دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

Dr. Ebrahim Izadi Darbandi

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر باقیمانده علف کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
3 اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (.Descurainia sophia L ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
4 اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 4، شماره: 2
5 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران L.) (Crocus sativus در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 1
6 اثر کودهای زیستی و شیمیایی و روش های کنترل علف هرز بر زیست توده و عملکرد دانه عدس (Lens culinaris Medik.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 1
7 اثر نیتروژن بر علفهای هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
8 اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (Hordeum murinum L.) و خاکشیر (Descurainia sophia L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
9 اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
10 ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوییپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز ذرت در (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 4
11 ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون + یدوسولفورون در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
12 ارزیابی اثرات اختاط در مخزن عل فک ش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv( ( در ذرت). )Zea mays L (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 4
13 ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 3
14 ارزیابی استفاده از رهیافت اختلاط مالچ با علف‌کش‌های تریفلورالین و ایمازتاپیر در کنترل علف‌های‌هرز نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 11، شماره: 1
15 ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن ساز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 3
16 ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (.L mays Zea (و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علفکش فورام سولفورون (اکوییپ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
17 ارزیابی تاثیر کیفیت آب و محتوای نیتروژن خاک بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 11
18 ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
19 ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (Cicer arietinum .L) به کاربرد برخی از علف کشها (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 1
20 ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
21 ارزیابی تحمل به سرمای گیاه خاکشیر (L. Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
22 ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
23 ارزیابی تحمل به یخ زدگی بارهنگ سرنیزه ای (.Plantago lanceolata L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 1
24 ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف کش تریفلورالین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 1
25 ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاک (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
26 ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 6
27 ارزیابی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر طول دوره رقابت علف‌های‌هرز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 2
28 ارزیابی کارایی فرمولاسیون میکروکپسول سنتز شده علف کش های ای پی تی سی و تریفلورالین در کنترل علف های هرز دم روباهی و تاج خروس در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 37، شماره: 3
29 ارزیابی نیمه عمر و تجزیه علف کش متری بیوزین در محیط خاک تحت تاثیر کودهای آلی مختلف در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
30 امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
31 امکان سنجی کاربرد علف کش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mayze) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 2
32 امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 4
33 Chemical weed management programs for cycloxydim-tolerant maize in Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 3
34 Datura stramonium Lبهبود کارایی ایوازتاپیر در کنترل تاتوره (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
35 Investigating the physiological and morphological responses of Cucumis sativus to Phelipanche aegyptiaca parasitism (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 11، شماره: 3
36 Optimizing of sulfosulfuron and sulfosulfuron plus metsulfuron-methyl herbicides efficiency against Japanese downy brome Bromus japonicus L. by adjuvants application (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 1
37 Saffron Crocus sativus L. tolerance to some herbicides (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 4
38 Seed germination modeling of sterile oat biotypes susceptible and resistant to ACCase-inhibiting herbicides in response to temperature and drought stress (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 2
39 The morphological and physiological traits of Cucumis sativus- Phelipanche aegyptiaca association affected by arbuscular mycorrhizal fungi symbiosis (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 4
40 بررسی آزمون زیستسنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 2
41 بررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کشهای سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
42 بررسی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش های فورام سولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون در خاک بر رشد حبوبات در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 2
43 بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
44 بررسی اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات آمونیوم در کنترل سلمه تره(Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
45 بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
46 بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت‌ها در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
47 بررسی تاثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 3
48 بررسی تاثیر غلظت های مختلف علف کش متری بیوزین در خاک بر رشد و گره زایی نخود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
49 بررسی تاثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium album (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
50 بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی در ذرت (Zea mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف کش نیکوسولفورون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 1
51 بررسی تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
52 بررسی تاثیر مواد افزودنی بر کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 1
53 بررسی تجزیه بیولوژیکی و شیمیایی متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر نیمه عمر و تجزیه آن در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 2
54 بررسی تحمل به شوری و تاثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
55 بررسی تحمل به یخ زدگی در علف های هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) در مقایسه با گندم (Triticum aestivum L.) در مرحله دو برگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 1
56 بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 3
57 بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 5، شماره: 1
58 بررسی تحمل ژنوتیپ های خربزه (Cucumis melo L.) به علف هرز انگلی گل جالیز مصری (Orobanch aegyptiaca L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 2
59 بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علف کش یدوسولفورون+مزوسولفورون (شوالیه) در خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 6
60 بررسی رابطه بین مقاومت به علفکش و تحمل به یخزدگی در بیوتیپ های علف هرز یولاف وحشی ). )Avena ludoviciana (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 105
61 بررسی رشد مجدد علف های هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) و چاودار وحشی (Secale cereale L.) در مقایسه با گندم پس از تنش یخ زدگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 10، شماره: 1
62 بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
63 بررسی رهیافت اختلاط علف کش های پیش رویشی با مالچ آلی بر کنترل علف های هرز و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 1
64 بررسی فلور و پراکنش علف های هرز باغ های پستهPistacia vera L شهرستان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
65 بررسی فلور و ساختار جوامع علف های هرز مزارع زعفران (.Crocus sativus L) استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
66 بررسی فلور و ساختار جوامع علف های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستان های کاشمر و خلیل آباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 2
67 بررسی کارآیی اختلاط علف کش پایریدیت با چند علف کش باریک‎ برگ کش در کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 13، شماره: 1
68 بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 1
69 بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Eehinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 2
70 بهبود کارایی انواع علف کش های بازدارنده ACCase در مزارع زعفران با استفاده از مواد افزودنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
71 بهینه سازی کارآیی علف کش ای پی تی سی در کنترل علف های هرز توتون با بهره گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و ماده افزودنی تداوم بخش (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 37، شماره: 1
72 بهینه سازی کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندر قند(Beta vulgaris L.) با استفاده ازمواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای علف کش (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
73 بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
74 تاثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 23، شماره: 1
75 تاثیر دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی بذر دو اکوتیپ سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 3
76 تاثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد(Sesamum indicum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
77 تاثیر علف کشهای پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود Cicer arietinum L (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 1
78 تاثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
79 تاثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 3
80 تأثیر کودهای زیستی بر بهبود رشد و عملکرد نخود (Cicer arientinum L.) با روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
81 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر Alhaji pseudalhagi (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 2
82 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
83 تعیین ماندگاری نیکوسولفورون در خاک با آزمون زیست سنجی و آنالیز دستگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 1
84 تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 1
85 دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
86 فلور و ساختار جوامع علف های هرز نظام های زراعی و باغی بردسکن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 4
87 کاشت پاییزه بارهنگ برگ پهن (.Plantago major L) در شرایط آب وهوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
88 کنترل نوری علف های هرز و مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علف های هرز نخود (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
89 مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
90 مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باقیمانده علف کش نیکوسولفورون بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
2 اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات رشدی علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
3 اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علف های هرز جوموشی (.Hordeum murinum L.) و خاکشیر (.Descurainia Sophia L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
4 ارزیابی اثرات کاربردکودهای ارگانیک مختلف برعملکردواجزای عملکردگوجه فرنگی Lycopersicon esculentum L (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
5 ارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GC (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 ارزیابی اثردزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن برعملکردذرت Zea mays L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی پاسخ ژنوتیپ های خیار (.Cucmnis sativus L) به انگلی شدن توسط گل جالیز مصری(Phelipanche aegyptiaca) (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
8 ارزیابی تاثیر برخی علف کش ها بر رشد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
9 ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای آلی و ماده افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
10 ارزیابی تاثیر کاربرد مویان های مختلف در کارایی علف کش توتال(+ sulfosulfuronMetsulfuron metyl) در کنترل علف هرز فالاریس(Phalaris minor ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
11 ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
12 ارزیابی تحمل خربزه (Cucumis melo L.) و هندوانه ( Citrullus lanatus (Thunb)) به علف کش هایمتری بوزین و هالوکسی فوپ -آر- متیل استر (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 ارزیابی خسارت باد بردگی شبیه سازی شده علف کش های گلیفوست و توفوردی + ام سی پی آ در نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 افزایش کارآیی برخی از علف کش های پس رویشی چغندر قند (Beta vulgaris L.) و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندر قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
16 امکان سنجی استفاده از میدان مغناطیسی در کنترل علف هرز سلمه تره و سوروف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
18 بررسی اثر آللوپاتیک برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه زعفران بر پارامترهای رشدی در علف های هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی اثر آللوپاتیک برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه زعفران زراعی Crocus sativus برپارامترهای رشدی در علفهای هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه برخی علفهای هرز (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 بررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذر چاودار (.Secale cereal L) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی اثر شوری آب بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
23 بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 بررسی اثر مواد افزودنی بر افزایش کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جاروKochia scoparia Lدر سطوح مختلف شوری محلول سمپاش (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 بررسی اثر مواد افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)، سلمه تره (Chenopodium album) و سوروف (Echinochloa crus galli) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
26 بررسی اثرات باقیمانده علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل + سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
27 بررسی اثرات بقایای علفکشهای فورام و ریم سولاورون در خاک، بر رشد، گره زایی وتثبیت نیتروژن در نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
28 بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
29 بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
30 بررسی تاثیر بقایای برخی از علف کش های ذرت در خاک بر رشد گیاهان زراعی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
31 بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علف های هرز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
33 بررسی تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چاودار (Secale ereal L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
34 بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
35 بررسی تاثیر علف کش های پیریدیت ، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژندر نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
36 بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
37 بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
38 بررسی تجزیه بیولوژیکی علف کش متری بیوزین در خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
39 بررسی عملکرد گل محمدی (Rosa damascene) تحت تاثیر روش های مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
40 بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش توتال ( مزوسولفورون+ یدوسولفورون در خاک) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
41 بهبود رشد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر کودهای زیستی و روشهای کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
42 بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک درکنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Retz.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
43 تاثیر باکتری های محرک رشد و کودهای آلی بر محتوای نسبی آبRWC و کلروفیل برگ گوجه فرنگی Lycopersicum esculentum Mill (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
44 تاثیر سختی آب سمپاشی بر کارایی علف کش سینوسولفورون در کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
45 تاثیر علف کش تریفلورالین بر زیست توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
46 تاثیر علفکش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
47 تاثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea maysL.) در شرایط رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 تعیین آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز سوروف(Echinocloa crus-galli) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در لوبیا درخشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
49 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه تلخ بیان (Sophora pachycarpa L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
50 تغییرات بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II در گندم، یولاف وحشی (.Avena ludoviciana Durieu) و شلمی (.Rapistrum rugosum (L.) All) در شرایط تنش یخ زدگی (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
51 مطالعه و بررسی کارایی علف کش مخلوط توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف های هرز تحت تاثیر محتوی کربنات کلسیم (CaCO3) آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
52 نقش مدیریت کاربرد نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) در بهینه سازی مصرف علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
53 نقشه پراکنش علف های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
54 یک استراتژی کارآمد در کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از کاربرد آفت کش ها (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی