علیرضا ایرانبخش

 علیرضا ایرانبخش عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی

علیرضا ایرانبخش

Alireza Iranbakhsh

عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر نانوذره نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران بر رگ زایی در مدل پرده کوریوآلانتوییک جنین جوجه (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 6
2 بررسی اثرات آپوپتوتیک نانوذرات نقره پوشش دار شده با عصاره برگ آویشن شیرازی بر رده سلولی HepG2 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محیط کشت بر برخی از شاخص های رویشی گیاه سرخارگل در شرایط اینویترو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
2 ارزیابی میزان برخی از صفات فیزیولوژیک ، چهار ژنوتیپ گل محمدی در شرایط آب وهوایی سرد و خشک مطالعه موردی در شهرستان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 Effects of sodium chloride stress salinity on some physiological and anatomical indices of pistacia vera L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
4 Regeneration of punica granatum cv. ‘Youssef Khany’ plants from different juvenile explants (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
5 The magnetic Co1-xZnxFe2O4 nanostructure interaction with DNA molecule study by multiple spectroscopies (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
6 The Survey of diversity in Q.Castaneifolia and Q.Infectoria leaves morphological, organogenesis and protein content characters in various geographical conditions in Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
7 The survey of female gametophyte development and effect of Sodium Chloride stress on ontogeny of flower s components in pistacia vera L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
8 بررسی اثر ترکیب های مختلف هورمونی برروی القایی کالوس و باززایی غیر مستقیم به وسیله ریزنمونه های متفاوت در انار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی اثر تلفیق روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی بر تعداد و بیوماس علف های هرز ذرت (S.C.301 در شرایط آب و هوایی دماوند) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 بررسی اثر تلفیق روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 بررسی اثر تلفیق روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (S.C.301) در شرایط آب و هوایی دماوند (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 بررسی اثر تلفیق روش های کنترل مکانیکی و شیمیایی علف هرز بر تعداد و بیوماس علف های هرز ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 بررسی اثرات شوری ناشی ازNacl بر برخی شاخص های فیزیولوژی در گیاه پسته Pistacia vera Lرقم اکبری و کله قوچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
14 بررسی برخی ازصفات مورفولوژیک کمی و کیفی درسه ژنوتیپ گل محمدی باتوجه به شرایط اقلیمی شهرستان سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
15 بررسی تغییرات پروتئینی در برگ و ریشه sorghum bicolor var. speed feed تحت تنش آللوپاتی حاصل از پوسانده برگ اکالیپتوس E.camadulensis L. با استفاده از الکتروفورز پروتئین در ژل اکریل آمید در سیستم ناپیوسته الکتروفورز SDS-PAGE (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 بررسی تغییرات پروتئینی در برگ و ریشه sorghum bicolor var. speed feed تحت تنش خشکی با استفاده از الکتروفورز پروتئین در ژل اکریل آمید در سیستم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
17 بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثرات شوری ناشی ازNaclبر تکوین اجزای گل در گیاه پستهPistacia vera Lرقم اکبری و کله قوچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
18 بررسی جنین زایی سوماتیکی به وسیله قطعات مختلف ریشه در اناررقم یوسف خانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
19 پیشنهاد پروژه کشت صنعتی دو گونه Salicornia persica و Salicornia Iranica به منظور استخراج روغن و سایر فرآورده هادر مناطق کویری گرمسار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404
20 تریگونلین حاصل از کالوس هیپوکوتیل شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
21 رقم (جلی) درشرایط زمینی بر برخی پارامترهای رشد مریستم سیب Nacl بررسی اثرلیزر و نمک درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
22 مقایسه عملکردچنداکوتیپ گل محمدی درشرایط آب وهوایی سردوخشک مطالعه موردی درشهرستان سمنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران