دکتر علیرضا جلیلی فر

دکتر علیرضا جلیلی فر Shahid Chamran University of Ahvaz

دکتر علیرضا جلیلی فر

Dr. Alireza Jalilifar

Shahid Chamran University of Ahvaz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Dis)agreements in Iranians’ Internet Relay Chats (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 2
2 A Comparative Study of Nominalization in an English Applied Linguistics Textbook and its Persian Translation (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
3 A Comparative Study of Thematicity in the Argumentative Writing of University EFL Students and the Introduction Section of Research Articles (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 1
4 A contrastive discourse analysis of English newspaper headlines: Facing syntactic challenges in translation (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 1
5 A Cross-cultural Analysis of English and Arabic Blurbs: An Investigation into Generic Structure and Appraisal Markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
6 A cross-disciplinary and cross-cultural study of directives in discussions and conclusions of research articles (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 1
7 A Multimodal Approach toward Teaching for Transfer: A Case of Team-Teaching in ESAP Writing Courses (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 4
8 An Analysis of Iranian EFL Learners’ Dis-preferred Responses in Interactional Discourse (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 1
9 Citation and the Construction of Subdisciplinary Knowledge (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 1
10 Classification of EFL Students: EFL Teachers’ Criteria and a Case Study (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
11 Classroom Vocabulary Learning: Investigating the Role of Task Types on Iranian High Schools Learners of English as a Foreign Language (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 1
12 Collaborative versus individual learning of English letter writing via short texting (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
13 Construction of Evaluative Meanings by Kurdish-Speaking Learners of English: A Comparison of High- and Low-Graded Argumentative Essays (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
14 Cross-Cultural Investigation into Generic Structure of Dissertation Acknowledgements in English and Persian: Reflections on Politeness Strategies (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 1
15 Cross-Cultural Study of Compliment Responses: A Pragmatic Analysis of a Persian and English Speech Act (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 5
16 Exploring Nominalization in Physics and Applied Linguistics Textbooks with Different Levels of Difficulty: Implications for English for Specific (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 2
17 Exploring Patterns of Evaluation in the Rhetorical Construction of Economics Blurbs: A Lexico-grammatical Analysis (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 5
18 Exploring the Patterns of Evaluative Language in Applied Linguistics Blurbs: A Rhetorical Structure Analysis (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 13، شماره: 1
19 Exploring the Role of Mobile Games in a Blended Module of L۲ Vocabulary Learning (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
20 From Academic to Journalistic Texts: A Qualitative Analysis of the Evaluative Language of Science (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 37، شماره: 1
21 Genre Analysis and Genre-mixing Across Various Realizations of Academic Book Introductions in Applied Linguistics (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 1
22 Hedging as a Pragmatic Strategy: Variations across Disciplines and Cultures (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 4
23 Investigating Action Nominalization in the Introduction Sections of Research Articles: A Cross-disciplinary Study of Hard and Soft Sciences (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 2
24 Mediation and EFL Learners’ Willingness to Communicate: A Micro Sociocultural Study (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 4
25 Mobile, L۲ vocabulary learning, and fighting illiteracy: A case study of Iranian semi-illiterates beyond transition level (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
26 Nominalization in Academic Writing: A Cross-disciplinary Investigation of Physics and Applied Linguistics Empirical Research Articles (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 10، شماره: 2
27 Oral Requests in Advanced Level English Coursebooks and English Movies: An Evaluative Study (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 7، شماره: 2
28 Power and Politics of Language Use: A Survey of Hedging Devices in Political Interviews (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 30، شماره: 3
29 Pure and Embedded Film Genres on the Movie Comprehension of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 2
30 Research Article Introductions: Sub-disciplinary Variations in Applied Linguistics (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 2
31 The Disourse of War in the Middle East: Analysis of Syria's Civil Crises in English Editorials Published in Iran, Turkey and Saudi Arabia (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 3
32 The Impact of Podcasts on English Vocabulary Development in a Blended Educational Model (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
33 Thematicity in Applied Linguistics Textbooks: A Comparative Study of Foreword, Introduction and Preface (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 2
34 They Want To Eradicate the Nation: A Cross-Linguistic Study of the Attitudinal Language of Presidential Campaign Speeches in the USA and Iran (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 2
35 بررسی تاثیر آمیز ه ای از فناوری های نوین ارتباطات سیار و چند رسانه ای بر توان ترجمه دانش آموزان فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 2
36 بررسی تاثیر جان بخشی و نوع تعامل بر غنای دانش واژگان انگلیسی نوجوانان ایرانی در یادگیری تلفیقی مبتنی بر بازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 6، شماره: 2
37 تلفیق مؤلفه های شناختی و فرهنگی در تهیه محتوا برای آموزش زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیار (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
38 تلفیق محتوای آموزشی با فرهنگ ایرانی- اسلامی در آموزش زبان انگلیسی از طریق بازیهای دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 4
39 عوامل بازدارنده‌ی اعمال بازخورد بر متون دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی در سطوح پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparative Genre Analysis of the Results Section of Research Articles and Postgraduate Theses in Applied Linguistics (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 A Comparative Study of Question Strategies in Testing Reading Comprehension: Pre – Questioning, Post – Questioning, and Infixing (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر
3 An Analysis of Colligation in Applied Linguistics Research Articles: A cross-sectional comparison (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
4 Challenges of Academic Writing in a Second Language: Data Commentaries in Focus (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
5 EFL Teacher Evaluation: Prospective Teachers' Readiness To Teach (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
6 Establishing a Niche: A Practical Guide to Identifying Linguistic Strategies (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
7 Institutional issues in deterring, detecting and dealing with student plagiarism (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
8 Junior high school English textbook in Iran; a critique on Prospect One from the perspective of genre-based pedagogy (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان