دکتر هادی ندیمی

دکتر هادی ندیمی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر هادی ندیمی

Dr. Hadi Nadimi

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی باورهای عامه درباره تخت جمشید و آرامگاه کوروش بر اساس منابع مکتوب عصر قاجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 9، شماره: 34
2 آیین جوانمردان و طریقت معماران- سیری در فتوت نامه های معماران و بنایان و حرف وابسته (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 7، شماره: 21
3 اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
4 ادب حضور در محضر اثر تاریخی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 3
5 از تصرف تا عشق: فهم کار معمار در مکتب صدرایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 13، شماره: 30
6 امکان سخن از نسبت معماری و دین در عصرجهانی شدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
7 انتظام بخشی مراتب تهی، برخاسته از بازخوانی اندیشه کریستوفر الکساندر (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 4
8 بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 10، شماره: 2
9 بعد پنهان در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 2
10 تاثیر چشمانداز و طراحی محیطهای خوابگاهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان(مطالعه موردی: خوابگاههای دانشجویی دختران دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
11 تبیین مفهوم سبک شناسی معماری با معرفی رویکرد جدید در سبک شناسی معماری ایران (با انگیزه حفاظت معماری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 10
12 تحقیقات مسئله مدار در معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 22، شماره: 87
13 خاستگاه‌ مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر» (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
14 رسالههای تذکره البنیان و تذکره الابنیه راهی به سوی ذهنیت معمار سنان درباره معماری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 3
15 صفات معماری خوب، با تامل در معنای ساختن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
16 ظهور و حضور روستا و میراث روستایی در سیر تطور اسناد بین المللی حفاظت (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 157
17 فرم به مثابه قابلیت؛ زیربنای نظری و چارچوب مفهومی معنای معماری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 32، شماره: 1
18 قید معماری؛ وجوه و حدود آن. جستاری در تحول نظام مفهومی معماری متاثر از رجوع به قابلیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 11، شماره: 1
19 مدخلی بر روشهای آموزش معماری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 1، شماره: 2
20 مرزهای مفهومی فرم در معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 89
21 مرور نقادانه و آسیب شناسی نظرورزی ها درباب هنر، شهر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جهانی اندیشیدن، گفتگو و مفاهیم : معماری اسلامی و تعریف واژه معماری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن