دکتر امین ناظمی

دکتر امین ناظمی استادیارگروه حسابداری

دکتر امین ناظمی

Dr. Amin Nazemi

استادیارگروه حسابداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.