دکتر محمدعلی اصغری مقدم

دکتر محمدعلی اصغری مقدم

دکتر محمدعلی اصغری مقدم

Dr. Mohamad Ali Asghari Moghadam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی تکنیک «آموزش تمرکز بر تکلیف» بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 1
2 ارزیابی مدل فراتشخیصی لینچ برای اختلالات درونیسازی در رابطه با هراس اجتماعی: مدلیابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 4
3 اعتبار و پایایی پرسشنامه زمینه یابی سلامت (فرم کوتاه ۳۶ سوالی) در دو نمونه ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 1، شماره: 1
4 اعتباریابی مقدماتی نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه حالت صفت بیان خشم در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 6، شماره: 1
5 Psychometric properties of Ambivalence over Emotional Expression Questionnaire (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 11، شماره: 1
6 The evaluation of transdiagnostic model based on Lynch’s theory with regard to depression in nonclinical population (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 12، شماره: 1
7 بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر الگوی ۸ مرحله ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی پایایی و اعتبار ملاک نسخه فارسی پرسشنامه حالت-صفت بیان خشم (STAXI-۲) در یک جمعیت بالینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 9، شماره: 2
9 بررسی ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در یک نمونه غیربالینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی ساختارعاملی تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه حالت صفت بیان خشم STAXI-2 درجمعیت بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 4
11 بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری شناختی روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 2
12 بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در نمونه های غیربالینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 6، شماره: 2
13 بررسی میزان شیوع درد مزمن مستمر و عودکننده و تاثیر آن بر عملکرد اجتماعی و زندگی کارکنان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 1
15 بررسی نقش روان نژندگرایی ، باورهای مربوط به درد و راهبردهای مقابله ای در سازگاری با درد مزمن (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 6، شماره: 1
16 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 1
17 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فاجعه آمیزی درد در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 1
18 تاثیر آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
19 تاثیر آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک ( CPRT) مطابق با الگوی لندرث به مادران برکاهش مشکلات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 10، شماره: 2
20 تاثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
21 تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 18، شماره: 2
22 تعیین عوامل روان شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
23 تغییر مفهوم درد طی زمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 2
24 روش معناداری بالینی تغییرات درمانی: ویژگی ها، شیوه محاسبه، تصمیم گیری و محدودیت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 12، شماره: 1
25 ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی «مقیاس بازخورد نسبت به بیماری» (IAS) در نمونه های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 1
26 طراحی مقدماتی سناریوهای مربوط به بی وفایی عاطفی و جنسی : بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 2
27 معناداری بالینی تغییر در کارآزمایی های بالینی درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
28 نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 2
29 نقش خودکارآمدی و فاجعه آفرینی در پیش بینی افسردگی در بیماران درد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 4
30 نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
31 نقش واسطه ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 6
32 نقش واسطه ای فاجعه آمیز کردن درد در رابطه بین شدت درد و ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 3، شماره: 1
33 وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
34 ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا (Tampa) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 2
35 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذت در دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
36 همانندی ها و نا همانندی های جنسی در حسادت: مقایسه مردان و زنان در پاسخ به بی وفایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه حالت - صفت بیان خشم (STAXI-2) در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2 بررسی افسردگی و هراس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شاهد و ارتباط آن ها با جنسیت و بومی/غیربومی بودن (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
3 نظریه های درد: نظریه ماتریس عصبی و نظریه مفهوم سازی درد به عنوان یک فشارزا (دریافت مقاله) یازدهمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران