دکتر سهیلا پروین

دکتر سهیلا پروین استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر سهیلا پروین

Dr. Soheila Parvin

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست: رهیافت الگوی قیمتی ماتریس حسابداری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 69
2 آثار رفاهی تحریم های اقتصادی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 22، شماره: 84
3 اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد ( مطالعه موردی سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 1
4 اثر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران:مشاهداتی بر پایه مدل های GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
5 ارزیابی اثرات تراز نامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 58
6 اندازه گیری خط کفایت شرعی و ررسی تاثیر شیون بر مقدار آن مطالعه موردی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 49
7 odeling and Forecasting Iranian Inflation with TimeVarying BVAR Models (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 36
8 برآورد پایه مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از جدول داده- ستانده (۱۳۶۸-۱۳۷۲) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 5، شماره: 3
9 بررسی تاثیر روش های تامین مالی مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 6، شماره: 11
10 تاثیر تغییرات قیمت بر فقر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 2
11 تاثیر تغییرات قیمت های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
12 تاثیر سالخوردگی جمعیت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 5، شماره: 1
13 تاثیر شوک های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
14 تحلیلی بر تاثیر شوک های ترازنامه ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران (رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
15 توزیع درآمد و تداوم رشد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 1، شماره: 2
16 رابطه ی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 3
17 ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 66
18 سنجش کارایی نسبی برنامه های توسعه در ارتقای توسعه انسانی (با استفاده ازروش فارل) مطالعه موردی: برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجساله اول (۱۳۶۸-۱۳۷۲) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 6
19 شاخص هزینه زندگی خانوار بازنشسته با استفاده از اجزا سبد مصرفی خانوار هدف (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 18، شماره: 4
20 شناسایی رشد بخشهای اقتصادی درکاهش فقربااستفاده ازرویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
21 نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 4