روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری

 روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری

Rouzbeh Parchami ghahfarokhi bakhtiari

مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.