حسین خارا

 حسین خارا سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

حسین خارا

Hosein Khara

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی تالاب ا میرکلایه لاهیجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و نارنجی روی رشد، رنگ پذیری، فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد خزر Salmo trutta caspius (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی
2 اثر برخی یونها روی فعالیت اسپرم و کارآیی تکثیر مصنوعی ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
3 اثر تغییرات یونی اسپرم روی کارایی تکثیر مصنوعی قزل آلای رنگین کمان Walbaum 1792 Oncorhynchusmykiss (دریافت مقاله) همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی
4 اثر محلول های فعال کننده اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی آزاد پرورشی دریای خزر (Salmo trutta caspius) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
5 اثر محلول های فعال کننده اسپرم بر کارایی تکثیرمصنوعی ماهی آزاد دریای خزر Salmotrutta caspius (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
6 اثرات رقم بندی بر شاخص های رشد، هماتولوژی، بیوشیمیایی خون و استرس تاس Acipenser gueldenstaedtiiتاسماهی روسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
7 اثرات سطوح منابع مختلف چربی جیره بر روی ترکیبات شیمیایی بدن و نگهداری پس از انجمادتاس ماهی سیبری Nikolskii 1896 , Acipenser baerii (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
8 اثرتغییرات یونی اسپرم روی کارایی تکثیر مصنوعی قزل آلای رنگین کمان Walbaum 1792 Oncorhynchusmykiss (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
9 اثرفردی وترکیبی پریبیوتیک ایمنوژن (immunogen) وویتامین C بربرخی از فاکتورهای خونی وایمنی در بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 ارزیابی اثرات زیست محیطی پساب مزارع پرورش ماهی رودخانه دوهزار تنکابن با تکیه بر ساختار جمعیتی و زیتوده ای درشت بیمهرگان کفزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 ارزیابی کیفی آب رودخانه دوهزار تنکابن با استفاده از روشهای سریع مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 اندازه گیری غلظت سرب، کادمیوم و مس در بافت خوراکی ماهی به وسیله تکنیک طیف سنج جذب اتمی شعله ای (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
13 برآورد تنوع زیستی و کیفیت آب رودخانه دوهزار تنکابن با استفاده از فون حشرات آبزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 بررسی اثر آلودگی پسآب مزارع پرورش ماهی با استفاده از برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی بر روی کیفیت آب در رود خانه دو هزار تنکابن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 بررسی اثر سمیت آمونیاک بر بافت آبشش در ماهی قره برون persicus Acipenser وازون برون stellatus Acipenser (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
16 بررسی ارگانولپتیک خاویار تولید شده با غلظتهای مختلف نمک ماهی کفال طلایی (Liza auratus, Risso 1810) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
17 بررسی پارامترهای خون شناسی کپور معمولی Cyprinus Carpio (Linnaeus, 1785) تالاب انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
18 بررسی تاثیر غلظتهای مختلف نمک برمدت ماندگاری خاویاررنگی ماهی کفال طلایی Liza auratus , Risso 1810 دریای خزرسواحل بندرانزلی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
19 بررسی خصوصیات زیستی و شاخص گنادوسوماتیک ماهی سوف حاجی طرخان نر (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
20 بررسی خصوصیات مورفومتریک و مریستیک جمعیتهای محدود کفال پوزه باریک (Liza saliens) کوچگر به تالاب انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
21 بررسی رابطه سن و جنس با پارامترهای خون شناسی ماهی سیم(Abramis brama orientalis,1785) تالاب انزلی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی
22 بررسی سطوح متفاوت KC426951 lactobacillus plantarum جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین کمان گیلان بر فلور باکتریایی روده و سیستم ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 بررسی و مطالعه برخی از فلزات سنگین در آب و رسوبات سطحی تالاب امیرکلایه استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
24 تاثیر روغن گل میخک و کتامین بر بیهوشی بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
25 تعیین سمیت حاد آمونیاک در بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenserpersicus) تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
26 تعیین سمیت حاد Lc5096h علف کش گلایفوزیت Roundup و تاثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور معمولی Cyprinus carpio (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 تنوع ژنتیکی ماهی سیم ) ) Abramis brama orientalis در سواحل جنوب غربی دریای خزر (سواحل جمهوری آذربایجان) و دریاچه سد ارس (شمال غربی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
28 دفعات و نسبت غذادهی بهینه پیش مولدین ماهی استرلیاد Acipencer ruthenus (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
29 رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق حفاظت شده و تالاب های ساحلی دریای خزر استان گیلان بر اساس مدل تحلیل مدیریتیTOWS (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
30 رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری مناطق ساحلی استان گیلان بر اساس ویژگیهای محیط زیست و با بکارگیری مدل CMECS- GIS (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
31 مقایسه اثر سن بر روی هم آوری شاه کولیChalcalburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772 مهاجر به تالاب انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
32 نقش صنایع در آلودگی تالاب حفاظت شده سیاه کشیم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
33 نیازسنجی ویتامین های E و B2 در ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius و اثر آن ها روی برگ خریدهای رشد، فاکتورهای خونی و ایمنی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار