دکتر ابوالفضل آزادی

دکتر ابوالفضل آزادی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

دکتر ابوالفضل آزادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شوری و کلسیم تکمیلی بر رشد، غلظت برخی عناصر غذایی و کیفیت میوه گوجه فرنگی تحت شرایط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
2 اثر کشت طولانی مدت برنج بر وضعیت پتاسیم، کانی های رسی و برخی ویژگی های فیزیکی_ شیمیایی خاک های آهکی استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
3 اثربخشی شناخت درمانی گروهی عوارض تریاک در نگرش به اعتیاد نوجوانان دارای والد معتاد (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 22، شماره: 4
4 ارزیابی تناسب سرزمین برای کشت گندم در برخی خاک های شور جنوب استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 3
5 بررسی تاثیر عوامل خاکی بر رشد برنج در استان های گیلان، مازندران و خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 4
6 بررسی تاثیر ویژگی‎های خاک بر عملکرد و اصلاح جدول نیازهای رویشی ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
7 بررسی تأثیرعوامل خاکی بر رشد نیشکر در اراضی تحت کشت نیشکر در استانهای خوزستان و مازندران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 3
8 بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک طی مراحل مختلف رشد نیشکر و برآورد ظرفیت ترسیب کربن آلی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 3
9 بررسی تغییرات کانی های رسی و وضعیت منگنز خاک در افق های سطحی و عمقی تعدادی از خاک های شالیزاری استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 2
10 تاثیر اقلیم و تکامل خاک بر مقدار و توزیع شکلهای شیمیایی عناصر غذایی کممصرف آهن، مس، روی و منگنز در سریهای غالب خاکهای استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
11 شکل های معدنی فسفر و ارتباط آن با ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
12 عصاره گیری پی در پی پتاسیم غیرتبادلی و رابطه آن با ویژگی های خاک، کانی شناسی و طبقه بندی خاک در برخی خاک های آهکی استان فارس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 30، شماره: 2
13 مدلسازی پتانسیل تولید و ارزیابی کمی تناسب اراضی برای کشت گندم در برخی خاک های آهکی جنوب بهبهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 2
14 مطالعه خاک شناسی و تناسب اراضی خاک های شور و گچی منطقه برم الوان استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 13، شماره: 3
15 ویژگیهای پیدایشی و کانی شناسی خاکها تحت تاثیر توپوگرافی و سطح آب زیرزمینی وارزیابی تناسب اراضی منطقه کافتر استان فارس (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر موقعیت شیب و نوع کاربری اراضی بر روند تشکیل کانی های رسی خاك های آهکی استان فارس (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارتباط ذخیره کربن آلی خاک با برخی ویژگی های خاک در برخی اراضی مرتعی استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
3 ارتباط کانی های رسی با شکل های شیمیایی مس و روی در تعدادی از خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ارزیابی کیفی تناسب اراضی به روش پارامتریک و محدودیت ساده برای محصول گندم آبی در شهرستان اقلید (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
5 ارزیابی معیار جامعیت در سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از جرم در قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 برآورد مقدار تولید پتانسیل گندم و زیست توده خالص در در برخی خاکهای آهکی استان خوزستان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
7 بررسی تاثیر شوری خاک بر عملکرد نیشکردر استان خوزستان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
8 بررسی تاثیر مواد مادری در تشکیل کانی های رسی خاک های منطقه تالاب پریشان، استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی تاثیرکاربری های مختلف اراضی بر روی تعدادی از خصوصیات خاک در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
10 بررسی خصوصیات و منشا کانی پالیگورسکیت خاک های گچی منطقه لیشتر، گچساران (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی روند تشکیل کانی های رسی خاکهای دشت کاکان، استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی منشا و پراکنش کانی های رسی در سه توالی پستی و بلندی- اقلیمی در خاک های استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 تاثیر سدیم بر نفوذپذیری سری های غالب خاکهای منطقه درودزن استان فارس (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
14 تاثیر واحدهای لندفرم بر منشاء و توزیع شکلهای قابل استخراج اکسید آهن، مطالعه موردی، شهرستان رستم، استان فارس (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
15 تحلیل ساختار مکانی برخی از خصوصیات خاک با استفاده از روش زمین آمار (مطالعه موردی: بخشی از اراضی جنوب غرب خوزستان) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
16 تحلیل عددی لایه مرزی پرش هیدرولیکی ناشی از عملکرد مستهلک کننده ها در حوضچه آرامش تنداب واگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
17 توصیف ویژگی های خاکهای شور و آهکی با سامانه های مختلف رده بندی آمریکایی و جهانی در برخی خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
18 کانی شناسی رس با مواد مادری آهکی در شمال استان فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- بررسی شکل های شیمیایی آهن در راسته های غالب خاک های استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- بررسی کارایی دو سامانه ی رده بندی آمریکایی و جهانی در ارتباط با طبقه بندی برخی خاک های آهکی شمال استان فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 محور مقاله: شیمی خاک- بررسی معادلات سینتیکی در پیش بینی آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی با عصاره گیرهای مختلف در برخی خاک های آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 محور مقاله: شیمی خاک- توزیع شکل های شیمیایی منگنز در برخی خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران