جریان در آبراهه های روباز دارای پوشش گیاهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
86 معرفی روش ذخیره رومیزی برای محاسبه جریان زیست محیطی رودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 مقاطع کنترل در سرریزهای کرامپ واقع در پیچ 90 درجه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
88 مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی دوبعدی در یک بازه رودخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
89 مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی و دوبعدی در بازه رودخانه نازلو (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
90 مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی رودخانه نازلو در شرایط ساماندهی با نتایج شبیه سازی از مدلهای ریاضی HEC-RAS و BRI-STARS (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
91 مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی یک بازه رودخانه ای در دو گزینه ساماندهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
92 مقایسه روش های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در برآورد نیاز اکولوژیکی رودخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
93 مقایسه روشهای اکو هیدرولوژیکی هیدرولیکی در ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 مقایسه عملکرد سرریزهای لبه تیز و لبه تخت در پیچ 90 درجه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
95 مقایسه مدلهای ارزیابی نیاز زیست محیطی رودخانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
96 مقایسه نتایج شبیه سازی خصوصیات جریان پایدار با مدل یک بعدی HEC-RAS و مدل دو بعدی FAST-2D در بازه رودخانه نازلو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
97 مقطع کنترل در سرریزهای تخت واقع در پیچ 90 درجه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
98 نقش جانمایی تالاب ها بر کنترل سیلاب در مقیاس حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه رودخانه آق سو) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
99 یافته های اثرات جاده میانگذر بر هیدرودینامیک زیستی دریاچه ارومیه و راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران