عطااله سیادت

 عطااله سیادت استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات،  دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

عطااله سیادت

Ataolah Siadat

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تغییر شاخص های رشدی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در مراحل مختلف رشد تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در منطقه خوزستان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 3
2 پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
2 اثرات مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب برعملکردگندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثرمدیریت بهینه عمق آب پای بوته بر صفات فیزیولوژیک ارقام برنج در منطقه اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
4 ارزیابی اثر سیستم های کودی بر انتقال مجدد و عملکرد دانه در ژنوتیپ های مختلف گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
5 بررسی اثر تاریخ های کاشت زمستانه و تابستانه بر خصوصیات مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
6 بررسی اثر مدیریت بهینه سیستم های کودی شیمیایی، ارگانیک و بیولوژیک بر صفات آگرواکولوژیک ارقام گندم نان ودوروم در منطقه اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
7 بررسی اثرتراکم و سطوح مختلف کودنیتروژن برعملکرددانه ذرت هیبرید کارون درشرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی تاثیر کم آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد ذرت دانه ای هیبرید 704 در مقادیر متفاوت تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 بررسی واکنش واریته های مختلف نیشکر به سیستم های خاکورزی مرسوم و کم خاکورزی در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی ومقایسه عملکردواجزاء عملکرد هیبریدهای خارجی ذرت تحت شرایط آبیاری عادی و تنش خشکی درشرایط استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
11 بهبود میزان اسانس آنیسون (.Pimpinella anisum L) با کاربرد سوپر جاذب در رژیم های متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
12 بهبود میزان اسانس آنیسون با کاربرد سوپر جاذب در رژیم های متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 تاثیر تراکم های مختلف خردل وحشی بر عملکرد و تولید ماده خشک خردل وحشی در کشت گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 تاثیر تنش خشکی برخصوصیات رشدی و عملکرد کمی هیبریدهای ذرت دانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
15 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
16 تاثیرفواصل بین ردیف و تراکم کاشت برعملکردواجزاء عملکرددانه و درصد روغن گلرنگ لاین اصفهان -14 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 دورهی بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی