دکتر خالد اصلانی

دکتر خالد اصلانی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر خالد اصلانی

Dr. Khaled Aslani

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رابطه سبک دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 61
2 آزمودن الگوئی از رابطه تعارض کار-خانواده و بهزیستی کاری با میانجی گیری فشارهای روان شناختی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 1، شماره: 2
3 آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 3
4 آزمودن مدل طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجیگری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 1
5 آموزش اثربخشی تاثیر گشالت درمانگری و معنادرمانگری بر کاهش نشانگان وسواس مراجعان در آستانه ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 6
6 اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبتبر کیفیت تعامل والد- کودک (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
7 اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 1
8 اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر کیفیت روابط زناشویی زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
9 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی متمرکز بر شفقت بر کاهش نشخوار فکری و استرس ادراک شده دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
10 اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب کودکان و استرس فرزندپروری مادران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 1
11 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب کودکان و استرس فرزندپروری مادران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 16، شماره: 59
12 اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک(CPRT) برافزایش پذیرش والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 36
13 اثربخشی روش آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه در استرس فرزندپروری و کیفیت زناشویی مادران کودکان کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 17، شماره: 2
14 اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر خشونت خانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابطه زوجین ناسازگار ساکن شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 2
15 اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل بستگی بر بخشش در زن های آسیب دیده از خیانت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 9، شماره: 1
16 ارایه الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 76
17 ارزیابی روایی و پایایی نسخه‌ فارسی مقیاس تعارض کار- خانواده (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 4
18 ارزیابی مدل افسردگی و رضایت زناشویی زنان بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای مقابلهای شوهران مبتلا به مواد افیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 65
19 Social anxiety, dysfunctional attitudes and body image in lovemaking of the real and virtual world among students of Shahid Chamran University, Ahvaz (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 4، شماره: 1
20 بررسی اثربخشی درمان صمیمیت از درون به برون (IFIO) در بهبود ارتباط ایمن زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
21 بررسی بهزیستی روان شناختی و شادکامی زناشویی درطول چرخه های مختلف زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده دوره: 1، شماره: 1
22 بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 2
23 بررسی رابطه ساده و تعدیل گر ناامیدی و عملکرد خانواده با افکار خودکشی گرا در بین دانش آموزان پایه اول دبیرستانهای شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 20
24 بررسی رابطه سبک های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 3
25 بررسی همبستگی بین منابع استرس، استرس ادراک شده و سبک های مقابله ای در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 5
26 پی کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 1
27 پیش بینی افسردگی براساس مولفه های خودشفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه ی شکست عاطفی دانشگاه های اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 2
28 پیش بینی پرخاشگری کودکان براساس سلامت عمومی و ابعاد خشونت علیه مادران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 130
29 پیش بینی عملکرد جنسی براساس سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 4
30 پیش بینی نشانگان ضربه عشق بر اساس خود شفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 1
31 پیش بینی های رضایت زناشویی در پرستاران زن متاهل (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 26، شماره: 82
32 پیشبینی سلامت عمومی براساس مولفههای خودشفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربهی شکست عاطفی دانشگاههای اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 50
33 تحلیل و ارزیابی بافت محلات مسکونی با تاکید بر برنامه ریزی کاربری زمین با رویکرد کارایی انرژی (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 8، شماره: 3
34 تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 27
35 رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 2
36 رابطه بین سبکهای دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 55
37 رابطه ی شیوه های فرزندپروری، دینداری و هوش هیجانی با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 2
38 شناسایی عوامل ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی ، مطالعه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 42
39 شناسایی عوامل موثر در ازدواج های پایدار رضایتمند در زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 2
40 شناسایی مولفه های دلبستگی عاشقانه زوجین HIV مثبت: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 4
41 صمیمیت جنسی و اعتماد به عنوان تعدیل کننده های رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 4
42 مقایسه اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی با زوج درمانی یکپارچه نگر بر بخشش در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
43 مقایسه ی نگرش به ازدواج و طلاق و دلبستگی به همسالان در دانش آموزان پسر دبیرستانی خانواده های عادی و طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 3
44 نقش تعدیل کننده محبت جسمی در رابطه میان سبک های دل بستگی با کیفیت زناشویی زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 4
45 نقش تعدیل کنندهی ذهن آگاهی در رابطهی بین سبکهای دلبستگی عاشقانه و کیفیت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 14، شماره: 53
46 نقش مهارت های ارتباطی بر کارآیی خانوادگی دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
47 نقش میانجی رفتارهای دلبستگی در رابطه تعامل با خانواده اصلی با کیفیت زناشویی و افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 80
48 نقش واسطه ای استرس فرزندپروری، کیفیت رابطه مادر-کودک و سلامت روان مادر در رابطه بین فرزندپروری ذهن آگاهانه و مشکلات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش سیستمی والدگری موثر بر رابطه ی والد کودک،خودکارآمدی والدگری مادران و عزت نفس کودکان (دریافت مقاله) بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران
2 اثربخشی خانواده درمانی رفتاری بر قواعد خانوادگی نوجوانان ترک کننده سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
3 اثربخشی خانواده درمانی رفتاری بر گفتگوهای خانوادگی نوجوانان ترک کننده سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
4 اثربخشی خانواده درمانی رفتاری بر نقش های خانوادگی نوجوانان ترک کننده سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
5 بررسی رابطه تعهد زناشویی با سبک دلبستگی و تمایزیافتگی خود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
6 بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک های دلبستگی، باورهای غیر منطقی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
7 بررسی رابطه ی بین دینداری و شادکامی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
8 پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکدلبستگی ایمن و مولفههای هوش هیجانی در دانشجویان متاهل زن و مرد دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 رابطه دینداری با بهزیستی روانشناختی در سالمندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
10 رابطه سبک های عشق (تعهد، صمیمت، هوس) و اخلاق رابطه ای با کیفیت رابطه زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
11 رابطه کمرویی، تنیدگی تحصیلی ادراک شده و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر شوش (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
12 شناسایی عوامل آمادگی برای ازدواج دانشجویان پسر: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
13 عنوان: ارائه الگوی ازدواج موفق (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی