دکتر محمدعلی باغستانی

دکتر محمدعلی باغستانی استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر محمدعلی باغستانی

Dr. Mohamad Ali Baghestani

استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علف کش فورام سولفورون (اکوییب) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک نژاد وبرخی از گونه های علف های هرز با استفاده ازروش هم ارز کده آگار (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
3 بررسی اثر رقابت چندگونه ای توق (.L strumarium Xanthium )و تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus )بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
4 بررسی تاثیر عامل های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه ای علف های هرزمحصولات زمستانه استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
5 بررسی روش های مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه زنی بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
6 بررسی عملکردواجزای عملکردارقام گندم نام Triticum aestivum L دررقابت با چاودار Secale cereale L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 39، شماره: 1
7 بررسی کارایی اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و بروموکسینیل+ ام سی پی آ (برومایسیدام‎آ) در کنترل علف های هرز ذرت در جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 2
8 بررسی مدیریت تلفیقی و فنولوژی تطبیقی علف هرز کاتوس Cynanchum acutum L در باغ پسته (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
9 بررسی واکنش برخی گیاهان کشت شده در تناوب با گندم نسبت به بقایای علفکش های سولفونیل اوره در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
10 تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
11 تاثیر تراکم کاشت گندم و زمان مصرف علف کش های توتال و آپیروس بر کنترل علف هرز جو دره در گندمزارهای استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
12 تاثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکش ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
13 توزیع تاج پوشش سویا (Glycine max L.)، توق (Xanthium strumarium L. ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
14 شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی Triticum boeoticum Boiss و جودره Hordeum spontaneum K.Koch در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
15 مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روش های مختلف زراعی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دزهای مختلف علفکش بوتاکلر بر صفات رشدی علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
2 اثر کودهای نیتروژن بر کارایی علف کش گلای فوزیت روی کنترل علفهای هرز و صفات کیفی چای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 ارزیابی اثرات دزهای کاهش یافته علفکش های تو فوردی + ام سی پی آ و بروموکسینیل + ام سی پی آ در عملکرد سورگوم جارویی در تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
4 ارزیابی امکان اختلاط پهن برگ کش های کاربردی با باریک برگ کش های رایج مزارع گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
5 ارزیابی امکان اختلاط دو علف کش اولتیما و برومایسید ام آ در کنترل علف های هرز ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 ارزیابی تاثیر تلفیق مدیریت مکانیکی و شیمیایی بر علف های هرز مزارع برنج (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 ارزیابی توان رقابتی 11 رقم ازژنوتیپهای گندم مناطق سردکشورنسبت به علف هرزچاودار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی تون رقابتی 11 رقم از ژنوتیپ های گندم مناطق سرد کشور نسبت به علف هرز سلمهتره (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
9 استفاده از غاز در کنترل بیولوژیک علف های هرز پنبه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
10 بررسی اثر تلفیق روشهای غیر شیمیایی کنترل بر تراکم علفهای هرز گندم پاییزه ( Triticum aestivum) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
11 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرز ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تنش خشکی بر رقابت علف های هرزذرت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی اثر مواد افزودنی در افزایش کارایی علف کش متسولفورون متیل + سولفوسولفورون (توتال) در کنترل جودره (Hordeum spontaneum) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 بررسی امکان اختلاط علفکش برومایسید آام با ریز مغذی ها در مزارع گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 بررسی امکان استفاده ازبرخی گیاهان پوششی زراعی و مرتعی درمبارزه با علفهای هرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی امکان کنترل تلفیقی علف های هرز در زراعت پایدار ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
17 بررسی برهمکنش باریک برگ کش ها و کودهای ریزمغذی در کنترل علف های هرز مزارع گندم استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
18 بررسی تاثیر روشهای مختلف مدیریت علفهای هرز برهزینه های تولید برنج (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
19 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر تراکم سوروف و عملکرد دو رقم برنج طارم محلی و شفق (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
20 بررسی تاثیر کنترل علف های هرزبربرخی ازصفات زراعی ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد برنج با تاکید بر کاهش مصرف علف کش ها (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
22 بررسی تأثیر اختلاط پهن برگ کش های کاربردی در مزارع گندم با کودهای ریز مغذی بر علف های هرز پهن برگ و عملکرد گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
23 بررسی زمان و میزان مصرف دوپهن برگ کش توصیه شده برکنترل علف هرزتاج خروس Amaranthus retroflexus درمزارع ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز چاودار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی کارآیی مواد افزودنی مختلف روی کارآیی علفکش نیکوسولفورون در مزارع ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
26 بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
27 بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
28 بررسی کارایی علف کش مایستر ادی در کنترل علف های هرز مزارع ذرت دانه ای ایران (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 بررسی کارایی علفکش مایستر ادی (3/1% OD) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت دانهای استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
30 بررسی کاربرد توام علف کش و کونوویدر برعلفهای هرز مزارع برنج با تاکید برسوروفEchinochloa crus – galli و اوریاسلام Cyperus difformisدرمنطقه مازندران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 بررسی مدیریت تلفیقی علف هرز کاتوس (.Cynanchum acutum L) در آبیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
32 بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جارویی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
33 بررسی وضعیت مقاومت خردل وحشی استان خوزستان به علف کش ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
34 تاثیر رقابتی علف هرز خاکشیر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم در منطقه کرج (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
35 تاثیر علفکش بوتاکلر بر کنترل علف های هرز و بهبود رشد برنج (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
36 تاثیرعلفکش جدید فورام سولفورون +یدوسولفورون درافزایش عملکردواجزاء عملکردذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 تأثیر کاشت مالچ زنده در مدیریت اکولوژیکی علف های هرزباغات مرکبات (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
38 تأثیر مدیریت تلفیقی بر کنترل علف های هرز مزارع ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
39 قابلیت رقابت سویا با علف های هرز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 کاربرد علفکشها در مزرعه سیر (Allium Sativum L.) و تاثیر آن بر خصوصیات زراعی وعملکردی آن در مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
41 مطالعه برخی خصوصیات زراعی و شاخص برداشت سیر (Allium Sativum L.) متاثر از کاربرد علفکشهای مختلف در مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
42 مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر واکنش علف هرز جودره به علف کش سولفوسولفورون (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
43 مطالعه روند تغییرات شاخص های فیزیولوژیک برنج تحت کاربرد توام علف کش و کونوویدر (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
44 مقایسه تاثیر علف کش های اولتیما، برومایسید ام آ و مایسترادی در کنترل علف های هرز مزارع ذرت دانه ای کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
45 مقایسه علف کش های گروه ALS و ACCase در کنترل بروموس (Bromus japonicus) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
46 مقایسه کارآیی علف کش های متری بوزین و پنتر در کنترل علف های هرز گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
47 مقایسه کارایی چندعلف کش دررژیمهای مختلف آبیاری برکنترل علفهای هرزگلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 مقایسه کارایی علف کش فورامسولفورون + یدوسولفورون + سیفنر ایزوگزادیفن (مایسترادی) با علف کش های ثبت شده مزارع ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
49 مقایسه کارایی علف کش های ثبت شده در مزارع ذرت (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
50 نسل جدید نظام های مدیریت علف های هرز و جهت گیری های آینده در تحقیقات علف های هرز کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران