محمدتقی اعلمی

 محمدتقی اعلمی دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

محمدتقی اعلمی

Mohamad Taghi Alami

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل یک بعدی شبیه سازی جریان و رسوب، مطالعه موردی: رودخانه الندخوی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
2 بررسی عملکرد و کارائی روش برنامه ریزی بیان ژن در برآورد عمق آبشستگی پایه های پل در بسترهای با خاک چسبنده و غیر چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 75
3 بررسی ماهیت آشوبناکی نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 66
4 بهینه سازی دومعیاره شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی : شهر جدید سهند) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
5 پیش بینی خشکسالی با نمایه SPI به روش مدلسازی ANFIS بر مبنای خوشه بندی C-mean فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
6 مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد علویان مراغه با داده های آبنگاری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات کمی عوامل موثر در تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 ارتقاءو بهینه سازی شبیه سازی بار رسوبی رودخانه قطور چای به کمک برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی برنامه HEC4 وSPSS در تحلیل داده های گمشده جریان رودخانه (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرخه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی
4 ارزیابی پارامترهای کیفی رودخانه آجی چای با استفاده از روش داده محور (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
5 ارزیابی خرابی لرزهای سد بتنی دو قوسی با استفاده از روشالمان محدود توسعه یافته ومدل ترک چسبنده بتن (مطالعه موردی: سد کارونIII) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
6 ارزیابی و مقایسه نمایه های خشکسالی و پیش بینی آن با شاخصSPI به روش مدلسازی دو متغییره با شبکه عصبی- مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در آنالیز حساسیت تاثیر پارامترها بر بار معلق رسوب ( مطالعه موردی لیقوان چای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
8 استفاده از مدل HEC-GeoRAS در پهنه بندی سیلاب دشت رودخانه ایدوغموش (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 استفاده از یک نرون شرطی آستانه دمایی برای مدل سازی فرآیند بارش- رواناب در مناطقِ برفگیر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
10 امکان سنجی تقویت پیش بینی بار رسوبی با استفاده از روش های هوشمندمطالعه موردی: رودخانه قطورچای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
11 بازسازی فضای حالت نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
12 برآورد تغییرات پیاب سد شهید مدنی، با استفاده از نرم افزار HEC-RAS 4.0 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعبیه سکو در سازه پایه پل و نقش آن در کنترل آبشستگی پیرامون پایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و خواص خمیری مصالح رسی در نشت و تغییر شکل سد سبلان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی الگوی جریان در کانال های دارای قوس 180 درجه با پهنای متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی پارامترهای موثر بر میزان بار رسوب معلق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 بررسی پارامترهای موثر بر میزان بار رسوب معلق با استفاده از سیستم فازی - عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی تاثیر احداث سازه های حفاظتی در مسیر رودخانه کوجنق با استفاده از مدلسازی درنرم افزارHEC-RAS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
19 بررسی تاثیر احداث سد ونیار بر مورفولوژی رودخانه پایاب سد با استفاده از نرم افزار Gstars 3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
20 بررسی تاثیر توابع توزیع برازش مختلف در دقت محاسباتی شاخصSPI مطالعه موردی: براساس داده های بارش ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک استان اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
21 بررسی تاثیر توسعه شهر سنندج بر هیدروگراف سیل و حجم سیلاب با استفاده از مدل بارش_رواناب [1] SWMM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 بررسی تاثیر خشکسالی سالهای اخیر برروی مشخصات کمی و کیفی اب زیرزمینی دشت میان دربند کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
23 بررسی تاثیر رهاسازی رسوبات سدهای مخزنی بر مورفولوژی رودخانه پایین دست با استفاده از مدل GSTARS 3.0 (مطالعه موردی : رودخانه سفیدرود) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 بررسی تاثیر سازه پل و عملیات ساماندهی رودخانه درپارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک مدل هیدرودینامیک MIKE11 مطالعه موردی زرینه رود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر فرآیند بارش زیرحوضه رودخانه شهرچایی واقع در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SDSM (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
26 بررسی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش ناپارامتری اسپیرمن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
27 بررسی شکست ناشی ازپدیده ایجادلوله Piping درسدهای خاکی مطالعه موردی: سدعلویان وسدآیدوغموش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 بررسی طرح کنترل سیلاب دررودخانه سیمینه رودبااستفاده ازمدل HEC-RAS (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
29 بررسی کمی ابخوان دشت تبریز با استفاده از مدل کامپیوتری MODFLOW (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
30 بررسی نتایج برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC درمحیط GISمطالعه موردی : حوضه آبریز سد سیلوه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی نحوه توزیع رسوب درسطح مخزن سد یامچی ارد بیل به کمک نرم افزار و روشهای کاهش سطح و افزایش سطح و مقایسه نتایج بدست آمده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی نقش توابع فازی دربرآوردخشکسالی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
33 بررسی نقش توابع فازی دربراورد خشکسالی با استفاده ازشاخص RDI,SPI دراستان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
34 بررسی ویژگی های ساخت بتن سبک حاصل از خاکستر تحتانی زباله سوزها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
35 بهینه سازی انرژی مصرفی در سیستم انتقال آب دشت قره باغ ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
36 بهینه سازی دومعیاره شبکه توزیع آب به کمک الگوریتم ژنتیک و تئوری بازیها، مطالعه موردی شهر جدید سهند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بهینه سازی سیستمهای مخازن چند منظوره با استفاده از شبیه سازی آنیلینگ (مطالعه موردی سد سفید رود) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بهینه سازی طراحی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: شهر سرعین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
39 پهنه بندی حریم و بستر و تعیین کاربری اراضی (مطالعه موردی رودخانه قرنقو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 پهنه بندی خطر سیلاب رودخانه خیاوچای با تلفیق رویکرد سلسله مراتبی فازی و GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعاتِ جغرافیائی (مطالعه موردی: گرگانرود) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 تاثیر احداث سد شهید مدنی(ونیار) بر مورفولوژی رودخانه پایین دست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
43 تحلیل چندفرکتالی نوسانات روندزدایی شده جریان رودخانه صوفیچای (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 تحلیل سیاست های بهره برداری و تخصیص آب سدایثار اهر با استفاده ازروش پویایی سیستم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 تحلیل فراوانی سیل با توزیع آماری دو متغیره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
46 تحلیل و بررسی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
47 تخمین تبخیر ازسطح دریاچه ارومیه با استفاده ازمدل anfis (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
48 تخمین رسوب معلق اهرچای با استفاده ازروشهای فراکاوشی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 تخمین ریزمقیاس باررسوب معلق با استفاده ازمدل گسسته سازی قطعی غیرخطی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 تعیین پهنه سیلاب رودخانه آیدوغموش با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
51 ریز مقیاس نمایی بارش حوضه آبریز صوفی چای براساس مدل مارکف پنهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
52 شبیه سازی جریان رودخانه زرینه رود با استفاده از مدل خود رگرسیونی میانگین متحرک(آریما) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
53 شبیه سازی عددی تأثیر احداث سد زیرزمینی مشنق تر خصوصیات آب زیرزمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی - عصبی (ANFIS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
55 شبیه سازی مدل تغییرات پروفیل سطوح جریان و بستر در کانالهای فرسایش پذیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
56 شبیه سازی هیدرولیکی طرح ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی MIKE11 مطالعه موردی: زرینه رود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 طراحی و ساخت و ساز پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
58 کاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهرهبرداری بهینه از مخزن سد بوکان در زیرحوضه دریاچه اورمیه با لحاظ حقابه زیستمحیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
59 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سرریزهای استوانه ای در حالت جریان مستغرق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
60 کاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها «مطالعه موردی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا» (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
61 کاربرد مدل هیدرودینامیک جریان آب و رسوب در مطالعه فرسایش در پایاب مخازن سدها ( مطالعه موردی رودخانه پایاب مخزن سد گتوند علیا) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
62 کاربرد و ارزیابی مدل GSTARS3 درشبیه سازی نحوه رسوب گذاری مخازن ( مطالعه موردی مخزن سد کارده ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 مدل بندی بیلان آبی سالانه حوضه نازلو چای به روش مدل 4 پارامتری abcd سالاس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
64 مدلسازی بارش دشت اردبیل با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
65 مدلسازی بارش– رواناب حوضه سد شیخ بشارت با استفاده از «HEC-HMS» (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
66 مدلسازی نیمه توزیعی مدل بارش- رواناب ژیومورفولوژیکی در قالب بهینه سازی دو ایستگاهه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
67 مطالعه آزمایشگاهی و عددی هوای محبوس در جریان گذرای داخل لوله با هدف بررسی ذخیره ی انرژی به صورت هوای فشرده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 مقایسه روش رگرسیون خطی وشبکه عصبی در تحلیل آمار گمشده دبی (حوضه بالادست سد کرخه) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
69 مقایسه کارایی روشهای سیستم فازی - عصبی تطبیقی و شبکه بیزی درشبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
70 مقایسه کارایی روشهای فراکاوشی ANN و PSO در شبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک