دکتر ابراهیم امیدوار

دکتر ابراهیم امیدوار استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

دکتر ابراهیم امیدوار

Dr. Ebrahim Omidvar

استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه استراتژی های مناسب مدیریتی زیرساخت های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
2 ارزیابی کارایی مدل EGEM در پیش‌بینی فرسایش خندقی موقت، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری‌چای، اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 2
3 ارزیابی کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی برای ریزمقیاس نمایی و پیش بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
4 ارزیابی کارایی مدل های دو متغیره در تعیین حساسیت پذیری فرونشست آبخوان دشت کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 4
5 اولویتبندی زیرحوزههای آبخیز هراز بهمنظور عملیات حفاظت آب و خاک بر مبنای پارامترهای مورفومتری و کاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
6 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر تغییرات دبی رودخانه ی هروچای اردبیل با استفاده از مدل های SWAT و LARS-WG (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 15
7 بررسی تاثیر زئولیت بر ضرایب مدلهای منحنی رطوبتی خاک در دو بافت شنی و لومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
8 بررسی کارایی مدل SWAT در برآورد دبی های روزانه حوضه های فاقد آمار با رویکرد منطقه بندی در مناطق خشک (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 25
9 تاثیر استفاده ازسوپرجاذب های پرلیت، زئولیت و A۲۰۰ بر فرسایش سطحی و و رسوب زایی خاک اشباع (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 2
10 تحلیل اثر احداث بندهای اصلاحی بر تغییرات منحنی تداوم جریان رودخانه زرچشمه، حوضه آبریز هونجان، استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 35
11 تحلیل عناصر تشکیل دهنده میزان تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در طرح های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوضه رودخانه بزرگ نائین استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 1، شماره: 2
12 تعیین اهمیت عوامل موثر در مکان یابی محل های جمع آوری آب باران درجا در حوزه آبخیز تجره کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
13 تعیین عوامل موثر بر مشارکت آبخیزنشینان در طرح های آبخیزداری و تحلیل ارتباط آن ها (مطالعه موردی: حوضه رودخانه بزرگ نائین استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 2، شماره: 2
14 تهیه و تحلیل نقشه خطر سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC RAS و RAS MAPPER (مطالعه موردی: رودخانه سوک چم کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
15 مقایسه‌ی مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی LARS-WG و SDSM در پیش‌بینی تغییرات دما و بارش تحت سناریوهایRCP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 40
16 مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 7، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای فیزیکی حوضه بر دبی های مبتنی بر سطح حوضه در مکان یابی سیستم استحصال آب باران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
2 ارزیابی اثرات هیدرولوژیک بندهای اصلاحی احداث شده در حوزه آبخیز بالادست مناطق شهری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوه) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
3 ارزیابی اقتصادی عملیات مکانیکی آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوه دلیجان) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
4 ارزیابی توزیعهای مختلف آماری در برآورد دبی حداکثر سیلاب با دورههای بازگشت مختلف در حوزه آبخیز تجن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارزیابی کارایی روش های آماری چند متغیره و AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان(شهرستان اقلید) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی
6 اولویتبندی زیرحوزههای آبخیز هراز بمنظور حفاظت آب و خاک برمبنای پارامترهای مورفومتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
7 برآورد بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری آبلو - نکارود با استفاده ازمنحنی سنجه رسوب وشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
8 بررسی اصول پدافند غیرعامل مهندسی آبخیزداری در حفاظت از تاسیسات آب شرب شهر طالقان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
9 بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی خاک بر فرسایش شیاری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 بررسی تغییرات فاکتورهای مختلف نفوذ در کاربری های مختلف اراضی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 بررسی رابطه کلی تغییرات دما و بارندگی در استان مازندران و مقایسه آن با تغییرات اقلیم درمقیاس نیمکره شمالی و جهانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 بررسی کیفیت زه آب خروجی از خاک های شور اصلاح شده با استفاده از گچ (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
13 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوزه آبخیز خارستان (شهرستان اقلید) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 پهنه بندی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز هراز با استفاده از مدلRUSLE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
15 تاثیرپذیری تولید رواناب از پوشش گیاهی در کرت های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
16 تعیین مناسبترین سری مقادیر بارندگی در برازش با توزیعهای آماری(مطالعه موردی: ایستگاه ریگچشمه- استان مازندران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 کاربرد بعد فراکتال ذرات خاک به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده برای فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 کاربرد مدل RUSLE در تعیین میزان هدررفت خاک (مطالعه موردی؛ حوضه قبله، کاشان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 مروری بر روش های استحصال آب باران با تاکید بر مزایا و معایب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران